Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Γιώργος Γεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρόλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Η εταιρεία ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ, που επίσης κλήθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε, ενημέρωσε την επιτροπή γραπτώς για τις θέσεις της.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 54 και 57 του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση αυτών με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς υιοθετούνται όλες οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ορθή μεταφορά των άρθρων 10, 12 και 16 της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ. Ως επακόλουθο αυτών δίδεται αναδρομική ισχύς σε συγκεκριμένο κανονισμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ανάγκη τροποποίησης αυτών προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ, από τις 26 Σεπτεμβρίου 2011 τα κράτη μέλη όφειλαν να υπολογίσουν για πρώτη φορά τον ποσοστιαίο δείκτη συλλογής αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών επί του συνολικού όγκου πώλησης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και να παρακολουθούν ετησίως το ποσοστό αυτό. Η πιο πάνω ημερομηνία όμως δε μεταφέρθηκε ορθά στην εθνική νομοθεσία κατά την εναρμόνιση με την εν λόγω Οδηγία και για το λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών κανονισμών, ώστε να δοθεί στη συγκεκριμένη πρόνοια αναδρομική ισχύς.

Ας σημειωθεί ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν και συζητήθηκαν στην επιτροπή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή. Ωστόσο, επειδή με το νομοσχέδιο εξουσιοδοτείται η έκδοση των υπό αναφορά κανονισμών, προηγήθηκε η ψήφισή του σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της 16ης Φεβρουαρίου 2012.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η εταιρεία ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ με γραπτή επιστολή της ενημέρωσε την επιτροπή ότι δε διαφωνεί με τις προτεινόμενες διατάξεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί τελικά διαμορφώθηκαν από νομοτεχνικής άποψης.

 

21η Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων