Αρχείο

    

Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών και Κώδικας Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαιών και Κώδικας Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών) Κανονισμοί του 2012»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Στέλλα Κυριακίδου Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Γεώργιος Προκοπίου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 26 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας). Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσοκόμων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των πρώτων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, είναι η θέσπιση κανονισμών που καθορίζουν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής των νοσηλευτών και των μαιών στα μητρώα στα οποία τηρούνται τα στοιχεία τους, καθώς και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματός τους.

Ειδικότερα, με τους εν λόγω κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Καθορίζονται τα τέλη που καταβάλλονται για την εγγραφή και την επανεξέταση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών, την έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής και άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, την επανέκδοση απολεσθέντων πιστοποιητικών και την έκδοση πιστοποιητικών υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης.

2. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εξέταση από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής των αιτήσεων για εγγραφή στα σχετικά μητρώα, καθώς και τα στοιχεία που απαιτείται να συνοδεύουν τις αιτήσεις για ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος.

3. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος, έπειτα από διακοπή της εργασίας του ενδιαφερομένου για ορισμένη χρονική περίοδο.

4. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή στα σχετικά μητρώα των αιτητών που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Σκοπός των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι επίσης εκδίδονται με βάση το άρθρο 22 του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, είναι η έκδοση κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης επαγγελματικής πρακτικής στη νοσηλευτική, περιγράμματος αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών, κώδικα μαιευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης επαγγελματικής συμπεριφοράς των μαιών και κώδικα επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των μαιών, που δεσμεύουν τους νοσηλευτές και τις μαίες ανάλογα με την περίπτωση. Επιπρόσθετα, καθίσταται πειθαρχικό αδίκημα η παράβαση του περιγράμματος ή οποιουδήποτε από τους κώδικες που καθορίζονται στους κανονισμούς αυτούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, η προτεινόμενη θέσπιση κανονισμών, που μεταξύ άλλων καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την ανανέωση της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος και περιλαμβάνουν τους πιο πάνω κώδικες, θα συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας, καθώς και στην προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των δύο κανονισμών.

Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Βουλής και με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε περιορισμένες νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο κείμενο των πρώτων κανονισμών, τις οποίες κατέθεσε στην επιτροπή.

Σημειώνεται επίσης ότι λόγω παράλειψης το περιεχόμενο των πιο πάνω κωδίκων δεν περιλαμβανόταν στο παράρτημα του αρχικού κειμένου των δεύτερων κανονισμών που κατατέθηκε στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, γι’ αυτό και ενσωματώθηκε σε αυτό στο στάδιο της συζήτησης των κανονισμών από την επιτροπή, έπειτα από υπόδειξη της επιτροπής, προς την οποία συμμορφώθηκαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλαν σε αυτήν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα τα κείμενα των κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

30 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων