Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς του επισυνημμένου παραρτήματος

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα
Μάριος Μαυρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη νέα της σύνθεση μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με τους υπό αναφορά κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2011, 30 Ιανουαρίου 2012 και 6 Φεβρουαρίου 2012.

Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (ΠΣΕΠΕΠ), των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της απελθούσας Βουλής είχε αρχίσει την εξέταση του υπό αναφορά νομοσχεδίου και των κανονισμών σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η Οκτωβρίου 2010 και 3 Φεβρουαρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είχε υποβάλει εκτεταμένες εισηγήσεις για βελτίωση του προτεινόμενου νομοθετικού πλαισίου, τις οποίες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε και υιοθέτησε στην πλειονότητά τους. Στη βάση των εισηγήσεων της επιτρόπου, το υπουργείο ετοίμασε αναθεωρημένα κείμενα του νομοσχεδίου και των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, τα οποία απέστειλε στην επιτροπή με συνοδευτική επιστολή, ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2011.

Σκοπός του υπό εξέταση νομοσχεδίου και των κανονισμών είναι ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου για την προστασία των νέων κατά την απασχόληση και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας αναφορικά με τη Νυχτερινή Εργασία Νεαρών Προσώπων στη Βιομηχανία (Σύμβαση Αρ. 90) και με την Ελάχιστη Ηλικία (Σύμβαση Αρ. 138), καθώς και με πρόνοιες της Οδηγίας 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία.

Ειδικότερα, με το αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου τροποποιείται ο βασικός περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος, Ν. αρ. 48(Ι) του 2001, ώστε:

1. από το πεδίο εφαρμογής και τις προστατευτικές διατάξεις του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου να μην εξαιρείται η παροχή οικιακής εργασίας σε ιδιωτικό νοικοκυριό, όπως ισχύει σήμερα, και να εξαιρείται μόνο η περιστασιακή ή η σύντομης διάρκειας απασχόληση που θεωρείται ότι δε βλάπτει, δε ζημιώνει και δεν είναι επικίνδυνη για τους εφήβους που απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση,

2. για τα παιδιά που τοποθετούνται σε συνδυασμένο πρόγραμμα εργασίας-κατάρτισης να διασφαλίζεται περίοδος τουλάχιστον ενός μηνός ελεύθερη από εργασία κατά τις σχολικές διακοπές,

3. η άδεια για την απασχόληση παιδιού σε δραστηριότητα πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσης να μην εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως προβλέπει σήμερα ο νόμος, αλλά να εκδίδεται από το Τμήμα Εργασίας του ίδιου υπουργείου, μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου αυτού, εφόσον κάτι τέτοιο, μετά από αξιολόγηση, είναι προς το συμφέρον του παιδιού,

4. τα παιδιά που απασχολούνται σε δραστηριότητες πολιτιστικής, καλλιτεχνικής, αθλητικής ή διαφημιστικής φύσης, να συνοδεύονται κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής τους από τον γονέα ή τον κηδεμόνα τους ή από συνοδό που εξουσιοδοτείται σχετικά για το σκοπό αυτό, θέματα που ρυθμίζονται περαιτέρω στους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς,

5. να προστεθούν στο νόμο διατάξεις που να καθιστούν υποχρεωτική την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του αρχιεπιθεωρητή και των επιθεωρητών σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και προστασίας των συμφερόντων του,

6. να διορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Συμβουλευτική Επιτροπή Απασχόλησης Παιδιού, για γενικότερα θέματα πολιτικής που αφορούν την εφαρμογή του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου, και η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους του Τμήματος Εργασίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, ένα εκπρόσωπο μη κυβερνητικού οργανισμού που ασχολείται με θέματα δικαιωμάτων των νέων και ένα εκπρόσωπο από τα οργανωμένα σύνολα των νέων,

7. να καταργηθούν οι διατάξεις του νόμου που αφορούν θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, αφού τα θέματα αυτά μεταφέρονται και ρυθμίζονται πλέον από τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η ρύθμιση της διαδικασίας έκδοσης άδειας που επιτρέπει σε παιδί να συμμετέχει σε πολιτιστική ή συναφή δραστηριότητα και των όρων για την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας. Επίσης, οι εν λόγω κανονισμοί ρυθμίζουν τους όρους απασχόλησης εφήβων τη νύχτα, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες επιτρέπεται η μείωση της εβδομαδιαίας ανάπαυσης εφήβου.

Σημειώνεται ότι αρμόδιο τμήμα για την εφαρμογή του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου και των πρώτων υπό εξέταση κανονισμών είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται κατʼ εξουσιοδότηση του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996, όπως αυτός έχει έκτοτε τροποποιηθεί, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το μέρος των προνοιών της Οδηγίας 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2004 για την προστασία των νέων κατά την εργασία που αφορούν σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Συγκεκριμένα, με τους εν λόγω κανονισμούς σκοπείται η διασφάλιση εκ μέρους των εργοδοτών συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων στην ηλικία των νέων και η προστασία τους από την οικονομική εκμετάλλευση και από κάθε είδους εργασία που ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή τη φυσική, την ψυχολογική, την ηθική ή την κοινωνική τους ανάπτυξη ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους.

Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, τα θέματα ασφάλειας και υγείας των νέων κατά την εργασία μεταφέρθηκαν από τον περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο στους παρόντες κανονισμούς, που εκδίδονται δυνάμει του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και αρμόδιο τμήμα για την εφαρμογή τους είναι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι κανονισμοί υποχρεώνουν τους εργοδότες να:

1. λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των νέων κατά την εργασία,

2. προβαίνουν σε γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στους οποίους δύναται να εκτεθούν ειδικά οι νέοι και οι οποίοι συνδέονται με την εργασία τους,

3. διασφαλίζουν για κάθε νέο που εργοδοτούν κατάλληλη παρακολούθηση και αξιολόγηση της υγείας του,

4. λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι νέοι που εργοδοτούνται από αυτούς να προστατεύονται από τους ειδικούς κινδύνους τους οποίους διατρέχει η ασφάλεια, η υγεία και η ανάπτυξή τους, οι οποίοι απορρέουν από την έλλειψη πείρας, από την έλλειψη επίγνωσης των υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων ή από τη μη ολοκληρωμένη ανάπτυξή τους.

Επιπλέον, με τους εν λόγω κανονισμούς απαγορεύεται η εργοδότηση νέων σε εργασίες που συνεπάγονται επιβλαβή έκθεσή τους σε φυσικούς, βιολογικούς και χημικούς παράγοντες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι των κανονισμών ή σε επικίνδυνες, βαριές και ανθυγιεινές εργασίες που περιλαμβάνονται σε μη εξαντλητικό κατάλογο στο Παράρτημα ΙΙ των κανονισμών.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, με τους δεύτερους κανονισμούς δεν αναμένεται να υπάρξει οποιοδήποτε δημοσιονομικό κόστος, όσον αφορά δε στις επιχειρήσεις, ούτε αυτές αναμένεται να επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστος από την εφαρμογή τους, επειδή οι βασικές πρόνοιες των κανονισμών υπάρχουν στον περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο και ήδη εφαρμόζονται με βάση το νόμο αυτό.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού εξέφρασε την ικανοποίησή της για την υιοθέτηση της πλειοψηφίας των εισηγήσεών της από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι τα νέα νομοθετικά κείμενα εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των νέων κατά την απασχόληση. Παρ’ όλα αυτά, στο αρχικό στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών η ίδια επίτροπος επισήμανε την ανάγκη επανεξέτασης από το υπουργείο ορισμένων εισηγήσεών της που δεν είχαν υιοθετηθεί από το υπουργείο και που αφορούσαν ειδικότερα τα ακόλουθα:

1. Την υιοθέτηση του ορισμού που δίδεται στον όρο παιδί από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σύμφωνα με την οποία παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών.

2. Την επέκταση της προστασίας για την απασχόληση σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτει και πρόσωπα άνω των δεκαπέντε και κάτω των δεκαοκτώ ετών. Σύμφωνα με την ίδια, για την απασχόληση ανηλίκων σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες με την προτεινόμενη νομοθεσία προστατεύονται επαρκώς τα παιδιά ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών, ενώ δεν προστατεύονται τα άτομα ηλικίας δεκαπέντε μέχρι δεκαοκτώ ετών. Ειδικότερα, με βάση το άρθρο 7 του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις προτεινόμενες με τα αναθεωρημένα κείμενα τροποποιήσεις, για την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας από παιδί εκδίδεται σχετική άδεια από το Τμήμα Εργασίας, μετά από διαβούλευση με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, νοουμένου ότι κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Σύμφωνα δε με τους περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Κανονισμούς, κάθε παιδί για το οποίο εκδίδεται άδεια απασχόλησης σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των ωρών απασχόλησής του συνοδεύεται από το γονέα ή κηδεμόνα του ή εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο. Η επίτροπος τόνισε ότι η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα προστασίας των νέων κατά την εργασία και ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν μεγαλύτερη προστασία.

Πέραν των πιο πάνω, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού επισήμανε συναφώς την ανάγκη ρύθμισης της συμμετοχής παιδιών σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες χωρίς αμοιβή, η οποία δε θεωρείται απασχόληση και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμου. Όπως η ίδια σημείωσε σχετικά, η συμμετοχή παιδιών σε διαγωνισμούς ταλέντων, όπως είναι για παράδειγμα οι διαγωνισμοί “Junior Eurovision ή “Junior Masterchef”, θα πρέπει να ρυθμίζεται νομικά και να ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην τυγχάνουν εκμετάλλευσης ή να είναι θύματα ψυχολογικής κακοποίησης και να αποφεύγεται ο κίνδυνος σεξουαλικοποίησής τους. Η επίτροπος σε αυτό το στάδιο κατέθεσε στην επιτροπή και γραπτώς τις θέσεις της με σχετικό σημείωμά της, ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2011.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Εργασίας, τοποθετούμενος στα πιο πάνω εγερθέντα από την επίτροπο θέματα, δήλωσε μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

1. Οι όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη νομοθεσία για την προστασία των νέων στην απασχόληση συνάδουν με τους όρους και τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία και δεν κρίνεται σκόπιμο να αλλάξουν. Σημειώνεται ότι στο βασικό περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο υπάρχουν αυτούσιοι οι τρεις όροι και οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία 94/33/ΕΚ για την Προστασία των Νέων κατά την Εργασία, όπου ο όρος “παιδί σημαίνει κάθε νέο ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του, ο όρος “έφηβος σημαίνει κάθε νέο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών αλλά κάτω των 18 ετών και ο όροςνέος σημαίνει κάθε πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

2. Η απασχόληση των εφήβων, με βάση τον περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμο, επιτρέπεται με συγκεκριμένους περιορισμούς, όπως είναι οι λιγότερες ώρες εργασίας σε σύγκριση με τους ενήλικες εργαζομένους, η απαγόρευση νυκτερινής εργασίας, οι αυξημένες υποχρεωτικές ώρες ανάπαυσης κ.ά. Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, δεδομένου ότι η απασχόληση εφήβων επιτρέπεται και ρυθμίζεται στο νόμο, θα ήταν υπερβολικό για την απασχόληση σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, που δε θεωρούνται και τόσο επικίνδυνες μορφές απασχόλησης, να επιβάλλονται επιπρόσθετοι όροι και περιορισμοί, όπως είναι για παράδειγμα η συνοδεία του ανηλίκου στο χώρο απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο, η τυχόν επέκταση της προστασίας της απασχόλησης σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτει και τους εφήβους, θα συνεπάγεται σημαντικό φόρτο εργασίας για τα αρμόδια τμήματα χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη ωφέλεια.

3. Η συμμετοχή παιδιών σε διαγωνισμούς ταλέντων ή σε καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις χωρίς αμοιβή δεν καλύπτεται από την υπό εξέταση νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει την απασχόληση ανηλίκων. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπισθεί ένας ξεχωριστός, ειδικός νόμος που να ρυθμίζει τις δραστηριότητες που δε συνιστούν απασχόληση και του οποίου η εφαρμογή θα ανατεθεί στο κυβερνητικό τμήμα που θα κριθεί αρμόδιο και κατάλληλο για την περίπτωση αυτή.

Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απέστειλε και γραπτώς τις θέσεις του για τα πιο πάνω εκκρεμούντα σημεία με σχετική επιστολή, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2011.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου και των κανονισμών ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν στοιχεία και διευκρινίσεις για τα επίπεδα προστασίας της απασχόλησης και της συμμετοχής των νέων σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ανταποκρινόμενοι στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Εργασίας κατέθεσαν σχετική έρευνα για τον τρόπο που τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετέφεραν την Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων στην εργασία στο εθνικό τους δίκαιο. Το εν λόγω έγγραφο διανεμήθηκε στα μέλη της επιτροπής και από αυτό προκύπτει ότι σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επεκτείνεται η προστασία που προβλέπεται για την απασχόληση παιδιών σε πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες, ώστε να καλύπτει και τους εφήβους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν επέμεινε στις προαναφερόμενες μη υιοθετηθείσες εισηγήσεις της, αναφέροντας ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικές συγκλίσεις μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων για τα υπό συζήτηση θέματα. Ταυτόχρονα, η ίδια επανέλαβε την ανάγκη κάλυψης του νομοθετικού κενού που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των παιδιών που συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες εκτός του πλαισίου της απασχόλησης. Τις θέσεις της επί του συγκεκριμένου θέματος κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής και γραπτώς με σημείωμά της, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται ότι με την ευκαιρία της συζήτησης του παρόντος νομοσχεδίου και των κανονισμών η επιτροπή, αφού διαπίστωσε, κατόπιν υποδείξεων και της επιτρόπου, την ύπαρξη νομοθετικού κενού στη ρύθμιση της συμμετοχής παιδιών σε διαγωνισμούς ταλέντων ή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις χωρίς αμοιβή και δεδομένου ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί στα πλαίσια της υπό εξέταση νομοθεσίας, αλλά χρήζει ξεχωριστής ρύθμισης σε ειδική ή άλλη νομοθεσία που θα κριθεί κατάλληλη, αποφάσισε την εγγραφή σχετικού θέματος για σκοπούς αυτεπάγγελτης εξέτασης από την ίδια.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ, καθώς και ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ διαμήνυσε γραπτώς στην επιτροπή τη συμφωνία της με το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς με επιστολή της, ημερομηνίας 5 Οκτωβρίου 2011.

Η ΠΣΕΠΕΠ σε σχετική επιστολή της προς την επιτροπή, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κανένα παιδί κάτω των δεκαοκτώ ετών δεν πρέπει να εργάζεται σε μόνιμη απασχόληση, αλλά να εκπαιδεύεται, έτσι ώστε να μπορέσει μετά τα δεκαοκτώ να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η ΠΣΕΠΕΠ αναφέρει ότι η Βουλή πρέπει να ψηφίζει τις κατάλληλες νομοθεσίες για την επαρκή προστασία των νέων στο εργασιακό περιβάλλον.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, καθώς και υπέρ της έγκρισης των πρώτων και δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου και των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υποβάλλει την πιο πάνω έκθεση ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για τη λήψη τελικής απόφασης. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο, ο τίτλος του θα τροποποιηθεί, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

 

 

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2011

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010.

2. Οι περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Κανονισμοί του 2012.

3. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία των Νέων) Κανονισμοί του 2012.

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων