Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας - Θέσεις Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Ειδικού Ψυχολόγου, Ειδικού Ψυχολόγου Α΄ και Ειδικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 8 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίων υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου [κλ. Α14(ii)], Ανώτερου Ειδικού Ψυχολόγου [κλ. Α13(ii)], Ειδικού Ψυχολόγου Α΄ [κλ. Α11(ii)] και Ειδικού Ψυχολόγου (κλ. Α8, Α10 και Α11) στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας.

Όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς, για τη δημιουργία των πιο πάνω θέσεων περιλήφθηκε πρόνοια σε συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2009, αφού οι θέσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την επέκταση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχολογίας, ώστε, εκτός από την εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία, με την πρόσληψη άρτια καταρτισμένων επιστημόνων, που να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, να καλύπτονται και άλλοι κλάδοι, όπως η εφαρμοσμένη συμβουλευτική ψυχολογία και η εφαρμοσμένη δικαστική/δικανική ψυχολογία.

Σημειώνεται ότι τα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τον Κλάδο Ειδικών Ψυχολόγων της ΠΑΣΥΔΥ, τα υπό συζήτηση σχέδια υπηρεσίας είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιου και επίπονου αγώνα και προωθούν μια ορθολογιστική στελέχωση του τμήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και τα κεκτημένα δικαιώματα των υπαλλήλων.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου εξέφρασε την αντίθεση του συνδέσμου με τον καθορισμό της θέσης του Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου [κλ. Α14(ii)] ως θέσης προαγωγής μόνο. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο κάτοχος της θέσης αυτής θα ηγείται της επιστήμης της εφαρμοσμένης ψυχολογίας εντός των κρατικών υπηρεσιών και θα καθοδηγεί την εξέλιξή τους σύμφωνα με το δημόσιο όφελος. Ως εκ τούτου, άποψη του συνδέσμου είναι ότι η εν λόγω θέση δεν πρέπει να καθορίζεται ως θέση προαγωγής μόνο, διότι στερεί το δικαίωμα σε ψυχολόγους που είναι εκτός των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, αλλά έχουν το υπόβαθρο να διεκδικήσουν τη θέση αυτή.

Περαιτέρω, όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για την ίδια θέση, ο ίδιος εξέφρασε την αντίθεση του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου σε σχέση με το απαιτούμενο προσόν της διετούς υπηρεσίας στη θέση του Ανώτερου Ειδικού Ψυχολόγου ή/και στην προηγούμενη θέση Ανώτερου Κλινικού Ψυχολόγου. Συγκεκριμένα, εξέφρασε την άποψη ότι τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα για την εν λόγω θέση πρέπει να είναι διδακτορικού επιπέδου στην κλινική ψυχολογία, σε κατεύθυνση που να συνάδει με τα καθήκοντα της θέσης αυτής, για τα οποία απαιτείται σχετική πείρα. Ειδικότερα, υποστηρίζοντας τη θέση του, επισήμανε πως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών στον τόπο μας πολλοί επαγγελματίες ψυχολόγοι θα είναι απόφοιτοι διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον ίδιο, λόγω του ότι εντός των υπηρεσιών σήμερα εκπαιδεύονται κλινικοί ψυχολόγοι διδακτορικών προγραμμάτων, είναι αναγκαίο στη θέση αυτή να μη βρίσκεται άτομο με χαμηλότερα προσόντα.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, εκφράζοντας τη διαφωνία της με τα πιο πάνω, δήλωσε ότι το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου έχει διαμορφωθεί μετά από συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε επίπεδο Υπουργείου Υγείας και ΜΕΠ και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεπώς, το Υπουργείο Υγείας δεν προτίθεται να διαφοροποιήσει τη θέση του.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά το ζήτημα του καθορισμού της θέσης Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου [κλ. Α14(ii)] ως θέσης προαγωγής, δήλωσε ότι με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική, η οποία έχει διαμορφωθεί κατόπιν συμφωνίας με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες οι θέσεις αυτού του επιπέδου στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για την πρώτη πλήρωσή τους καθορίζονται ως θέσεις προαγωγής και αμέσως μετά την πρώτη πλήρωσή τους γίνεται τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας, ώστε αυτές να μετατρέπονται σε θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης στην επιτροπή αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, διεφάνη ότι με τον καθορισμό της υπό συζήτηση θέσης μόνο ως θέσης προαγωγής δικαίωμα διεκδίκησής της θα έχει ένας και μόνο υποψήφιος. Για το λόγο αυτό η επιτροπή, θεωρώντας ότι στην προκειμένη περίπτωση η εφαρμογή της ακολουθούμενης πολιτικής θα έχει ως αποτέλεσμα με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας να φωτογραφίζεται ένας υποψήφιος, αποφάσισε όπως κατ’ εξαίρεσιν τροποποιήσει το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας, ώστε η θέση Πρώτου Ειδικού Ψυχολόγου να καθοριστεί ως θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Με την απόφαση της επιτροπής συμφώνησαν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου και η ΠΑΣΥΔΥ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι δε συμφωνούν με την απόφαση και ότι εμμένουν στην αρχική τους θέση, όπως αυτή έχει κατατεθεί στη Βουλή. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού δήλωσε ότι λόγω της πιο πάνω τροποποίησης, με την οποία θα καθοριστεί η εν λόγω θέση και ως θέση πρώτου διορισμού, πρέπει να επέλθουν οι συνεπακόλουθες αλλαγές σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα. Ως εκ τούτου, ύστερα από σχετική παράκληση της επιτροπής υποβλήθηκε σε αυτήν αναθεωρημένο κείμενο των κανονισμών στη βάση των πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων