Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς «Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της ΠΟΒΕΚ, της ΟΕΒ, της Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΟΣΕΗΚ), της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ) και του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΗΜΕΚ). Το ΕΤΕΚ και ο Σύνδεσμος Συμβούλων Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 10 του περί Ηλεκτρισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών για σκοπούς εναρμόνισης με τις Οδηγίες 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται οι Κανονισμοί 51 και 53, έτσι ώστε τα πιστοποιητικά ικανότητας ηλεκτρολόγων μηχανικών και τα πιστοποιητικά εγγραφής που χορηγούνται από την αρχή αδειών να παραχωρούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό 53 και τηρουμένων των διατάξεων του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, ο οποίος κατάργησε τον περί Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2002 [Ν. αρ. 179(Ι)/2002] και τον περί Δεύτερου Γενικού Συστήματος Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2003 [Ν. αρ. 121(Ι)/2003].

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς, η τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η αναφορά στους υφιστάμενους κανονισμούς, η οποία παραπέμπει σε νομοθεσία η οποία έχει καταργηθεί με τον πιο πάνω αναφερόμενο νόμο.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία

21η Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων