Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμος του 2011 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2012»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Νίκος Νικολαΐδης
Άγγελος Βότσης Νίκος Κουτσού
Μάριος Μαυρίδης Γιώργος Περδίκης
Πάμπος Παπαγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και στις 30 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η προϊσταμένη Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας ΕΕ και εκπρόσωπος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ). Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού του 2012 Νόμου, ώστε να εξαιρεθεί από την ισχύουσα σχετική απαγορευτική διάταξη που περιλαμβάνεται στον εν λόγω προϋπολογισμό σε σχέση με την πρόσληψη πρόσθετου έκτακτου προσωπικού η πρόσληψη τέτοιου προσωπικού για σκοπούς διεκπεραίωσης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, όπως και έκτακτου προσωπικού στην εκπαίδευση (εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίστανται αναγκαίες αφενός για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης αριθμού εργοδοτουμένων καθορισμένης διάρκειας για σκοπούς διεκπεραίωσης της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, οι οποίες άρχισαν εντός του 2011, αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του εν λόγω έτους, με αποτέλεσμα να υπαχθούν στις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις του προϋπολογισμού του 2012, και αφετέρου για τη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των σχολείων, όπως και της εφαρμογής από την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εγκεκριμένων θεσμών μεγάλης ευαισθησίας.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου τα μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας στην εκπαίδευση.

Ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ενημερώνοντας συναφώς την επιτροπή ανέφερε ότι κατά το 2011, έτος κατά το οποίο στον κρατικό προϋπολογισμό είχε περιληφθεί ανάλογη απαγορευτική διάταξη, η αρμόδια αρχή προχώρησε σε κάλυψη των κενών που προέκυψαν στην εκπαίδευση, έπειτα από εξαίρεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία ψηφίστηκε με την κατάθεση σχετικού τροποποιητικού νομοσχεδίου από τη Βουλή, ύστερα από την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2011. Συναφώς, μετά τη θεσμοθέτηση της εν λόγω εξαίρεσης, κατέστη περαιτέρω δυνατή η κάλυψη κενών που προέκυψαν σε θέσεις που υπηρετούσαν έκτακτοι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί με άλλους έκτακτους εκπαιδευτικούς.

Όπως ο ίδιος αρμόδιος ανέφερε, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού είχε ζητήσει επίσης κατά το 2011 γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία κατά πόσο στην περίπτωση κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών που δεν καλύπτονταν από νομοθετημένες εξαιρέσεις θα ήταν δυνατή η κάλυψη οποιουδήποτε κενού μπορούσε να δημιουργηθεί, λόγω κωλύματος κατόχου θέσης στην οποία αυτός υπηρετούσε επί εκτάκτου βάσεως, από άλλο νέο έκτακτο προσωπικό, το οποίο να προσλαμβανόταν ειδικά για το σκοπό αυτό. Σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, η κάλυψη τέτοιων κενών με την πρόσληψη νέων έκτακτων υπαλλήλων δε θα ήταν δυνατή.

Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι κατά τη φετινή χρονιά και δεδομένης της επανάληψης της ίδιας πλήρους απαγορευτικής διάταξης στον κρατικό προϋπολογισμό του 2012 σε σχέση με την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών στην εκπαίδευση κρίθηκε ότι δε θα μπορούσε η ΕΕΥ να προχωρήσει σε κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν εντός του 2012. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε έπειτα από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Εκ μέρους της ΕΕΥ ο παριστάμενος εκπρόσωπός της δήλωσε ότι η επιτροπή κατά την έναρξη του τρέχοντος οικονομικού έτους έκρινε ότι δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με το διορισμό αντικαταστατών για την κάλυψη κενών που παρουσιάζονται στην εκπαίδευση και, αφού δεν είχε ενημερωθεί έγκαιρα από το Υπουργείο Οικονομικών, προχώρησε σε διορισμό τριάντα τριών (33) συμβασιούχων εκπαιδευτικών με συμβόλαια που αρχίζουν από την 9η Ιανουαρίου 2012.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο αριθμός έκτακτου προσωπικού που θα καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες για το 2012 παρουσιάζεται μειωμένος κατά διακόσια (200) άτομα σε σχέση με το 2011 λόγω καλύτερης διαχείρισης του όλου θέματος, με αποτέλεσμα οι ανάγκες για το τρέχον οικονομικό έτος να ανέρχονται σε εξακόσια εξήντα (660) άτομα έναντι οκτακοσίων εξήντα ατόμων (860) κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά. Ανέφερε επίσης ότι παρατηρείται μεγάλη τάση για αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών, αφού συμπληρωθεί η απαιτούμενη χρονική περίοδος για καταβολή πλήρους σύνταξης, δηλαδή τα 33,3 έτη. Τέλος, ανέφερε ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες έκτακτων εκπαιδευτικών, δηλαδή οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί με ετήσιο συμβόλαιο και οι καθαρά έκτακτοι εκπαιδευτικοί με εξάμηνα συμβόλαια, τα οποία δεν είναι δυνατό να ανανεωθούν.

Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως το καθεστώς που ίσχυσε κατά την περσινή χρονιά, με βάση το οποίο δεν είχε παρατηρηθεί κανένα πρόβλημα στη στελέχωση των σχολείων και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, ώστε να διασαφηνισθεί πλήρως ότι η κάλυψη οποιωνδήποτε αναγκών προκύπτουν στην εκπαίδευση με έκτακτο προσωπικό θα γίνεται αποκλειστικά για τις περιπτώσεις κενούμενων θέσεων λόγω αφυπηρέτησης, άδειας ασθενείας ή άδειας τοκετού ή για άλλο αποδεδειγμένα νόμιμο λόγο απουσίας και όχι για την κάλυψη κενών που προκύπτουν λόγω αποσπάσεων εκπαιδευτικών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάσσεται υπέρ της ψήφισης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

31η Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων