Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Aντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Koύτρα Κουκουμά

Άγγελος Βότσης

Πανίκκος Σταυριανός

Αθηνά Κυριακίδου

Χρήστος Στυλιανίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Μάριος Μαυρίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΣΕΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΔΕΟΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ απέστειλε όμως γραπτώς τις θέσεις της για τους κανονισμούς αυτούς.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της διαδικασίας εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ειδικότερα με τις Οδηγίες 98/24/ΕΚ, 91/322/ΕΟΚ, 2000/39/ΕΚ και 2006/15/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκαν οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες) Κανονισμοί του 2001 (ΚΔΠ 268/2001) και οι τροποποιητικοί τους κανονισμοί του 2004 (ΚΔΠ55/2004) και του 2007 (ΚΔΠ 295/2007). Οι κανονισμοί αυτοί καθορίζουν τις στοιχειώδεις προδιαγραφές για την προστασία των προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται από την επίδραση χημικών παραγόντων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας ή είναι αποτέλεσμα εργασιακής δραστηριότητας κατά την οποία υπεισέρχονται χημικοί παράγοντες. Σημειώνεται επίσης ότι στο πρώτο παράρτημα των βασικών κανονισμών καθορίζονται οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε χημικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το 2009 εκδόθηκε η Οδηγία 2009/161/ΕΕ της 17ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση τρίτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο και βάσει της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι πρώτοι υπό εξέταση κανονισμοί ετοιμάστηκαν για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με τις πρόνοιες της προαναφερόμενης Οδηγίας 2009/161/ΕΕ.

Ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η τροποποίηση των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών κρίθηκε σκόπιμη, ώστε να μην υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δύο κανονισμών και για αποφυγή συγχύσεων. Όπως ο ίδιος εξήγησε περαιτέρω, οι χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς περιλαμβάνονται και στους βασικούς περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια Κανονισμούς, οι οποίοι εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του περί Εργοστασίων Νόμου και προβλέπουν για τις ίδιες ουσίες διαφορετικά όρια επαγγελματικής έκθεσης. Για να μην υπάρξει η αντίφαση αυτή, κρίθηκε σκόπιμο να ετοιμαστούν οι δεύτεροι προτεινόμενοι κανονισμοί, με τους οποίους αφαιρούνται από τον πρώτο πίνακα των βασικών περί Ελέγχου της Ατμόσφαιρας και Επικινδύνων Ουσιών στα Εργοστάσια Κανονισμών όλες οι χημικές ουσίες που προβλέπονται στους πρώτους προτεινόμενους κανονισμούς για τους χημικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφόρηση, τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2009/161/ΕΕ το αργότερο μέχρι την 18η Δεκεμβρίου 2011.

Αρμόδιο υπουργείο για την εφαρμογή των υπό αναφορά κανονισμών είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Για τους προτεινόμενους κανονισμούς δεν προβλέπεται η δυνατότητα οποιωνδήποτε παρεκκλίσεων ή μεταβατικών διατάξεων και δεν αναμένεται ότι θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος από την εφαρμογή τους, δεδομένου ότι εφαρμόζεται ήδη η υφιστάμενη νομοθεσία για τους χημικούς παράγοντες. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτές θα επιβαρυνθούν με το κόστος εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, το οποίο όμως δεν αναμένεται να είναι μεγάλο, γιατί οι πρόνοιες των προτεινόμενων κανονισμών εφαρμόζονται ήδη εν μέρει τόσο στο πλαίσιο της γενικής νομοθεσίας για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων όσο και στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονισμών για τους χημικούς παράγοντες.

Οι προτεινόμενοι κανονισμοί εξετάστηκαν, με βάση την καθιερωμένη διαδικασία, από τριμερή τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, η οποία ενέκρινε ομόφωνα το κείμενό τους.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, με επιστολή της ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2012, διαμήνυσε στην επιτροπή τη συμφωνία της με τους υπό εξέταση κανονισμούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί από καθαρά νομοτεχνική άποψη, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγούνται την έγκρισή τους από την ολομέλεια του σώματος.

 

 

14 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων