Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος

Ευθύμιος Δίπλαρος

Αντρέας Καυκαλιάς

Σοφοκλής Φυττής

Αντρέας Φακοντής

Αντώνης Αντωνίου

Γεώργιος Τάσου

Νίκος Νικολαδης

Κυριάκος Χατζηγιάννης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και του Συμβουλίου Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Βιομηχάνων και Εισαγωγέων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 104 του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) Κανονισμών, ώστε να αυξηθούν τα τέλη που καταβάλλονται σε σχέση με την αδειοδότηση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, στους κανονισμούς προτείνονται πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση των τελών που καταβάλλονται για έκδοση ή ανανέωση αδειών κυκλοφορίας, αδειών παράλληλης εισαγωγής, αδειών χονδρικής πώλησης, παρασκευής και εισαγωγής από τρίτες χώρες κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, αδειών παρασκευής, διάθεσης και εισαγωγής από τρίτες χώρες φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων προϊόντων και για τις σχετικές με αυτές διενεργούμενες επιθεωρήσεις.

2. Την υποχρέωση καταβολής του συνόλου των τελών που απαιτούνται για κάθε διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή πιστοποιητικού εφάπαξ με την κατάθεση της αίτησης αντί σε δύο στάδια, όπως ίσχυε με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

3. Την εισαγωγή ορισμένων νέων τελών σε σχέση με την αξιολόγηση των τριετών ενημερωτικών εκθέσεων που πρέπει να υποβάλλονται μετά την επ’ αόριστον ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και σε σχέση με τις τροποποιήσεις που εισήχθησαν πρόσφατα στη σχετική νομοθεσία κατά την εναρμόνιση του βασικού νόμου με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εξέταση των τροποποιήσεων όσον αφορά τους όρους των αδειών κυκλοφορίας φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και κτηνιατρικών φαρμάκων, αλλά και την Οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, με την έγκριση των κανονισμών αναμένεται να επιτευχθεί μείωση του διοικητικού φόρτου και της γραφειοκρατίας που απαιτείται για την έκδοση των προαναφερθεισών αδειών. Περαιτέρω, αναφέρεται ότι οι εν λόγω αυξήσεις των τελών υπολογίστηκαν βάσει της αύξησης του πληθωρισμού από το 2001, έτος καθορισμού των υφιστάμενων τελών, μέχρι σήμερα, αλλά και με βάση τις δυνάμει του νόμου διαδικαστικές απαιτήσεις για την κυκλοφορία των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, στα ίδια πιο πάνω στοιχεία σημειώνεται ότι τα προτεινόμενα τέλη εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που επιβάλλονται σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισήμανε ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις αποφασίστηκαν μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους συνδέσμους και αφού λήφθηκε υπόψη η ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Οι εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων διαφώνησαν με τις προτεινόμενες αυξήσεις και εξέφρασαν την ανησυχία ότι αυτές θα μετακυλίσουν στους κτηνοτρόφους.

Υπό το φως των πιο πάνω διαφωνιών, η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επισήμανε ότι η κυπριακή αγορά δεν αναμένεται να επηρεαστεί από τις προτεινόμενες αυξήσεις, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών που διαθέτουν στην κυπριακή αγορά κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα είναι ξένες. Περαιτέρω, η ίδια σημείωσε ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν υπόκεινται σε έλεγχο τιμών και επανέλαβε ότι ο τομέας εξακολουθεί να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά του σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ως εκ τούτου, δεν αναμένεται σημαντικός αντίκτυπος για τον αγροτικό κόσμο.

Τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν από το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα όπως, για σκοπούς σύγκρισης, καταθέσει ενδεικτικά παραδείγματα των ίδιων πιο πάνω τελών που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανταποκρινόμενες στο αίτημα της επιτροπής, κατέθεσαν σε αυτή συγκριτικούς πίνακες και άλλες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα τέλη που επιβάλλονται σε τρεις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Τέλη) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201.

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων