Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 201

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος

Χάρης Γεωργιάδης

Άγγελος Βότσης

Σταύρος Ευαγόρου

Αβέρωφ Νεοφύτου

Πάμπος Παπαγεωργίου

Μάριος Μαυρίδης

Νίκος Νικολαΐδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΙΚΥΚ για το 2012 όπως αρχικά κατατέθηκε προέβλεπε συνολικές δαπάνες ύψους €10.650.000 και συνολικά έσοδα ύψους €9.750.020, τα οποία προέρχονταν εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες για τη λειτουργία του ΙΚΥΚ αφορούν ειδικότερα λειτουργικές δαπάνες, αντιμισθία, αγορά παγίων και άλλα έξοδα (€661.736), κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€9.976.264) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (€12.000).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές/παροχές παιδείας (€9.976.264) αναλύονται περαιτέρω ως ακολούθως:

1. Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών (€8.231.795), το οποίο καλύπτει τους πιο κάτω υποτρόφους:

α. Πρωτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 που δεν έχουν προπληρωθεί το προηγούμενο έτος (€2.252.322).

β. Δευτεροετείς ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (€1.983.473).

γ. Τριτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 (€2.000.000).

δ. Τεταρτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2009-2010 (€1.300.000).

ε. Πεμπτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (€400.000).

στ. Εκτοετείς ακαδημαϊκού έτους 2007-2008 (€138.000).

ζ. Καθυστερημένες οφειλές προηγούμενων ετών (€115.000).

η. Εξαιρετικές περιπτώσεις και απρόβλεπτες δαπάνες (€43.000).

2. Ειδικές υποτροφίες (€200.000).

3. Φοιτητική Μέριμνα (€1.544.469).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πρόνοια για το σχέδιοΦοιτητική Μέριμνα για το έτος 2012 (€1.544.469) παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη για το έτος 2011 (€3.200.000).

Στα πλαίσια της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2012 περιλήφθηκε πρόνοια για κρατική χορηγία προς το ΙΚΥΚ ύψους €9.750.000. Συνεπώς, το ίδρυμα καλείται να καλύψει ποσό 900.000 από το συσσωρευθέν αποθεματικό του, το οποίο κατά την 31η Ιανουαρίου του 2011 ανήλθε στα €938.073. Με τον τρόπο αυτό, όπως ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε, το ΙΚΥΚ θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του για το έτος 2012 και το οποίο ανέρχεται στα €10.650.000.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΙΚΥΚ για το 2012 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, βάσει υποβληθέντος αναθεωρημένου κειμένου, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στα €10.600.770, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου του 2012 Νόμος του 2012».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Η μείωση των υπό έγκριση δαπανών στον υπό αναφορά προϋπολογισμό οφείλεται στην αναγκαία αναπροσαρμογή που επήλθε, λόγω των διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης και οικονομικής λιτότητας, τα οποία κοινοποιήθηκαν στους επηρεαζόμενους ημικρατικούς οργανισμούς με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2012.

Σημειώνεται τέλος ότι τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφωνούν με τις επιμέρους αναπροσαρμογές που επήλθαν στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, κατόπιν εισήγησης της πλειοψηφίας της επιτροπής, αναφορικά με την απαγόρευση πρόσληψης νέου έκτακτου προσωπικού και πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού και πρώτου διορισμού και προαγωγής κατά το 2012. Σημειώνεται επίσης ότι οι προσαρμογές αυτές είναι συνεπακόλουθες ανάλογων τροπολογιών στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012, που προτάθηκαν και εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των μελών του σώματος με τη διαφωνία των βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις.

 

7 Φεβρουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων