Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Αβέρωφ Νεοφύτου Γιώργος Περδίκης
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου 2011. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑNΑΔ).

Ο προϋπολογισμός της ΑNΑΔ για το 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €41.740.000 και έσοδα ύψους €32.220.000, τα οποία προέρχονται κυρίως από το τέλος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (€26.900.000) και από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (€4.697.600).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους της ΑNΑΔ, η υλοποίηση των στόχων της Αρχής κατά το 2012 συνεπάγεται συνολικές δαπάνες ύψους €41.740.000 σε σύγκριση με τις δαπάνες ύψους €46.104.000 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2011. Οι δαπάνες αυτές κατανέμονται σε τρέχουσες δαπάνες, ύψους €10.760.970, αναπτυξιακές δαπάνες, ύψους €30.779.030, και σε μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό, ύψους €200.000.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €29.800.000 σε σύγκριση με €33.440.000 που προβλέφθηκαν στον προϋπολογισμό του 2011 και προορίζονται, για να καλύψουν τις πιο κάτω δραστηριότητες:

1. Δραστηριότητες κατάρτισης

(πρόγραμμα αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης)

€22.630.000
2. Ειδικές αναπτυξιακές δραστηριότητες €1.007.020
3. Συγχρηματοδοτούμενα έργα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Αρχή €6.125.000
4. Έρευνες και μελέτες €37.950

Περαιτέρω, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον υπό αναφορά προϋπολογισμό, το υπολογιζόμενο έλλειμμα ανέρχεται σε €9.520.000 και προβλέπεται να καλυφθεί από τα πλεονάσματα προηγούμενων ετών, τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 υπολογίζονται σε €28.319.985.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι τεθέντες στόχοι της Αρχής για την επταετία 2007-2013 επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

1. Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με τη συνεχή και διά βίου κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής ειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.

2. Στη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού τους και τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας.

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας της Αρχής για το έτος 2012, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, είναι οι εξής:

1. Κατάρτιση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

2. Στήριξη επιχειρήσεων για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού τους.

3. Υποδομές και συστήματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

4. Έρευνα και ανάπτυξη.

5. Αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Περαιτέρω, γίνεται ειδική αναφορά στις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Ειδικό Σχέδιο Πρόληψης - Σχέδιο Δράσης για συμβολή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση στην απασχόληση και την ανεργία. Απώτερος στόχος του εν λόγω σχεδίου, το οποίο εισήχθη το 2009, είναι η πρόληψη και καταστολή της ανεργίας μέσω αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και επανακατάρτισης από επιχειρήσεις, εργοδοτουμένους και ανέργους.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, εξίσου σημαντική πρόκληση για την ΑΝΑΔ κατά το 2012 αποτελεί η αποτελεσματικότερη συνέχιση της λειτουργίας των πέντε συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έργων. Τα έργα αυτά αποσκοπούν στα εξής:

1. Βελτίωση της απασχολησιμότητας των ανέργων.

2. Βελτίωση της απασχολησιμότητας του οικονομικά αδρανούς γυναικείου δυναμικού.

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικροεπιχειρήσεων με απασχόληση 1-4 ατόμων.

4. Βελτίωση της παραγωγικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με απασχόληση 5-249 ατόμων.

5. Προώθηση της 2ης φάσης εγκαθίδρυσης και λειτουργίας συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Κύπρο.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πρόκληση για την Αρχή αποτελεί η συνέχιση του Ειδικού Σχεδίου Προώθησης των Πράσινων Δεξιοτήτων στην Κυπριακή Οικονομία, του οποίου απώτερος στόχος είναι η προώθηση των πράσινων δεξιοτήτων μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρονται στον τομέα της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους ανέργους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι εκπρόσωποι της ΑΝΑΔ ανέφεραν επίσης ότι τα προγράμματα της Αρχής είναι στοχευμένα, αφού αυτά συναποφασίζονται με τους κοινωνικούς εταίρους και τα τοπικά γραφεία εργασίας σε ετήσια βάση και ότι οι προβλέψεις των αναγκών στην αγορά εργασίας έχουν γίνει σε συνεργασία με τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου, γιʾ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΝΑΔ για το 2012, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στις €41.406.00, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον υπό αναφορά προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο ύστερα από εισήγηση της πλειοψηφίας της επιτροπής αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

21η Φεβρουαρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων