Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού του 2012 Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Χάρης Γεωργιάδης

Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €37.002.589 και έσοδα του ίδιου ύψους, τα οποία προέρχονται κυρίως από κρατική χορηγία, που για το 2012 ανέρχεται στα €34.000.000.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, οι κυριότερες δαπάνες του ΚΟΑ στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

Διαχειριστικά έξοδα

€10.514.692

Χορηγίες

€18.651.978

Δημιουργία και βελτιώσεις αθλητικών χώρων

€4.055.889

Αποπληρωμή δανείων και άλλων υποχρεώσεων

€2.400.020

Αστυνόμευση/επιτήρηση αθλητικών εκδηλώσεων

€620.010

Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

€760.000

Σημειώνεται ότι τα έσοδα του ΚΟΑ για το οικονομικό έτος 2012 παρουσιάζουν μείωση κατά €3.558.521, η οποία οφείλεται κυρίως στη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον οργανισμό για το ίδιο έτος κατά €2 εκατομ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός του ΚΟΑ για το 2012 έχει ετοιμαστεί μέσα σε πραγματικά πλαίσια λιτότητας και έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στην αθλητική ανάπτυξη από τη μείωση της κρατικής χορηγίας προς τον ΚΟΑ. Οι βασικότερες παράμετροι στις οποίες στηρίζεται ο προϋπολογισμός αυτός είναι οι ακόλουθες:

1. Αύξηση υλοποίησης του προϋπολογισμού του ΚΟΑ σε ποσοστό πέραν του 90%.

2. Προσπάθεια περιορισμού των περικοπών προς τους αθλητικούς φορείς και ιδιαίτερα τις ομοσπονδίες. Η συνολική μείωση της επιχορήγησης των αθλητικών φορέων περιορίζεται στο 11%.

3. Μείωση της κρατικής χορηγίας προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία σε €800.000 από €950.000. Έχει γίνει πρόνοια για πρόσθετο ποσό ύψους €500.000 για την επιστροφή του φόρου θεάματος προς τα ποδοσφαιρικά σωματεία.

4. Προετοιμασία του οργανισμού για την ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο. Οι βασικές προτεραιότητες στον αθλητισμό έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί και περιλαμβάνουν θέματα όπως αθλητισμός και υγεία, δημιουργία αθλητικής πολιτικής, ακεραιότητα, καλή διακυβέρνηση.

5. Βελτίωση της διαχείρισης των ομοσπονδιών που χρηματοδοτεί ο ΚΟΑ με σύναψη συμφωνίας με ελεγκτικό οίκο για διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων, καθώς και ετοιμασία πρότυπου εγχειριδίου εσωτερικών διαδικασιών για τις ομοσπονδίες.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, οι αρμόδιοι του ΚΟΑ ενημέρωσαν την επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό του 2012 έχει δημιουργηθεί το νέο άρθρο Νέα Έργα με Δανειοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα νέα έργα που αποτελούν το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΚΟΑ για τα επόμενα χρόνια και που καλύπτουν όλο το φάσμα του αθλητισμού τόσο από αγωνιστικής όσο και από κοινωνικής πλευράς.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Οικονομικών, η κατασκευή του κάθε έργου θα χρηματοδοτείται με δανεισμό από το φορέα που θα το υλοποιήσει (ΚΟΑ, σωματείο ή τοπική αυτοδιοίκηση). Στις επεξηγήσεις του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται σημείωση σύμφωνα με την οποία η διαδικασία για την κατασκευή των έργων δεν μπορεί να αρχίσει χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η αποπληρωμή των δανείων θα αρχίσει από το 2013 και ως εκ τούτου στον προϋπολογισμό του οργανισμού υπάρχει συμβολική πρόνοια €10 για το κάθε έργο.

Περαιτέρω, οι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε με την παραχώρηση, επί προσωπικής βάσης, της μισθολογικής Κλίμακας Α11(ii) σε δύο κατόχους της θέσης Λειτουργού ΚΟΑ, στη δημιουργία μίας θέσης Πρώτου Γραμματειακού Λειτουργού Κλίμακας Α11(ii) και μιας πρόσθετης θέσης Γραμματειακού Λειτουργού Κλίμακας Α8-9(i), έναντι κατάργησης δύο θέσεων Γραφέα Πρώτης Τάξης [Κλ. Α2(ii)] και Δεύτερης Τάξης (Κλ. Α2-Α5).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επί μέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΑ για το 2012, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €34.235.342.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον υπό αναφορά προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε, λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να καταθέσουν τροπολογίες επί του αναθεωρημένου κειμένου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επί μέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο κατόπιν εισήγησης της πλειοψηφίας της επιτροπής αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 που προτάθηκαν και ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων