Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για τους κανονισμούς «Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικοί) Θεσμοί του 2012»

Παρόντες׃

Λευτέρης Χριστοφόρου, πρόεδρος

Γιαννάκης Γαβριήλ

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Άγγελος Βότσης

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 2012. Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γραμματέων/Διευθυντών Συνεργατικών Ιδρυμάτων Κύπρου, ο γενικός διευθυντής της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας Λτδ και ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας.

Σκοπός των προτεινόμενων θεσμών είναι η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που αφορούν το άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ [θέματα σύνδεσης πιστωτικών ιδρυμάτων με τον Κεντρικό Φορέα (ΚΦ)], η αλλαγή της μορφής της εγγύησης του ΚΦ από εγγύηση μονής κατεύθυνσης (one-way) σε αμφίδρομη (two-way) εγγύηση και η ρύθμιση του θέματος που αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες αναγνωρισμένων Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΣΠΙ) που δεν έχουν συνδεθεί με τον ΚΦ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής και όσα περιέχονται στα έγγραφα που συνοδεύουν τους θεσμούς αυτούς, οι πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών αφορούν τα ακόλουθα:

1. Την υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2006/48/ΕΚ, οι οποίες εξειδικεύουν διάφορα θέματα που καθορίζονται στο εν λόγω άρθρο. Τα θέματα αυτά αφορούν την έννοια της μόνιμης σύνδεσης (permanent affiliation) των ΣΠΙ με τον ΚΦ, την εγγύηση του ΚΦ και των συνδεδεμένων ιδρυμάτων, την εποπτεία σε συγκεντρωτική βάση, την έκδοση οδηγιών από τον ΚΦ και τη χρήση του ευρωπαϊκού διαβατηρίου για εγκατάσταση ή και παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Την αλλαγή της μορφής της εγγύησης του ΚΦ από εγγύηση μονής κατεύθυνσης (one-way), δηλαδή εγγύηση του ΚΦ προς τα ΣΠΙ, σε αμφίδρομη (two-way), δηλαδή εγγύηση του ΚΦ προς τα ΣΠΙ και αντίστροφα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει στα πλαίσια των προσπαθειών για συνεχή ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας/Κεντρικού Φορέα (ΣΚΤ/ΚΦ), ιδιαίτερα δεδομένης της παρούσας κατάστασης της παγκόσμιας οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος, της επερχόμενης εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙΙ, καθώς και της καθιέρωσης των ετήσιων Πανευρωπαϊκών Ασκήσεων Ακραίων Καταστάσεων (European Stress Tests).

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε μαζί με τους υπό εξέταση θεσμούς, η υιοθέτηση της αμφίδρομης εγγύησης για τις διευθετήσεις του ΚΦ θα επιτρέπει τη συμπερίληψη των πλεονασμάτων κεφαλαίου των συνδεδεμένων ΣΠΙ στον υπολογισμό της συγκεντρωτικής κεφαλαιακής βάσης, κάτι που θα επιφέρει σημαντική ενίσχυση στην κεφαλαιακή βάση της ΣΚΤ/ΚΦ.

3. Τη ρύθμιση του θέματος που αφορά τις διασυνοριακές δραστηριότητες αναγνωρισμένων ΣΠΙ που δεν έχουν συνδεθεί με τον ΚΦ.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων