Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας - Θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής Υπηρεσίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Υπουργείου Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας - Θέση Πρώτης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιώργος Λουκαΐδης

Γεώργιος Γεωργίου

Γιώργος Γεωργίου

Τάσος Μητσόπουλος

Νικόλας Παπαδόπουλος

Άριστος Δαμιανού

Αντώνης Αντωνίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 8 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς και επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω κανονισμοί αφορούν σχέδια υπηρεσίας που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Προϊστάμενου Υγειονομικής Υπηρεσίας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, ώστε αυτό να εκσυγχρονιστεί με την απάλειψη προνοιών που είναι γενικές και ασαφείς και δημιουργούν προβλήματα στη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), έπειτα από σχετικό αίτημα της ΕΔΥ.

2

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας μελέτησε το θέμα σε συνάρτηση με την προωθούμενη δημιουργία επιστημονικής πυραμίδας και τη σταδιακή κατάργηση της τεχνικής πυραμίδας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες, ενόψει των αλλαγών στο φάσμα των δραστηριοτήτων των Υγειονομικών Υπηρεσιών και δεδομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και προχώρησε στις αναγκαίες τροποποιήσεις του πιο πάνω σχεδίου υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτης Λειτουργού Επισκεπτριών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (Διοίκηση) - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Κλάδος Επισκεπτριών Υγείας, ώστε να διαμορφωθεί η σημείωση του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας, για να μπορούν να διεκδικήσουν προαγωγή στην εν λόγω θέση και οι υπηρετούσες στην κατώτερη θέση Ανώτερες Λειτουργοί Επισκεπτριών Υγείας οι οποίες κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα στη νοσηλευτική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία

 

14 Φεβρουαρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων