Αρχείο

    

Συμπληρωματική έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Όπως είναι γνωστό, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ετοίμασε έκθεση για τους κανονισμούς με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2012. Η έκθεση αυτή παραπέμφθηκε στην ολομέλεια της Βουλής στις 16 Φεβρουαρίου 2012. Η ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την παραπομπή των κανονισμών αυτών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών για σκοπούς επανεξέτασης και την επαναφορά τους ενώπιόν της σε δεκαπέντε μέρες.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών επανεξέτασε τους κανονισμούς σε σημερινή συνεδρία της, στα πλαίσια της οποίας έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της για τους κανονισμούς αυτούς.

Στα πλαίσια αυτά η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Την επανεξέταση σε μεταγενέστερο στάδιο των προνοιών των Κανονισμών 17 και 24 των πιο πάνω κανονισμών, που αναφέρονται στην εισήγηση για απαγόρευση χρήσης συσκευής άλεσης απορριμμάτων και στην αύξηση των ορίων ποιότητας των βιομηχανικών αποβλήτων που διοχετεύονται στο σύστημα, αντίστοιχα.

2. Τη μείωση των τελών για την έκδοση άδειας για κατασκευή ή ανακατασκευή ή για μετατροπές σε οχετό οικοδομής από €30 που προτείνονται με τους κανονισμούς σε €20.

3. Τη μείωση του κατώτατου ορίου τέλους που καταβάλλεται αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια από €60 που προτείνεται σε €50.

4. Τον καθορισμό των κλιμακωτών ανώτατων ορίων των τελών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων που επιβάλλει το συμβούλιο από 0,068 του σεντ για κάθε λίρα ή ποσοστό 0,68 τοις χιλίοις σε 0,075 του σεντ για κάθε ευρώ ή ποσοστό 0,75 τοις χιλίοις μόνο για τα έτη 2012 και 2013, αντί των προτεινόμενων στους κανονισμούς κλιμακωτών ανώτατων ορίων των πιο πάνω τελών για την περίοδο από την 31η Δεκεμβρίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά με βάση τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η επιτροπή επιφυλάσσεται να επανεξετάσει τους Κανονισμούς 17 και 24 σε νέες συνεδρίες της.

1η Μαρτίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων