Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου «Ο περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος Νικόλας Παπαδόπουλος
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Μιχαηλίδης  
Γιάννος Λαμάρης Μη μέλη της επιτροπής:
Γιαννάκης Γαβριήλ Αβέρωφ Νεοφύτου
Κώστας Κώστα Ζαχαρίας Κουλίας
Άγγελος Βότσης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, Λευτέρη Χριστοφόρου και Γεώργιο Γεωργίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρη Συλλούρη, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, και Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, σε πέντε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Νοεμβρίου, στις 6 και 9 Δεκεμβρίου 2011, καθώς και στις 7 και 14 Φεβρουαρίου 2012.

Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η γενική διευθύντρια, ο διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Ενέργεια), καθώς και άλλοι εκπρόσωποι του ίδιου υπουργείου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Γραφείου του, η Γενική Λογιστής της Δημοκρατίας και εκπρόσωποι του Γραφείου της, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) και των συντεχνιών της ΑΗΚ ΣΕΠΑΗΚ, ΣΥΒΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΗ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ.

Σκοπός της πρότασης νόμου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τη συνοδεύει, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται από την αρμόδια κρατική υπηρεσία ο έλεγχος και η σωστή εκτέλεση των συμβολαίων σε θέματα υδρογονανθράκων, όπως άλλωστε είναι και η πάγια πρακτική για τα υπόλοιπα έργα ή συμβόλαια του δημοσίου, με τη ρητή δέσμευση να συμφωνεί με τις υπηρεσιακές εκθέσεις ο αρμόδιος υπουργός. Με την πρόταση νόμου διασφαλίζεται επίσης ότι την ευθύνη για τέτοια έργα δε θα την έχει ο εκάστοτε Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, γιατί η θέση του υπουργού είναι πολιτική.

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου όπως αυτή είχε αρχικά κατατεθεί προτείνονταν μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις/προσθήκες:

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου, που αφορά στις συνεδρίες της συμβουλευτικής επιτροπής και τη διαδικασία, έτσι ώστε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας ή οι εκπρόσωποί τους να έχουν το δικαίωμα να παρακάθηνται ως ανεξάρτητοι παρατηρητές στις συνεδρίες της πιο πάνω αναφερόμενης επιτροπής και να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις οποίες θα ζητούν να περιλαμβάνονται και στα τηρούμενα πρακτικά.

2. Τροποποίηση του άρθρου 8 του βασικού νόμου, που αφορά στις αρμοδιότητες της συμβουλευτικής επιτροπής, έτσι ώστε η επιτροπή αυτή να έχει ως πρόσθετο καθήκον αφενός μεν να διαπραγματεύεται τους όρους της άδειας του αιτητή που επιλέγεται, αφετέρου δε να δύναται να εξετάζει και να υποβάλλει τις απόψεις της στον αρμόδιο υπουργό αναφορικά και με τη διαπραγμάτευση, εάν αυτή απαιτείται.

3. Τροποποίηση του άρθρου 19 του βασικού νόμου, που αφορά τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, έτσι ώστε το δικαίωμα της εξουσιοδότησης κατάλληλου προσώπου ή προσώπων, για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, να το έχει ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας αντί ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Προστίθεται επίσης πρόνοια στο ίδιο άρθρο που προβλέπει ότι ο πιο πάνω διευθυντής ή κάθε εξουσιοδοτημένος λειτουργός οφείλει να ενημερώσει τον υπουργό εντός τριάντα ημερών από την έναρξη της διενέργειας έρευνας ή ελέγχων.

4. Προσθήκη νέου άρθρου στο βασικό νόμο που ρυθμίζει τις εξουσίες της Βουλής γύρω από το θέμα, στο οποίο αναφέρεται ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων δύναται με απόφασή της να ζητά από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει του νόμου αυτού, έστω και αν το έγγραφο αυτό είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ο εμπιστευτικός αυτός χαρακτήρας, όπως προτείνεται στο εν λόγω άρθρο, θα διασφαλίζεται με ρυθμίσεις που θα καθορίζονται από τη Βουλή.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της πρότασης νόμου, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Άγγελος Βότσης εισηγήθηκε όπως παραμείνουν στον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού οι εξουσίες που προβλέπονται στον υφιστάμενο νόμο για διορισμό εξουσιοδοτημένου προσώπου ή προσώπων, για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στα πλαίσια της εφαρμογής του υπό αναφορά νόμου, και πρότεινε περαιτέρω όπως στους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς συμπεριληφθούν τόσο η γενική διευθύντρια του υπουργείου αυτού όσο και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Οι πιο πάνω εισηγήσεις έγιναν αποδεκτές από τους εισηγητές της πρότασης νόμου και στα πλαίσια αυτά ετοιμάστηκε από τους εισηγητές της αναθεωρημένο κείμενο της πρότασης νόμου, το οποίο κοινοποιήθηκε τόσο στα μέλη της επιτροπής όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς.

Στη συνέχεια η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας προχώρησε με την εξέταση της πιο πάνω αναθεωρημένης πρότασης νόμου σε νέα συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνεδρία παρευρέθηκε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο οποίος προέβη μεταξύ άλλων και στις ακόλουθες παρατηρήσεις επί του αναθεωρημένου κειμένου:

1. Εισηγήθηκε την αναδιαμόρφωση του εδαφίου (3) του άρθρου 7, ώστε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας να παρακάθηνται ως απλοί παρατηρητές, όχι ως ανεξάρτητοι παρατηρητές, και οι απόψεις τους να καταγράφονται.

2. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι διαπραγματεύεται και διαπραγμάτευσηστο άρθρο 8, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι δόκιμοι και πρέπει να αντικατασταθούν από άλλη λέξη ή φράση, αναλόγως με το σκοπό ο οποίος επιδιώκεται.

3. Δήλωσε ότι ο τίτλος της θέσης διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας δεν υφίσταται και πρόσθεσε συναφώς ότι στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού υπάρχουν τρεις συνολικά διευθυντές εμπορίου, ένας εκ των οποίων προΐσταται της Υπηρεσίας Ενέργειας του υπουργείου αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας έκρινε ότι απαιτείται η περαιτέρω εξέταση του θέματος, γι’ αυτό και πραγματοποίησε στις 9 Δεκεμβρίου 2011 νέα συνεδρία στην παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης της εν λόγω πρότασης νόμου στην πιο πάνω συνεδρία, ο Γενικός Εισαγγελέας εξέφρασε μεταξύ άλλων τις ακόλουθες απόψεις:

1. Συμφώνησε με την πρόταση για συμμετοχή του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας ή εκπροσώπων τους ως παρατηρητών στις συνεδρίες της επιτροπής, που θα είναι υπεύθυνη για τις διαπραγματεύσεις.

2. Διαφώνησε με τη χρήση του όρουδιαπραγμάτευση, αφού η επιτροπή, όπως προβλέπεται στην πρόταση νόμου, έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, γι’ αυτό και εισηγήθηκε όπως, στην περίπτωση που η επιθυμία των εισηγητών της πρότασης είναι η παροχή στην επιτροπή της δυνατότητας διαπραγμάτευσης, δημιουργηθεί ένα άλλο σώμα, μια διαπραγματευτική ομάδα, και όχι να δοθεί στη συμβουλευτική επιτροπή διαπραγματευτική αρμοδιότητα.

Μετά τις πιο πάνω παρατηρήσεις και γενικότερα τη συζήτηση που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, έγινε εισήγηση από μέλη της επιτροπής, αλλά και από τους εισηγητές της πρότασης νόμου όπως το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μελετήσει το κείμενο και, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, προβεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις/διορθώσεις επί του κειμένου, προκειμένου να ξεπεραστούν τα νομικά προβλήματα τα οποία προέβαλε κατά τη συνεδρία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Στις 26 Ιανουαρίου 2012 στάλθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προς τον πρόεδρο της επιτροπής νέο κείμενο το οποίο, όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή που το συνοδεύει, ετοιμάστηκε από κοινού από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και το Γραφείο του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης ότι το κείμενο διαμορφώθηκε κατά τρόπο νομοτεχνικά ορθό και σύμφωνο με το σύνταγμα.

Στο εν λόγω κείμενο γίνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση νόμου:

1. Διαγράφεται ο όρος “Συμβουλευτική Επιτροπή”, όπου αυτός συναντάται στο βασικό νόμο, και αντικαθίσταται με τον όρο “Τεχνική Επιτροπή”.

2. Καθορίζονται τα μέλη από τα οποία απαρτίζεται η τεχνική επιτροπή, καθώς και λεπτομέρειες που αφορούν τις συνεδρίες αυτής.

3. Προστίθεται στο βασικό νόμο νέο άρθρο, με το οποίο ρυθμίζεται η διαδικασία χορήγησης άδειας έρευνας υδρογονανθράκων και άδειας εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Συγκεκριμένα, στο νέο αυτό άρθρο προνοείται ότι η τεχνική επιτροπή διαπραγματεύεται τους όρους και τις πρόνοιες του συμβολαίου που προβλέπεται στους περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμούς. Επιπρόσθετα, γίνεται πρόβλεψη, ώστε με το πέρας της προβλεπόμενης διαπραγμάτευσης η τεχνική επιτροπή να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον υπουργό για το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής. Στη δε περίπτωση που η διαπραγμάτευση είναι επιτυχής, το κείμενο του συμβολαίου υποβάλλεται από τον υπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση. Στο ίδιο άρθρο προνοείται ότι καμία άδεια έρευνας υδρογονανθράκων ή άδεια εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δε χορηγείται, παρά μόνο αν το σχετικό συμβόλαιο έχει προηγουμένως εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και υπογραφεί από τον υπουργό και τον αιτητή.

4. Διαγράφεται ο κανονισμός υπ’ αριθμόν 7 των περί Υδρογονανθράκων (Αναζήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση) Κανονισμών, ο οποίος προνοεί ότι ο υπουργός διαπραγματεύεται τους όρους και τις πρόνοιες του συμβολαίου με τον αιτητή που επιλέγεται.

5. Αναδιατυπώνονται οι πρόνοιες για τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς, έτσι ώστε να προβλέπεται ότι αρμόδιοι για τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας είναι οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί, οι οποίοι καθορίζονται ως ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας και κάθε κατάλληλο πρόσωπο που ορίζεται από τον υπουργό.

Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής, ο εκ των εισηγητών της εν λόγω πρότασης νόμου βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσε ότι υιοθετεί το κείμενο όπως αυτό διαμορφώθηκε από το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ωστόσο, δήλωσε ότι όσον αφορά τη σύσταση της τεχνικής επιτροπής θα πρέπει να συνεχίσουν να συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο διευθυντής του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης ή εκπρόσωπός του και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας ή εκπρόσωπός του, όπως προβλέπεται στη σύνθεση της αντίστοιχης επιτροπής, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Οι εισηγητές της πρότασης νόμου δήλωσαν ότι με το κείμενο της πρότασης νόμου όπως έχει τελικά διαμορφωθεί με την καθοδήγηση της Νομικής Υπηρεσίας και των υπολοίπων τεχνοκρατών επιτυγχάνεται καλύτερα ο αρχικός σκοπός της πρότασης νόμου, δηλαδή η διασφάλιση του ελέγχου και της σωστής εκτέλεσης των συμβολαίων σε θέματα υδρογονανθράκων, με τρόπο που να συνάδει περισσότερο στα ισχύοντα πρότυπα ανάθεσης συμβάσεων του δημοσίου και μάλιστα για πιο επουσιώδους σημασίας έργα, όπου η διαπραγμάτευση διεξάγεται πάντοτε από συλλογικά όργανα τεχνοκρατών και ειδικών, τα οποία παρέχουν εχέγγυα αμεροληψίας και τεχνογνωσίας. Παράλληλα, διασφαλίζεται απόλυτα και ο ρόλος των πολιτικών θεσμικών οργάνων σε ό,τι αφορά τη λήψη των τελικών αποφάσεων, αφού, όπως προβλέπεται στην πρόταση νόμου, τα τελικά συμβόλαια για άδεια έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων υπογράφονται από τον υπουργό και τον αιτητή και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σημειώνεται ότι οι εισηγητές της πρότασης νόμου δεν επέμειναν στη διατήρηση των διατάξεων της πρότασης νόμου που περιλαμβάνονται στο αρχικό κείμενο της πρότασης σε σχέση με τη δυνατότητα της Βουλής να ζητά τη χορήγηση εμπιστευτικών εγγράφων που σχετίζονται με άδειες που παρέχονται με βάση τον υπό συζήτηση νόμο, έστω και αν είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφού για τα θέματα αυτά η Βουλή διαθέτει άλλες, εξειδικευμένες νομοθεσίες που αφορούν την κατάθεση ενώπιόν της στοιχείων και πληροφοριών.

Η Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τοποθετούμενη επί του θέματος, δήλωσε ότι διαφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εν λόγω πρότασης νόμου. Ειδικότερα, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η τεχνική επιτροπή που προτείνεται να συσταθεί θα αναλάβει όχι μόνο καθήκοντα τεχνοκρατικά, που είχε προηγουμένως η συμβουλευτική επιτροπή, αλλά και πολιτικά, τα οποία, με βάση τον υφιστάμενο νόμο, έχει ο εκάστοτε υπουργός. Με την πρόταση νόμου αυτή, πρόσθεσε, γίνεται αφαίρεση αρμοδιοτήτων από πολιτικούς, οι οποίοι, όπως η ίδια είπε, είναι και υπόλογοι στο λαό, και ανάθεσή τους σε τεχνοκράτες. Επίσης δήλωσε ότι οποιαδήποτε αλλαγή στο υφιστάμενο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο τη στιγμή που ξεκινά ο δεύτερος γύρος αδειοδοτήσεων θα δημιουργούσε τις χειρότερες εντυπώσεις διεθνώς και αβεβαιότητα για το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού δήλωσε ότι στις 13 Φεβρουαρίου 2012 επρόκειτο να δημοσιευτεί η πρόσκληση για επίδειξη ενδιαφέροντος και υποβολή αιτήσεων για το δεύτερο γύρο αδειοδοτήσεων. Δήλωσε δε ότι η νομοθεσία είναι αναπόσπαστο στοιχείο της δημοσίευσης αυτής.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η τροποποίηση της νομοθεσίας δε θα δημιουργήσει οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας διαμόρφωσαν τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού τάχθηκαν υπέρ της πρότασης νόμου όπως έχει τελικά διαμορφωθεί.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι διαφωνούν με την πρόταση νόμου τόσο στην αρχική της μορφή όσο και με το κείμενό της όπως τελικά έχει διαμορφωθεί από τους εισηγητές της για λόγους που επιφυλάχθηκαν να αναπτύξουν διεξοδικά κατά τη συζήτηση της πρότασης νόμου στην ολομέλεια του σώματος.

3. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ δήλωσαν ότι θα τοποθετηθούν επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στο σώμα για συζήτηση και λήψη τελικής απόφασης.

 

 

14 Φεβρουαρίου 2012

 

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων