Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς «Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 201

Παρόντες׃

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος

Ανδρέας Πιτσιλλίδης

Σκεύη Κούτρα Κουκουμά

Άγγελος Βότσης

Πανίκκος Σταυριανός

Αθηνά Κυριακίδου

Χρήστος Στυλιανίδης

Ρούλα Μαυρονικόλα

Μάριος Μαυρίδης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 11 του περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμών του 2010 και η αντικατάστασή τους με τους υπό αναφορά κανονισμούς για σκοπούς αναθεώρησης του ύψους των δημόσιων βοηθημάτων που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών. Επισημαίνεται ότι το άρθρο 11 του εξουσιοδοτικού νόμου ορίζει ότι το ανώτατο ύψος του δημόσιου βοηθήματος καθορίζεται με κανονισμούς που αναθεωρούνται κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΥΚΕ και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το 2000 εκπονήθηκε από τις ΥΚΕ, σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία, ειδική μελέτη για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, με στόχο τον καθορισμό του ύψους του βασικού δημόσιου βοηθήματος και των συντελεστών στους οποίους βασίζεται η ετήσια αναθεώρησή του. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω μελέτη γίνεται μεταξύ άλλων σύσταση όπως οι ετήσιες αναθεωρήσεις του ύψους του δημόσιου βοηθήματος γίνονται ανάλογα με τις αυξήσεις στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τα επιλεγμένα αγαθά που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, εντάσσονται στις βασικές ανάγκες. Στην ίδια μελέτη συνιστάται η υιοθέτηση των συντελεστών 0,5 και 0,3 για τον καθορισμό του ύψους του ποσού που παραχωρείται σε εξαρτώμενα άτομα ηλικίας άνω των δεκατεσσάρων και κάτω των δεκατεσσάρων ετών, αντίστοιχα.

Με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, τα ανώτατα ποσά που παραχωρούνται για την κάλυψη βασικών αναγκών από την 1η Ιουλίου 2010 έχουν ως εξής:

Για το λήπτη

 

€452,00 το μήνα

Για κάθε εξαρτώμενο που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,5)

 

€226,00 το μήνα

Για κάθε εξαρτώμενο που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του (€452,00 x 0,3)

 

€135,60 το μήνα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά παρέμειναν τα ίδια με αυτά που ίσχυαν και για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2009 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2010, με βάση τους αμέσως προηγούμενους κανονισμούς, παρ όλο που, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία που αναφέρεται πιο πάνω, θα έπρεπε να είχαν μειωθεί κατά 0,98%. Σημειώνεται σχετικά ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είχε τότε αποφασίσει ότι η μη επιβληθείσα μείωση του 0,98% θα λαμβανόταν υπόψη κατά την αναθεώρηση των βασικών αναγκών τον επόμενο χρόνο, δηλαδή από την 1η Ιουλίου 2011.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών για τα έτη 2009 και 2010 διαφάνηκε ότι η συνολική μεταβολή στο δείκτη τιμών καταναλωτή για τις επιλεγμένες ομάδες αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, είναι 5,98%. Επομένως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ΥΚΕ, με βάση την προγενέστερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, θα έπρεπε να υπάρξει αύξηση του δημόσιου βοηθήματος κατά 5%. Παρ όλα αυτά, με τους παρόντες κανονισμούς γίνεται εισήγηση για μηδενική αύξηση των επιδομάτων που παραχωρούνται για κάλυψη βασικών αναγκών με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου 2011.

Όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους κανονισμούς αυτούς, το Υπουργείο Οικονομικών, του οποίου ζητήθηκαν οι απόψεις, εισηγήθηκε μηδενική αύξηση των δημόσιων βοηθημάτων από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2012 λόγω των υφιστάμενων δημοσιονομικών συνθηκών.

Ο εκπρόσωπος των ΥΚΕ ενημέρωσε την επιτροπή ότι, ως αντιστάθμισμα στην αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή, αποφασίστηκε όπως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραχωρήσει εφάπαξ ποσό ύψους 3% επί του ποσού των βασικών αναγκών που χορηγείται στους λήπτες δημόσιου βοηθήματος για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011. Η δαπάνη για την παροχή του εφάπαξ ποσού υπολογίζεται στα €2.575.453 και καλύπτεται από υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού των ΥΚΕ.

Τοποθετούμενος επί του θέματος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών εξέφρασε τη συμφωνία του υπουργείου του τόσο με τους προτεινόμενους κανονισμούς όσο και με την καταβολή του εφάπαξ ποσού ύψους 3% επί του ποσού των βασικών αναγκών που χορηγήθηκε στους λήπτες δημοσίου βοηθήματος για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών (Ανώτατο Ποσό για την Κάλυψη Βασικών Αναγκών) Κανονισμοί του 2012».

 

 

31η Ιανουαρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων