Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Μεταφερόμενου Εξοπλισμού υπό Πίεση Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Αντρέας Φακοντής
Γεώργιος Προκοπίου Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Ανδρέας Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2012 και στις 23 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίας κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ, των εταιρειών πετρελαιοειδών και μεταπωλητών, των εταιρειών υπηρεσιών ελέγχου του εξοπλισμού, καθώς και των εταιρειών ιδιοκτητών κυλίνδρων με βιομηχανικά και ψυκτικά αέρια. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση με νέα νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης αυτής με την Οδηγία 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για τη μεταφορά εξοπλισμού υπό πίεση αφενός για σκοπούς ασφάλειας και αφετέρου για τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εν λόγω εξοπλισμού.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το τελευταίο ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για το μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση.

2. Οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (κατασκευαστών, εισαγωγέων, διανομέων, ιδιοκτητών και φορέων εκμετάλλευσης) που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

3. Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τη διάθεση στην αγορά του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση.

4. Οι διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού υπό πίεση.

5. Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιημένοι οργανισμοί που προβαίνουν στους εν λόγω ελέγχους.

6. Οι διαδικασίες διασφάλισης του μεταφερόμενου εξοπλισμού υπό πίεση ο οποίος μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο ή κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης της Ποιότητας, χωρίς να διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων διατάξεων, εξέφρασε ορισμένες επιφυλάξεις αναφορικά με τον ορισμό του όρου διαπίστευσηόπως αυτός περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο. Με βάση την εν λόγω τοποθέτηση η επιτροπή κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν το ζήτημα και να αποστείλουν γραπτώς τις θέσεις τους στην επιτροπή. Συναφώς, οι εν λόγω φορείς ακολουθώντας τις οδηγίες της επιτροπής μελέτησαν εκ νέου το αμφισβητούμενο σημείο στον ορισμό και επανήλθαν γραπτώς στην επιτροπή δηλώνοντας την ομόφωνη θέση τους, όπως ο ορισμός του όρου διαπίστευση παραμείνει ο ίδιος, όπως προτάθηκε με το νομοσχέδιο, καθότι συμπίπτει με τον αντίστοιχο ορισμό που περιλαμβάνεται στην Οδηγία για το Μεταφερόμενο Εξοπλισμό υπό Πίεση (2010/35/ΕΕ).

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 12 Ιανουαρίου 2012.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

28 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων