Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες

Άγγελος Βότσης, αναπλ. πρόεδρος Σταύρος Ευαγόρου
Αβέρωφ Νεοφύτου Πάμπος Παπαγεωργίου
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Νικολαΐδης
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 και 29 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του Συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΧΑΚ για το 2012 όπως αρχικά είχε κατατεθεί στη Βουλή προέβλεπε δαπάνες ύψους €9.748.442 και έσοδα ύψους €7.484.269, τα οποία προέρχονται κυρίως από ετήσιες συνδρομές και άλλα ετήσια δικαιώματα (€5.605.867), καθώς και από τόκους εισπρακτέους (€733.500).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες του ΧΑΚ για το 2012 αφορούν τακτικές δαπάνες (€6.880.797), κεφαλαιουχικές (αναπτυξιακές) δαπάνες (€2.767.645) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€100.000).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το αποθεματικό του ΧΑΚ θα διατηρηθεί στα €20 εκατομ. περίπου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της επιτροπής, ο πρόεδρος του Συμβουλίου δήλωσε ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει επηρεάσει δυσμενώς και τη χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου, η οποία δυστυχώς έχει επηρεαστεί και από τα γεγονότα στην Ελλάδα, αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, η κυπριακή οικονομία κατέστη έρμαιο της ελληνικής οικονομίας και της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας που επικρατεί. Ως αποτέλεσμα, οι συνθήκες αυτές προκαλούν ανησυχία και νευρικότητα στους επενδυτές, οι οποίοι δε θέλουν να αναλάβουν οποιουσδήποτε επενδυτικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η συνολική αξία διαπραγμάτευσης ανήλθε στα €388 δις σε σχέση με €875 δις το 2010 και η μείωση του γενικού δείκτη ανήλθε στο 72%.

Συναφώς, ο πρόεδρος του συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι το ΧΑΚ, σε μια προσπάθεια ανάκαμψης, συνεχίζει να προσφέρει στους επενδυτές περισσότερες επιλογές με την εισαγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και χρηματιστηριακών εργαλείων και ότι με την προώθηση των πιστοποιητικών παραστάσεως μετοχών των αμοιβαίων κεφαλαίων, την εισαγωγή εταιρειών για μεγάλα έργα, τη δημιουργία εναλλακτικής αγοράς και την ανάπτυξη της δευτερεύουσας αγοράς των ομολόγων και χρεογράφων αναμένεται να υπάρξει αύξηση των συναλλαγών και των εσόδων.

Ακολούθως ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για μετοχοποίηση και ιδιωτικοποίηση του ΧΑΚ, καταθέτοντας σχετική επιστολή του Υπουργού Οικονομικών, ημερομηνίας 21ης Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011, έλαβε σχετική απόφαση και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομικών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της. Όπως σχετικά αναφέρεται, η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα υλοποιηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά τη μετοχοποίηση του οργανισμού μέσω της ετοιμασίας σχετικού νομοσχεδίου που να προβλέπει τη λειτουργία του ΧΑΚ ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με μοναδικό μέτοχο το κράτος και το δεύτερο στάδιο αφορά την ιδιωτικοποίηση, δηλαδή τη διάθεση της συμμετοχής του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο του ΧΑΚ σε ιδιώτες θεσμικούς επενδυτές.

Οι ενέργειες που προγραμματίζεται να γίνουν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς.

2. Κατάρτιση σχετικής νομοθεσίας που να διέπει τη λειτουργία του ΧΑΚ ως νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου-εταιρείας (μετοχοποίηση).

3. Πρόσληψη συμβούλων για τη διερεύνηση και ανεύρεση της πιο πρόσφορης για το δημόσιο και την κυπριακή κεφαλαιαγορά μεθόδου ιδιωτικοποίησης και την αποτίμηση της αξίας του ΧΑΚ, για την επωφελέστερη για το δημόσιο και την κυπριακή κεφαλαιαγορά διάθεση των μετοχών και την κατάρτιση συμφωνιών με τους νέους εταίρους.

Περαιτέρω, στη σχετική επιστολή αναφέρεται ότι με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι απαίτηση του Υπουργού Οικονομικών όπως παγοποιηθούν ενέργειες και αποφάσεις για αγορές, προσλήψεις, προαγωγές ή αναβαθμίσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικώς η ανάληψη νέων υποχρεώσεων, που θα είχαν οικονομικές επιπτώσεις για το ΧΑΚ. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να αναληφθούν οποιεσδήποτε νέες συμβατικές υποχρεώσεις που να δεσμεύουν ή να προκαθορίζουν θέματα πολιτικής ή να επηρεάζουν, πέραν της τρέχουσας διαχείρισης, τα οικονομικά του ΧΑΚ.

Σχολιάζοντας τα πιο πάνω, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ δήλωσε ότι το Συμβούλιο σέβεται την εν λόγω απόφαση και παραμένει στη διάθεση του Υπουργού Οικονομικών, για να βοηθήσει στη σωστή υλοποίησή της, κρίνοντας ότι πρέπει να μελετηθούν ιδιαίτερα οι πιο κάτω πτυχές:

1. To μοντέλο του χρηματιστηρίου και οι συνεργάτες/ιδιοκτήτες.

2. Ο χρόνος ιδιωτικοποίησης.

3. Η εκτίμηση της αξίας.

4. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπαλλήλων.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του ΧΑΚ συμπλήρωσε ότι το κριτήριο επιλογής των νέων συνεργατών δεν πρέπει να είναι τα έσοδα αλλά το όραμα και το πρόγραμμα ανάπτυξης του χρηματιστηρίου και, ανεξάρτητα από την ιδιοκτησιακή του μορφή, το ΧΑΚ πρέπει να παραμείνει και να λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην επιτροπή κατατέθηκε με επιστολή, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2012, κατάλογος στον οποίο παρατίθενται τα περιουσιακά στοιχεία του ΧΑΚ, τα οποία ανέρχονται στα €28.889.139.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού του ΧΑΚ, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €9.636.748.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών τάχθηκε εναντίον της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, για λόγους που θα επεξηγηθούν κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Σημειώνεται ότι η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε, λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, κατόπιν εισήγησης της πλειοψηφίας της επιτροπής, αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υποβάλλει την παρούσα έκθεση στην ολομέλεια του σώματος για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012».

 

29 Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων