Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος

Ανδρέας Κυπριανού

Γιώργος Περδίκης

Σοφοκλής Φυττής

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Ιανουαρίου και 3 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, καθώς και ο διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου με νέα νομοθεσία, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος και είναι επιφορτισμένος με την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

2. Οι διαδικασίες καταχώρισης, διατήρησης, αναστολής, διαγραφής και ανανέωσης της καταχώρισης οργανισμών στο μητρώο EMAS.

3. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των οργανισμών που υποβάλλουν αίτηση για καταχώρισή τους στο μητρώο EMAS ή που συμμετέχουν στο σύστημα.

4. Η δυνατότητα επιβολής τελών για την εξέταση αίτησης καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο EMAS και για την ανανέωση εγγραφής οργανισμού στο εν λόγω μητρώο.

5. Η επιβολή ποινών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και του προτεινόμενου νόμου.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2010, ημερομηνία κατά την οποία ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 τέθηκε σε ισχύ, να θεσπίσει μέτρα για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων την 1η Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το EMAS αποτελεί εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών (εταιρείες, επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, αρχές, ιδρύματα, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου). Η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΣΠΔ), που προωθεί τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων, ενέργειας, νερού, της παραγωγής αποβλήτων, των εκπομπών ρύπων και των επιδράσεων στη βιοποικιλότητα, καθώς και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων. Επιπρόσθετα, το EMAS ενισχύει την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την προώθηση των προϊόντων και την προβολή στην αγορά των οργανισμών που συμμετέχουν σ’ αυτό, παρέχει την ευκαιρία στους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα και υπηρεσίες με περιορισμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι ίδιοι εκπρόσωποι ενημέρωσαν την επιτροπή, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Οι οργανισμοί που επιθυμούν να ενταχθούν στο EMAS οφείλουν να εγκαταστήσουν ΣΠΔ, το οποίο θα ελέγχεται ετησίως κατά πόσο πληρεί τα κριτήρια και τους στόχους που θέτει.

2. Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο EMAS αξιολογούνται από επαληθευτές, οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητα να αξιολογούν κατά πόσο η περιβαλλοντική πολιτική και το ΣΠΔ ενός οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες περιβαλλοντικού ελέγχου και η εκτέλεσή τους πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009.

3. Οι επαληθευτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη πιστοποίηση, ώστε να προβαίνουν σε επαλήθευση και επικύρωση, όπως προβλέπει ο κανονισμός.

4. Το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του EMAS δεν επιβάλλει οποιαδήποτε τέλη στους οργανισμούς που αιτούνται για καταχώρισή τους στο μητρώο EMAS ή κατά την ανανέωση της καταχώρισης. Έχει επίσης εκπονήσει σχέδιο παροχής κρατικών χορηγιών προς τους οργανισμούς για την εγκατάσταση ΣΠΔ, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται μερικώς οι δαπάνες για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εγκατάσταση και επαλήθευση του συστήματος.

5. Στην Κύπρο μέχρι σήμερα υπάρχουν καταχωρισμένοι στο μητρώο EMAS πενήντα δύο (52) οργανισμοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους οικονομικούς τομείς, όπως στον τομέα του τουρισμού, της σίτισης, της παροχής υπηρεσιών, των κατασκευών και της γεωργοκτηνοτροφίας.

Ο διευθυντής του ΚΟΠΠ, χωρίς να διαφωνεί με τις διατάξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο ΚΟΠΠ ορίζεται με βάση το υπό αναφορά νομοσχέδιο ως ο φορέας διαπίστευσης που είναι επιφορτισμένος με τη διαπίστευση της τεχνικής επάρκειας των επαληθευτών. Ο ίδιος εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για τη δυνατότητα της πλήρους ανταπόκρισης του ΚΟΠΠ στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εν λόγω νομοσχέδιο εξαιτίας της υποστελέχωσης του οργανισμού, που επήλθε λόγω της οικονομικής περισυλλογής του κράτους.

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετων κινήτρων εκ μέρους του κράτους προς τις επιχειρήσεις για συμμετοχή στο EMAS, καθώς και το ενδεχόμενο να καταστεί η συμμετοχή των εταιρειών στο EMAS από εθελοντική, όπως προβλέπει ο κανονισμός, σε υποχρεωτική.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος ανέφερε ότι με την εφαρμογή ΣΠΔ προκύπτει μείωση των λειτουργικών δαπανών των οργανισμών, η οποία από μόνη της πρέπει να αποτελεί σημαντικό κίνητρο για συμμετοχή στο EMAS.

Προσθέτοντας στα πιο πάνω η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε την επιτροπή ότι ο ίδιος ο κανονισμός προβλέπει την παροχή κινήτρων από τα κράτη μέλη προς τους οργανισμούς που είναι καταχωρισμένοι στο EMAS, όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση ή φορολογικά κίνητρα, στο πλαίσιο μηχανισμών στήριξης των περιβαλλοντικών επιδόσεων της βιομηχανίας, υπό τον όρο ότι οι οργανισμοί θα είναι σε θέση να αποδεικνύουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, και επισήμανε ότι τα πιο πάνω κίνητρα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον αρμόδιο φορέα για την ορθή εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, ο διευθυντής του ΚΟΠΠ δήλωσε ότι η μετατροπή από εθελοντική σε υποχρεωτική της συμμετοχής των οργανισμών στο EMAS θα επηρέαζε την ελεύθερη διακίνηση αγαθών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο στάδιο της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου μέλη της επιτροπής εξέφρασαν την άποψη ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, ως αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή του νόμου και του κανονισμού, χρειάζεται να έχει πιο ενεργό ρόλο στον έλεγχο των οργανισμών για την εφαρμογή του EMAS και εισηγήθηκαν όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής αυτής στο EMAS.

Η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση του νομοσχεδίου, προέβη σε παρατηρήσεις νομοτεχνικής φύσεως επί του κειμένου αυτού και κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επανεξετάσουν εκ νέου το κείμενο και επιφέρουν σε αυτό τις αναγκαίες βελτιώσεις.

Συναφώς, το αρμόδιο τμήμα ακολουθώντας τις οδηγίες που δόθηκαν από την επιτροπή προχώρησε, σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στη διαμόρφωση του κειμένου σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατέθεσε αναθεωρημένο κείμενο στην επιτροπή για λήψη τελικής απόφασης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού μελέτησε το τελικό αναθεωρημένο κείμενο του νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Εκούσιας Συμμετοχής Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου Νόμος του 2012».

 

14 Φεβρουαρίου 2012

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων