Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Γιώργος Γεωργίου

Ρούλα Μαυρονικόλα

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 και 10 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής. Η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria), παρʼ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Η εταιρεία ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ, που επίσης κλήθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε, ενημέρωσε την επιτροπή γραπτώς για τις θέσεις της.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Αποβλήτων Νόμου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού να έχουν αναδρομική ισχύ, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, η ανάγκη τροποποίησης του νόμου προέκυψε μετά από παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ελλιπή συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με την εν λόγω ευρωπαϊκή Οδηγία στα πλαίσια της διαδικασίας “EU Pilot”.

Ας σημειωθεί ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκε και συζητήθηκε στην επιτροπή μαζί με τους κανονισμούς «Οι περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικές Στήλες ή Συσσωρευτές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012», των οποίων η αναδρομική έκδοση εξουσιοδοτείται από τον προτεινόμενο νόμο και ως εκ τούτου η προώθησή τους στην ολομέλεια του σώματος θα γίνει μετά την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Η εταιρεία ΑΦΗΣ Κύπρος Λτδ με γραπτή επιστολή της ενημέρωσε την επιτροπή ότι δε διαφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

14 Φεβρουαρίου 2012

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων