Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφάλιση Πλοιοκτητών για Ναυτικές Απαιτήσεις) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος Κώστας Κώστα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Χριστάκης Τζιοβάνης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Νικολαΐδης
Αντρέας Φακοντής  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ. Η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ και ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Σημειώνεται ότι η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου με επιστολές τους, ημερομηνίας 13 Φεβρουαρίου 2012, που απέστειλαν στην επιτροπή ενημέρωσαν την τελευταία ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο θεσπίζονται κανόνες για τη ρύθμιση του θέματος της υποχρεωτικής ασφάλισης των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων όλων των τύπων ολικής χωρητικότητας άνω των 300 κόρων.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, με το τελευταίο ρυθμίζονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Η υποχρεωτική ασφάλιση των ποντοπόρων εμπορικών πλοίων όλων των τύπων, η οποία ουσιαστικά επιβάλλει τόσο στους πλοιοκτήτες των κυπριακών πλοίων όσο και στους πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων που προσεγγίζουν λιμένες της Δημοκρατίας ή που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση που να καλύπτει το πλοίο για ναυτικές απαιτήσεις που υπόκεινται στον περιορισμό της ευθύνης δυνάμει της Διεθνούς Σύμβασης του 1976 (Σύμβαση LLMC 1996). Η σχετική ασφάλιση πρέπει να είναι επαρκής για ποσό ανά συμβάν, ίσο προς το συναφές μέγιστο ποσό περιορισμού της ευθύνης, κατά τα συμβαλλόμενα στην πιο πάνω αναφερόμενη σύμβαση, η οποία κυρώθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2005.

2. Oι πρόνοιες για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση των πιο πάνω αναφερόμενων κατηγοριών πλοίων αναφορικά με την ύπαρξη πιστοποιητικού ασφάλισης και την επάρκεια της εν λόγω ασφάλισης, ενώ παράλληλα καθορίζονται οι σχετικοί μηχανισμοί και οι συναφείς εξουσίες της αρμόδιας αρχής.

3. H μορφή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ασφάλισης.

4. Tα ποινικά αδικήματα, το σύστημα κυρώσεων και η δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις σχετικές υποχρεώσεις.

5. H δυνατότητα έκδοσης διατάγματος από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, προκειμένου να τροποποιηθεί ή να αντικατασταθεί το παράρτημα του νομοσχεδίου.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις στις 19 Ιανουαρίου 2012. Λόγω αυτής της καθυστέρησης η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μη έγκαιρη εναρμόνιση.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

21η Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων