Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς  «Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Αντρέας Καυκαλιάς

Ευθύμιος Δίπλαρος

Αθηνά Κυριακίδου

Γιώργος Λουκαΐδης

Γιώργος Προκοπίου

Γιώργος Γεωργίου

Νίκος Κουτσού

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Σεπτεμβρίου 2011, στις 24 Ιανουαρίου και στις 7 Φεβρουαρίου 2012 . Στις πιο πάνω συνεδρίες κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 5 και 25 του περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού Νόμου, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών, για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Ειδικότερα, με τους κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικής σχολής γυμναστικής. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει στον ΚΟΑ αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας της σχολής, στην οποία να αναφέρεται το συγκεκριμένο είδος γύμνασης ή αθλήματος που προτίθεται να προσφέρει η σχολή.

Στα πλαίσια της συζήτησης των κανονισμών, η επιτροπή έτυχε ενημέρωσης από τους αρμοδίους για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολών γυμναστικής στην Κύπρο, καθώς και για τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας που διέπει την ίδρυση και τη λειτουργία τους, η οποία, όπως διαπιστώθηκε, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων, κυρίως σε σχέση με θέματα ασφάλειας και άσκησης επαρκούς ελέγχου. Στο παρόν στάδιο όμως, όπως επισημάνθηκε ενώπιον της επιτροπής από την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, πρέπει να προωθηθεί η έγκριση των κανονισμών, διότι αφορούν κυρίως εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Στα πλαίσια της μελέτης των κανονισμών, κρίθηκε αναγκαίο όπως η προτεινόμενη σ’ αυτούς τροποποίηση που αναφέρεται στην αναλογία εκπαιδευτή προς αριθμό εκπαιδευομένων υπό την επίβλεψή του τύχει περαιτέρω βελτίωσης. Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους να αφαιρεθεί η προτεινόμενη αναλογία 1 προς 15 και να γίνει αναλυτικός πίνακας στον οποίο να εμφαίνεται λεπτομερώς ο ακριβής αριθμός των εκπαιδευτών έναντι των εκπαιδευομένων/αθλουμένων για κάθε άθλημα ξεχωριστά.

Με βάση τα πιο πάνω, ο ΚΟΑ με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπουργείου ετοίμασε και υπέβαλε στην επιτροπή τον πιο πάνω συγκεκριμένο πίνακα, ο οποίος νομοτεχνικά ενσωματώθηκε στους κανονισμούς ως παράρτημα.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων συμφώνησαν με το περιεχόμενο του πιο πάνω πίνακα ο οποίος ενσωματώθηκε στο κείμενο των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας υιοθετεί το σκοπό και τις επιδιώξεις των κανονισμών και κατά πλειοψηφία εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Ιδιωτικών Σχολών Γυμναστικής (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσαν ότι, επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσουν έγκαιρα τις τελικές τους θέσεις, θα τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

  

 

13 Φεβρουαρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων