Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Άγγελος Βότσης

Πανίκκος Σταυριανός

Αθηνά Κυριακίδου

Χρήστος Στυλιανίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με σχετικό νομοσχέδιο, που ψήφισε ήδη η Βουλή, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και ο αναλογιστής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΠΟΒΕΚ και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και Παναγροτικός. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι υπό αναφορά κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή ως πακέτο μαζί με το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011», το οποίο ψηφίστηκε σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος κατά τη συνεδρία της ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2012. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου προηγήθηκε της προώθησης των κανονισμών στην ολομέλεια για έγκριση για καθαρά νομικούς λόγους, καθώς με τον τροποποιητικό νόμο αντικαταστάθηκαν οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόμου που αφορούν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το ποσό που θα μεταφέρεται σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζεται στις εισφορές που καταβλήθηκαν και όχι σε ένα αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, και επιτράπηκε η εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων που προβλέπονται ως τέτοια και που περιλαμβάνονται στους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών είναι η ρύθμιση της διαδικασίας μεταφοράς ποσού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα, καθώς επίσης και του τρόπου πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού και του τρόπου υπολογισμού του μεταφερόμενου ποσού.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών είναι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης εργοδότη να εκδίδει και να παραδίδει σε κάθε μισθωτό, πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, βεβαίωση έναρξης απασχόλησης στον καθορισμένο από το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τύπο. Επιπλέον, οι δεύτεροι κανονισμοί προβλέπουν ότι η παράλειψη του εργοδότη να εξασφαλίσει για κάθε μισθωτό του βεβαίωση έναρξης απασχόλησης συνιστά αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης.

Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων δήλωσε συναφώς ότι οι δεύτεροι υπό αναφορά κανονισμοί αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας. Αναφερόμενος ειδικότερα στις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών δήλωσε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

1. Η βεβαίωση έναρξης απασχόλησης εκδίδεται σε καθορισμένο τύπο, που κάθε εργοδότης μπορεί να προμηθευτεί χωρίς καμία γραφειοκρατική διαδικασία από τα επαρχιακά γραφεία κοινωνικών ασφαλίσεων ή από το διαδίκτυο.

2. Ο εργοδότης οφείλει να εκδώσει και να παραδώσει αμέσως στο μισθωτό, πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, βεβαίωση έναρξης απασχόλησης. Ο εργοδότης φυλάσσει αντίγραφο της βεβαίωσης αυτής, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση, και γνωστοποιεί την έκδοση της βεβαίωσης στο πλησιέστερο Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε εύλογο χρόνο και όχι αργότερα από το τέλος του μήνα της ημερομηνίας έναρξης της απασχόλησης του μισθωτού.

3. Ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει τη δυνατότητα, με βάση σχετική πρόνοια των κανονισμών αυτών, να εξαιρέσει εργοδότη από την υποχρέωση εξασφάλισης βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης μισθωτού, αφού προηγουμένως ενημερώσει σχετικά το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα μελών της επιτροπής, ο διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι από την υποχρέωση εξασφάλισης βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης θα εξαιρεθούν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι εισφορείς και που καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους, οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πιθανόν να εξαιρεθεί και μία κατηγορία εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας που εργάζεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, για λίγες μέρες ή εβδομάδες.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις και των δυο υπό εξέταση κανονισμών.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΠΟΒΕΚ εξέφρασε τη συμφωνία της οργάνωσής του με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, νοουμένου ότι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα εξαιρεθούν από την υποχρέωση εξασφάλισης βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ και “Παναγροτικός” εξέφρασαν καταρχήν τη συμφωνία των οργανώσεών τους με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς, ταυτόχρονα όμως ανέφεραν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας προέρχονται από τρίτες χώρες και γι’ αυτούς ακολουθούνται οι σχετικές διαδικασίες που δεν αφήνουν περιθώρια για αδήλωτη εργασία. Επίσης, εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης, που ενδεχομένως να αποτελεί μια γραφειοκρατική διαδικασία στην οποία δε θα μπορούν να ανταποκριθούν εύκολα οι αγρότες. Περαιτέρω, οι ίδιοι εξέφρασαν την άποψη ότι για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων στον τομέα της γεωργίας, όπως είναι οι εποχιακά απασχολούμενοι για κάποιες μέρες ή εβδομάδες, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρέπει να ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια που παρέχεται σε αυτόν από τους κανονισμούς και να εξαιρέσει τους εργοδότες από την υποχρέωση εξασφάλισης βεβαίωσης έναρξης απασχόλησης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού τροποποίησε τους τίτλους των κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) Κανονισμοί του 2012» και «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012», κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της επιτροπής βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο κανονισμών και γι’ αυτό εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων