Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Γιώργος Βαρνάβα, πρόεδρος Χρίστος Μέσης
Σωτήρης Σαμψών Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ανδρέας Πιτσιλλίδης Γεώργιος Προκοπίου
Ανδρέας Μιχαηλίδης Νίκος Κουτσού
Άριστος Δαμιανού Ζαχαρίας Κουλίας

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε έξι συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 17ης Νοεμβρίου 2011 και 2ας Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, είναι η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των αξιωματικών του Υγειονομικού Σώματος που είναι απόφοιτοι ιατρικής σχολής από το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους, που ισχύει σήμερα, στο εξηκοστό τρίτο έτος.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό συζήτηση κανονισμούς, το όριο ηλικίας που προβλέπεται στους ισχύοντες κανονισμούς για την υποχρεωτική αφυπηρέτηση των αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας έχει απασχολήσει το Υπουργείο Άμυνας στα πλαίσια των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει το Στρατό της Δημοκρατίας.

Πέραν των πιο πάνω, η Επίτροπος Διοικήσεως ενημέρωσε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας ότι έχουν υποβληθεί ενώπιόν της καταγγελίες από στρατιωτικούς ιατρούς αναφορικά με το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, τις οποίες εξετάζει με βάση τις διατάξεις του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου, έχοντας υπόψη και τη σχετική τροποποίηση που επήλθε στον περί Συντάξεων Νόμο, δυνάμει της οποίας το όριο αφυπηρέτησης των ιατρικών λειτουργών του δημόσιου τομέα ορίζεται στο εξηκοστό τρίτο έτος.

Υπό το φως των πιο πάνω, σύμφωνα με την εν λόγω εισηγητική έκθεση, το Υπουργείο Άμυνας έκρινε σκόπιμο να καταθέσει στη Βουλή την τροποποίηση για επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των στρατιωτικών ιατρών τόσο για λόγους ίσης μεταχείρισής τους με τους ιατρικούς λειτουργούς του δημοσίου όσο και για δημοσιονομικούς λόγους αλλά κυρίως λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές υπηρεσίες της Εθνικής Φρουράς στην εκπλήρωση της αποστολής τους εξαιτίας των αφυπηρετήσεων λόγω ορίου ηλικίας και των συχνών αφυπηρετήσεων οικειοθελώς στρατιωτικών ιατρών, αλλά και γενικότερα των δυσκολιών που παρατηρούνται στην εξεύρεση ιατρών για πλήρωση των κενών θέσεων που δημιουργούνται.

Σημειώνεται ότι με βάση την ενημέρωση της οποίας έτυχε η επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας, μεταξύ των ετών 2008 και 2011 αφυπηρέτησαν από τις τάξεις του στρατού λόγω ορίου ηλικίας οκτώ αξιωματικοί του Υγειονομικού Σώματος και ένας ιατρός για λόγους υγείας. Κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα αφυπηρέτησαν οικειοθελώς έντεκα αξιωματικοί του Υγειονομικού Σώματος. Αναμένεται εντός του 2012 η αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας και άλλων δύο ιατρών.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν πως το υπουργείο τους υιοθετεί την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των στρατιωτικών ιατρών για σκοπούς ίσης μεταχείρισής τους με τους ιατρικούς λειτουργούς του δημοσίου.

Σημειώνεται επίσης ότι στο στάδιο της μελέτης των υπό συζήτηση κανονισμών στάλθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Άμυνας και από ενδιαφερόμενους οδοντιάτρους σχετικές εκθέσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, σύμφωνα με τις οποίες η διαφοροποίηση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των ιατρών και οδοντιάτρων σε σχέση με την αντίστοιχη ηλικία των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία δεν είναι δικαιολογημένη δυνάμει του περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμου του 2004 και στοιχειοθετεί άμεση σε βάρος τους διάκριση λόγω ηλικίας.

Στο στάδιο της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών από την επιτροπή, μέλη της ζήτησαν πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις από τους αρμοδίους του Υπουργείου Άμυνας σε σχέση με την προτεινόμενη ρύθμιση. Ειδικότερα, μέλη της επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, εισηγήθηκαν τη μελέτη της ενδεχόμενης επέκτασης του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και για τους υπόλοιπους πτυχιούχους αξιωματικούς που υπηρετούν στο Υγειονομικό Σώμα, καθώς και για τους πτυχιούχους αξιωματικούς που υπηρετούν στο Οικονομικό, Στρατολογικό και το Δικαστικό Σώμα.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα που τέθηκε από μέλη της επιτροπής για το κατά πόσο με την προτεινόμενη τροποποίηση θα επέλθει άνιση μεταχείριση μεταξύ των στρατιωτικών ιατρών και των αξιωματικών άλλων ειδικοτήτων, δήλωσε πως με την προτεινόμενη ρύθμιση δε φαίνεται να επέρχεται άνιση μεταχείριση μεταξύ των πιο πάνω αξιωματικών, γιατί δεν υπάρχει ομοιότητα μεταξύ των ειδικοτήτων τους. Το στοιχείο που διαφοροποιεί τους εν λόγω στρατιωτικούς ιατρούς, όπως επισήμανε η ίδια εκπρόσωπος, είναι η μακροχρόνια εκπαίδευση που απαιτείται για ολοκλήρωση της ειδικότητάς τους έναντι των άλλων πτυχιούχων. Η διαφοροποίηση αυτή ήταν και ο λόγος που αρχικά, το 2001, τροποποιήθηκε ο περί Συντάξεων Νόμος και επήλθε η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης μόνο στους ιατρικούς λειτουργούς του δημοσίου και όχι σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

Περαιτέρω, το Υπουργείο Άμυνας, απαντώντας με σχετική επιστολή του στα πιο πάνω ζητήματα που τέθηκαν από μέλη της επιτροπής, καθώς και σε ερώτημα που υποβλήθηκε από μέλος της για το πώς προτίθεται το Υπουργείο Άμυνας να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο ή υποβολή παραπόνου στην Επίτροπο Διοικήσεως από άλλους αξιωματικούς του Στρατού της Δημοκρατίας των οποίων το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δεν προτείνεται να επεκταθεί, με αίτημα την παράταση και του δικού τους ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Όπως σημειώνεται και στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους τροποποιητικούς κανονισμούς, σκοπός τους είναι η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνο των στρατιωτικών ιατρών λόγω της ιδιαιτερότητας του κλάδου τους από άποψη χρόνου σπουδών και απόκτησης ειδικότητας για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών που προέκυψαν στην εκπλήρωση της αποστολής των υγειονομικών υπηρεσιών της Εθνικής Φρουράς λόγω των αφυπηρετήσεων και των παραιτήσεων μεγάλου αριθμού ιατρών κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

2. Η συγκεκριμένη εισήγηση για παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των στρατιωτικών ιατρών στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους αποτελεί αναπροσαρμογή της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης που προβλέπει το εξηκοστό έτος ως όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνο των ιατρών έναντι άλλων ειδικοτήτων.

3. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η θέση του Υπουργείου Άμυνας, σε περίπτωση που θα εγερθεί από οποιονδήποτε άλλο αξιωματικό θέμα για παράταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησής του, θα καθοριστεί με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τη θέση του Υπουργείου Οικονομικών επί του θέματος αυτού, με βάση την εξαγγελθείσα δημοσιονομική κυβερνητική πολιτική, καθώς και τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς, οι οποίες επί του παρόντος περιορίζονται μόνο στους στρατιωτικούς ιατρούς.

4. Όπως έχει αναφερθεί ενώπιον της επιτροπής κατά τη συζήτηση των υπό αναφορά κανονισμών, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η επεξεργασία από το Υπουργείο Άμυνας και την Εθνική Φρουρά κειμένων για αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει το Στρατό της Δημοκρατίας. Με την εν λόγω προσπάθεια επιδιώκεται η θεσμική ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την πρόσληψη, την ανέλιξη και την αφυπηρέτηση όλων των μελών του Στρατού της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων των ορίων υποχρεωτικής αφυπηρέτησής τους, καθώς και της δυνατότητας ανέλιξης του εκάστοτε υπό κρίση φυσικού προσώπου σύμφωνα με τις ικανότητές του και την επιχειρησιακή του επάρκεια, λαμβανομένης υπόψη της φύσεως του στρατιωτικού επαγγέλματος και των ακαδημαϊκών προσόντων βάσει των οποίων προσελήφθη για εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων τεχνοκρατικής φύσεως.

Επισημαίνεται ότι η επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης των υπό αναφορά κανονισμών, ζήτησε την άποψη του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για το κατά πόσο θα προσέκρουε σε οποιαδήποτε διάταξη του συντάγματος η ενδεχόμενη τροποποίηση των εν λόγω κανονισμών από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη διεύρυνση της επέκτασης του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης και των υπόλοιπων πτυχιούχων αξιωματικών του Υγειονομικού Σώματος, καθώς και των αξιωματικών που υπηρετούν στο Στρατολογικό, Οικονομικό και Δικαστικό Σώμα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, εκφράζοντας γραπτώς την άποψή του επί του πιο πάνω ζητήματος, ενημέρωσε την επιτροπή ότι, έπειτα από ενημέρωση που ζήτησε από τα αρμόδια Υπουργεία, Οικονομικών και Άμυνας, για το όλο θέμα, κατέληξε στα πιο κάτω:

1. Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης ορισμένων αξιωματικών στα διάφορα σώματα του στρατού θα επιφέρει αύξηση του κόστους του μισθολογίου και ενδέχεται να επιφέρει και αύξηση του κόστους των συντάξεων. Συνεπώς, η εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών με την επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης όλων των πτυχιούχων αξιωματικών θα συνεπάγεται αύξηση των υπό του προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων.

2. Η παράγραφος (1) του άρθρου 80 του συντάγματος παρέχει το δικαίωμα στους βουλευτές να υποβάλουν προτάσεις νόμων, όχι όμως κανονιστικές διοικητικές πράξεις. Η παράγραφος (2) του ίδιου άρθρου απαγορεύει την υποβολή πρότασης νόμου που να συνεπάγεται αύξηση των υπό του προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων. Ως απόρροια όλων των πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τη γνώμη ότι δεν είναι συνταγματικά δυνατή η με πρωτοβουλία της Βουλής των Αντιπροσώπων κατάθεση κανονιστικών διοικητικών πράξεων ή η προσθήκη διατάξεων που να εκφεύγουν εντελώς του πλαισίου των κανονιστικών διοικητικών πράξεων που καταθέτει η εκτελεστική εξουσία στη Βουλή για έγκριση με βάση τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου Νόμο.

3. Από το ερώτημα που του τέθηκε από την επιτροπή προκύπτει ζήτημα για το κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση αντικειμενικά κριτήρια σύγκρισης η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνο των πτυχιούχων αξιωματικών στα διάφορα σώματα στρατού.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που είχε από το αρμόδιο υπουργείο, σε ομοιόβαθμους αξιωματικούς των διάφορων σωμάτων του Στρατού της Δημοκρατίας ανατίθεται εργασία ίδιας φύσεως και ίδιων καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμούς του 1990 έως 2006.

Με βάση τα πιο πάνω πραγματικά και νομικά δεδομένα, καταδεικνύεται ότι η κατοχή πτυχίου δε διαφοροποιεί το πραγματικό και νομικό καθεστώς στην εργασία του αξιωματικού έναντι των ομοιόβαθμων συναδέλφων του. Συνεπώς, η κατοχή πτυχίου δε συνιστά αντικειμενικά διαφορετική κατάσταση που να δικαιολογεί, με αναφορά στους αντίστοιχους σκοπούς της, τη διάκριση στη νομοθετική ρύθμιση μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών που κατέχουν ή δεν κατέχουν πτυχίο. Συνακόλουθα με όλα τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας έχει τη γνώμη ότι η εκ μέρους της Βουλής διαφοροποίηση του ορίου αφυπηρέτησης μεταξύ ομοιόβαθμων αξιωματικών με μοναδικό κριτήριο την εκ μέρους τους κατοχή πτυχίου ή μη συνιστά άνιση μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 28 του συντάγματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει διαμορφώσει τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, τα μέλη της βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, το μέλος της βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος και το μέλος της βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας δήλωσαν πως, αφού έλαβαν ιδιαίτερα υπόψη την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως αυτή αναφέρεται πιο πάνω, υιοθετούν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και εισηγούνται στη Βουλή την έγκρισή τους.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν πως η κοινοβουλευτική τους ομάδα ως θέμα αρχής τάσσεται ενάντια στην επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των στρατιωτικών ιατρών, γι’ αυτό και θα εισηγηθεί την απόρριψη των υπό συζήτηση κανονισμών.

Πέραν της πιο πάνω θέσης τους, όπως οι ίδιοι βουλευτές δήλωσαν, η κοινοβουλευτική τους ομάδα θεωρεί ότι η έγκριση των κανονισμών ενδεχομένως να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

20 Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων