Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας - Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201 και «Οι περί Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων - Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαδης
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2, 16 και 22 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, για τους πρώτους κανονισμούς κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΥ. Για τους δεύτερους κανονισμούς κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του ίδιου υπουργείου, καθώς και της ΠΑΣΥΔΥ.

Σημειώνεται ότι και οι δύο υπό συζήτηση κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄, Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ώστε οι εν λόγω υπηρεσίες να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, όσον αφορά τα σχέδια υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή (Κλ. Α15 και Α16), Πρώτου Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών [Κλ. Α14(ii)] και Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Κλ. Α8, Α10 και Α11), προτείνεται η προσθήκη στα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα του πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος στη διοίκηση επιχειρήσεων, προσόν το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με το πανεπιστημιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση και το οποίο περιλαμβάνεται ήδη στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας όλων των θέσεων των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Επιπρόσθετα, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Α΄ [Κλ. Α11 (ii)], στα απαιτούμενα προσόντα του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας περιλαμβάνεται πρόνοια για πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ή πενταετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στη θέση Λειτουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών και στις προηγούμενες θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ευημερίας ή/και Λειτουργού Ευημερίας 1ης Τάξεως. Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται διαζευκτικά η συμπερίληψη της πενταετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στην προηγούμενη θέση Λειτουργού Ευημερίας 2ης Τάξεως, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση πλήρωση των κενών θέσεων, που δε θα μπορούν να πληρωθούν λόγω της μη ύπαρξης προσοντούχων υποψηφίων.

Περαιτέρω, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας (Κλ. Α12), στα απαιτούμενα προσόντα του οποίου περιλαμβάνεται η πρόνοια για τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ευημερίας, προτείνεται η προσθήκη σημείωσης σύμφωνα με την οποία, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να κατέχουν το προσόν της τριετούς τουλάχιστον υπηρεσίας στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ευημερίας, θα παρέχεται η δυνατότητα διεκδίκησης της εν λόγω θέσης και από υπαλλήλους με εξαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Ευημερίας και Λειτουργού Ευημερίας 1ης Τάξεως, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Ευημερίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προσθήκη της εν λόγω σημείωσης κρίνεται αναγκαία, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πλήρωση των κενών θέσεων, δεδομένου ότι αναμένεται σύντομα να κενωθεί αριθμός θέσεων Βοηθού Πρώτου Λειτουργού Ευημερίας, οι οποίες δε θα μπορούν να πληρωθούν λόγω της μη ύπαρξης κατάλληλων υποψηφίων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διευθυντή στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, ώστε να ενιαιοποιηθούν τα απαιτούμενα προσόντα, τα οποία στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας είναι διαφορετικά, όταν πρόκειται για πλήρωση θέσης πρώτου διορισμού, και διαφορετικά, όταν πρόκειται για την πλήρωση θέσης προαγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω τροποποίηση αποσκοπεί στην υλοποίηση της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό των σχεδίων υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και της γενικής πολιτικής που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια κατά τον καταρτισμό σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και της σχετικής νομολογίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε αναγκαίο όπως σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής τα απαιτούμενα προσόντα είναι ενιαία είτε πρόκειται για πρώτο διορισμό είτε για προαγωγή, ώστε να διαφυλάσσεται το ενιαίο μέτρο κρίσης και να μη δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των υποψηφίων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, αντικαταστάθηκε η απαίτηση του σχεδίου υπηρεσίας για την εγγραφή ως μέλους ενός από τα σώματα επαγγελματιών λογιστών με την απαίτηση για εγγραφή ως μέλους του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, στη βάση σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η αναγνώριση του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ως του μόνου αρμόδιου σώματος για τη ρύθμιση του λογιστικού/ελεγκτικού επαγγέλματος στην Κύπρο.

Περαιτέρω, διευρύνθηκαν οι γλωσσικές απαιτήσεις, ώστε πέραν της πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας να γίνεται αποδεκτή και η πολύ καλή γνώση της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, και επίσης συμπεριλήφθηκε ως πλεονέκτημα η κατοχή πανεπιστημιακού διπλώματος.

Σημειώνεται ότι όλα τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, τάσσεται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

28 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων