Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος του 2011»

Παρόντες:         

Αντώνης Αντωνίου, πρόεδρος

Ανδρέας Μιχαηλίδης

Γεώργιος Προκοπίου

Αντρέας Φακοντής

Ζαχαρίας Ζαχαρίου

Κώστας Κώστα

Χάρης Γεωργιάδης

Χριστάκης Τζιοβάνης

       

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου 2012.  Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

          Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και με την Οδηγία 2009/131/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Οκτωβρίου 2009 περί τροποποιήσεως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

          Σημειώνεται ότι η Οδηγία 2008/57/ΕΚ καταργεί τις αρχικές Οδηγίες 96/48/ΕΚ, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας, και 2001/16/ΕΚ, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία το 2006 με τους νόμους περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας [Ν. 165(Ι)/2006] και περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος [Ν. 166(Ι)/2006].

          Ειδικότερα, με το εν λόγω νομοσχέδιο καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος.  Οι πιο πάνω αναφερόμενες προϋποθέσεις αφορούν τη μελέτη, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία, την αναβάθμιση, την ανακαίνιση, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση των στοιχείων του συστήματος αυτού, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και τους όρους υγείας και ασφάλειας του προσωπικού που συμμετέχει στην επιχειρησιακή λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος.

          Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση που συνοδεύουν το νομοσχέδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υποχρέωση να μεταφέρει στο εθνικό της δίκαιο, αλλά ούτε και να εφαρμόζει συγκεκριμένα άρθρα της πιο πάνω αναφερόμενης Οδηγίας κατά το χρονικό διάστημα που δεν υπάρχει εγκατεστημένο σιδηροδρομικό δίκτυο στο έδαφός της.  Παρά το γεγονός αυτό, τα εν λόγω άρθρα έχουν ενσωματωθεί στον προτεινόμενο νόμο, καθότι δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τις δραστηριότητες στην επικράτεια, ούτως ώστε να μην απαιτηθεί τροποποίηση του νόμου σε μεταγενέστερο στάδιο, σε περίπτωση που αποφασιστεί η εγκατάσταση και λειτουργία των υπό αναφορά σιδηροδρομικών συστημάτων.

          Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ, η ενσωμάτωση των διατάξεών της στην εθνική νομοθεσία έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Ιουλίου 2010, αλλά η προτεινόμενη νομοθεσία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2011.  Λόγω αυτής της καθυστέρησης, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη λάβει προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μη έγκαιρη εναρμόνιση. 

          Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η μεταφορά της Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο, ώστε να αποτραπεί κάθε περαιτέρω διαδικασία εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Διαλειτουργικότητας του Κοινοτικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος του 2012».

  

 

30 Ιανουαρίου 2012  

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων