Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες - Θέση Ανώτερου Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Σχεδίων Υπηρεσίας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος

Γιώργος Λουκαΐδης

Τάσος Μητσόπουλος

Νίκος Νικολαΐδης

Άριστος Δαμιανού

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2012.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 27 και 87 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Τεχνικού στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Διοίκηση) - Τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας στην αμέσως κατώτερη θέση Τεχνικού από δεκαέξι σε δεκατρία, για να καταστεί έτσι δυνατή η άμεση πλήρωση μιας κενής θέσης Ανώτερου Τεχνικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η το συντομότερο δυνατό πλήρωση της θέσης αυτής θα συμβάλει αφενός στην αποτελεσματικότερη οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο των εργασιών του τεχνικού προσωπικού των Τεχνικών Υπηρεσιών και αφετέρου στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της υπηρεσίας.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας για σχέδια υπηρεσίας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση όλων των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία με την αντικατάσταση από τα απαιτούμενα προσόντα της απαίτησης για πολύ καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις επικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες με την απαίτηση για πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων κανονισμών της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να συνάδουν με αυτούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη τροποποίηση κατέστη αναγκαία, επειδή ο όροςεπικρατέστερες ευρωπαϊκές γλώσσες είναι ασαφής και παρουσιάζεται δυσκολία στο να προσδιοριστεί. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμο όπως η απαίτηση για γνώση ξένων γλωσσών συγκεκριμενοποιηθεί, ώστε να σημαίνει τις γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την αγγλική, τη γαλλική και τη γερμανική. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ανάλογη ρύθμιση έγινε ήδη για τα σχέδια υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και για τη θέση του Προϊσταμένου Τομέα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Σημειώνεται ότι η πιο πάνω ρύθμιση συμφωνήθηκε με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

 

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων