Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση-Θέση Προϊσταμένου Κέντρου Αίματος (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Γιώργος Γεωργίου
Τάσος Μητσόπουλος Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αριθμό συνεδριών της, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 30 Σεπτεμβρίου 2011 και 8 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), καθώς και εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ και επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι η εξέταση των υπό αναφορά κανονισμών άρχισε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της απελθούσας Βουλής, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί η εξέτασή τους από την εν λόγω επιτροπή.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Προϊσταμένου Κέντρου Αίματος [Κλ. Α14(ii)] στο Υπουργείο Υγείας, Διοίκηση, ώστε να προΐσταται του κέντρου άτομο με σχετική επιστημονική κατάρτιση και πείρα, σύμφωνα με τις σχετικές Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το 2006, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η δημιουργία Κέντρου Αίματος ως νέας διεύθυνσης στη Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2002/98/ΕΚ, 2004/33/ΕΚ και 2005/62/ΕΚ, το οποίο θα έχει ως αποστολή τη συλλογή και τον έλεγχο του ανθρώπινου αίματος και των συστατικών του, καθώς και την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή τους, όταν προορίζονται για μετάγγιση, με σκοπό τον καθορισμό προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για το ανθρώπινο αίμα και τα παράγωγά του.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι πιο πάνω Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν όπως του Κέντρου Αίματος προΐσταται άτομο με σχετική επιστημονική κατάρτιση και πείρα, το οποίο θα μεριμνά, ώστε τα αναφερθέντα πιο πάνω να διεξάγονται σύμφωνα με τα όσα ορίζουν η ισχύουσα νομοθεσία στα κράτη μέλη και οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών Οδηγιών, καθώς και ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής, την οποία θα ενημερώνει διεξοδικά παρέχοντάς της όλες τις σχετικές πληροφορίες, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιόν της, την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η πρόνοια των απαιτούμενων προσόντων για διετή τουλάχιστον πείρα σε σχετικούς με τα καθήκοντα της θέσης τομείς σε ένα ή περισσότερα κέντρα εγκεκριμένα για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή ή/και τον έλεγχο ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος ή την παρασκευή, την αποθήκευση και τη διανομή τους.

Σε σχέση με το ζήτημα αυτό, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσε ότι, στα πλαίσια της συζήτησης του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας στη ΜΕΠ, προέκυψε διαφωνία μεταξύ της επίσημης πλευράς και του κλάδου. Συγκεκριμένα, η επίσημη πλευρά επέμεινε στην άποψη για συμπερίληψη του σημείου της διετούς τουλάχιστον πείρας, ενώ ο κλάδος εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

1. Την αλλαγή της λέξης “πείρα” με τη λέξη “υπηρεσία”, όπως ακριβώς περιγράφεται στη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/98/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στον περί Αιμοδοσίας Νόμο.

2. Την αύξηση των προβλεπόμενων ετών από δύο σε τέσσερα. Για το θέμα αυτό, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, ο κλάδος θεωρεί ότι ο υπεύθυνος του Κέντρου Αίματος, που θα προΐσταται μιας καινούριας υπηρεσίας που έχει να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο, πρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ο πρόεδρος της ΔΟΘ, εκφράζοντας και τις θέσεις του Παγκύπριου Αντιαναιμικού Συνδέσμου (ΠΑΣ), δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας θα έπρεπε να προνοεί για διετή τουλάχιστον πείρα και όχι προϋπηρεσία, γιατί έτσι τίθενται νομικά κωλύματα σε ό,τι αφορά την πρόσληψη ικανού επιστήμονα που δεν έχει εργαστεί στη δημόσια υπηρεσία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η απαιτούμενη, πέραν των δύο ετών, πείρα θα έπρεπε να αναφέρεται σε εγκεκριμένα διαπιστευμένα κέντρα, είτε της Κύπρου είτε του εξωτερικού.

Ο εκπρόσωπος επηρεαζόμενων υπαλλήλων κατέθεσε στην επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η απαίτηση του σχεδίου υπηρεσίας για διετή τουλάχιστον πείρα πρέπει να αντικατασταθεί με την απαίτηση για διετή τουλάχιστον μεταπτυχιακή προϋπηρεσία, έτσι ώστε να συνάδει με τις πρόνοιες του περί Αιμοδοσίας Νόμου και της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Περαιτέρω, λόγω του ότι η θέση του Προϊσταμένου Κέντρου Αίματος είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής και υπάρχει η πιθανότητα να εγερθεί θέμα αντισυνταγματικότητας ως προς τον όρο “προϋπηρεσία”, θα μπορούσε να προστεθεί σημείωση στο σχέδιο υπηρεσίας ότι ο όρος “προϋπηρεσία” δε σημαίνει υπηρεσία μόνο στη δημόσια υπηρεσία.

2. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας, ένα κράτος μέλος δεν εμποδίζεται να διατηρεί ή να εισαγάγει στην επικράτειά του αυστηρότερα προστατευτικά μέτρα για σκοπούς συμμόρφωσης, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του χρόνου της απαιτούμενης μεταπτυχιακής προϋπηρεσίας από διετή σε τετραετή.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κληθείσα να γνωματεύσει κατά πόσο τίθεται θέμα σύγκρουσης των όρων που χρησιμοποιούνται στον περί Αιμοδοσίας Νόμο και στους προτεινόμενους κανονισμούς και για το ενδεχόμενο ακύρωσης της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης του Προϊσταμένου Κέντρου Αίματος, σε περίπτωση προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο, διαβίβασε γραπτώς τη θέση ότι ο όρος “προϋπηρεσία” έχει την έννοια της πείρας και όχι της υπηρεσίας. Σύμφωνα με την ίδια, η θέση αυτή βρίσκει έρεισμα στην ερμηνεία των όρων “υπηρεσία” και “πείρα” από τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, από την επικρατούσα νομολογία, καθώς και από το γεγονός ότι το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας αφορά θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Περαιτέρω, η ίδια θεωρεί ότι, αν η απαίτηση του σχεδίου υπηρεσίας για διετή πείρα προσκρούει στον όρο “προϋπηρεσία” όπως αυτός προβλέπεται από την ευρωπαϊκή Οδηγία και από τον περί Αιμοδοσίας Νόμο, αυτό αποτελεί θέμα ερμηνείας το οποίο θα επιλυθεί δικαστικώς, αν και εφόσον, μετά από την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, προσφύγει κάποιος στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Στα πλαίσια της περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, μέλη της επιτροπής προβληματίστηκαν κατά πόσο τα απαιτούμενα δύο χρόνια πείρας τουλάχιστον είναι επαρκή, για να ανταποκριθεί κάποιος στις απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανάληψη των καθηκόντων της θέσης αυτής, ή αν κρίνεται σκόπιμο ν’ αυξηθούν στα τέσσερα.

Αναφορικά με τον πιο πάνω προβληματισμό, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι εμμένουν στην αρχική εισήγηση που απαιτεί διετή τουλάχιστον πείρα, όπως διαλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας, γιατί θεωρούν πως η απαίτηση αυτή, η οποία συνάδει με τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζει η ευρωπαϊκή Οδηγία, διευρύνει τον κύκλο των υποψηφίων για την εν λόγω θέση. Αντίθετα, ο εκπρόσωπος της ΠΑΣΥΔΥ τάχθηκε υπέρ της αύξησης από δύο σε τέσσερα τουλάχιστον χρόνια πείρας, υπενθυμίζοντας ότι αυτή ήταν και η αρχική θέση του κλάδου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, αποφάσισε να διαμορφώσει το κείμενο των κανονισμών, ώστε αυτοί να προβλέπουν αντί για διετή τετραετή τουλάχιστον πείρα σε σχετικούς με τα καθήκοντα της θέσης τομείς σε ένα ή περισσότερα κέντρα εγκεκριμένα για την ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συλλογή ή/και τον έλεγχο ανθρώπινου αίματος και συστατικών αίματος ή την παρασκευή, την αποθήκευση και τη διανομή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της έγκρισης των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία των πιο πάνω μελών της, εισηγείται την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί στη βάση των πιο πάνω.

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων