Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για το νομοσχέδιο «Ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας Θυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Αθηνά Κυριακίδου Σκεύη Κούτρα Κουκουμά
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίας αυτής κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Εργασίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων και της προστασίας των θυμάτων (Νόμος αριθμός 87(Ι) του 2007), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αντιπροσώπευση της κοινωνίας των πολιτών στην Πολυθεματική Συντονιστική Ομάδα κατά της Εμπορίας Προσώπων, που συστήνεται δυνάμει του άρθρου 47 του νόμου μέσω της αύξησης του αριθμού των μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) που συμμετέχουν σε αυτή από δύο που είναι σήμερα σε μέχρι και τέσσερις, με δυνατότητα εναλλαγής των ΜΚΟ που συμμετέχουν κάθε δύο χρόνια. Γίνεται επίσης πρόβλεψη, ώστε η μία εκ των ΜΚΟ να ασχολείται απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα. Στα μέλη της εν λόγω ομάδας συμπεριλαμβάνεται επίσης ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα στον Εθνικό Συντονιστή, που είναι ο Υπουργός Εσωτερικών ή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών ως εκπρόσωπός του, να προσκαλεί στις εργασίες της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών ή φορέων, όταν το κρίνει απαραίτητο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Υπουργείου Εσωτερικών που συνοδεύει το τροποποιητικό νομοσχέδιο, το υπουργείο, σε συνεργασία με την πολυθεματική συντονιστική ομάδα, ετοίμασε το προτεινόμενο νομοσχέδιο με στόχο την επίτευξη καλύτερης αντιπροσώπευσης της κοινωνίας των πολιτών στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα μέσω της αύξησης του αριθμού των ΜΚΟ που συμμετέχουν σε αυτή και τη συμπερίληψη σε αυτή του γενικού διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπροσώπου του, καθότι το υπουργείο αυτό αποτελεί σημαντικότατο υπουργείο για το θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας προσώπων.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού ανέλυσε ενώπιον της επιτροπής τους στόχους και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, υπογράμμισε ότι το υπουργείο της θα ζητήσει από όλες τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τα θέματα της εμπορίας προσώπων να υποβάλουν αιτήσεις, ώστε ο Εθνικός Συντονιστής να καθορίσει με βάση κριτήρια ποιες θα συμμετέχουν στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ίδια, ανά δύο χρόνια θα γίνεται αξιολόγηση της προσφοράς των ΜΚΟ που συμμετέχουν στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα, αλλά τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δε θα αποτελούν τροχοπέδη, ώστε ένας ΜΚΟ να μη συμμετέχει εκ νέου στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα. Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο, το υπάρχον σχέδιο δράσης ήδη καθορίζει τι πρέπει να προσφέρουν οι ΜΚΟ και ο Εθνικός Συντονιστής θα λαμβάνει πάντα υπόψη τη δράση και το έργο τους για σκοπούς συμπερίληψής τους στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα, όπως άλλωστε ρητά προβλέπεται στο υπό αναφορά νομοσχέδιο. Τέλος, η ίδια ανέφερε ενημερωτικά ότι σήμερα συμμετέχουν στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου και το ΣΤΙΓΜΑ.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τοποθετούμενη επί των προνοιών του νομοσχεδίου, τόνισε ότι το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν αντίκειται στις πρόνοιες του συντάγματος ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τάχθηκαν υπέρ της προτεινόμενης νομοθεσίας και εισηγήθηκαν στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής υιοθετούν τις πρόνοιες του προτεινόμενου νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

  

 

 

20 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων