Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Αντρέας Φακοντής, πρόεδρος Ανδρέας Πιτσιλλίδης
Σκεύη Κούτρα Κουκουμά Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Αθηνά Κυριακίδου
Χρήστος Στυλιανίδης Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής και o αναλογιστής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ και της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ και η εργοδοτική οργάνωση ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Με το νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου [Ν. 59(Ι)/2010] όπως έχει έκτοτε τροποποιηθεί:

1. με την εισαγωγή διατάξεων που επιτρέπουν την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων και

2. με την αντικατάσταση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νέες διατάξεις, έτσι ώστε το ποσό που θα μεταφέρεται σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βασίζεται στις εισφορές που καταβλήθηκαν και όχι σε ένα αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπει σήμερα ο νόμος.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Μεταφορά Συνταξιοδοτικών Δικαιωμάτων) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011», οι οποίοι εξετάστηκαν από την επιτροπή ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο. Οι πρώτοι ρυθμίζουν τη διαδικασία μεταφοράς ποσού από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνταξιοδοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστροφα, τον τρόπο πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού και τον τρόπο υπολογισμού του μεταφερόμενου ποσού. Οι δεύτεροι εισάγουν την υποχρέωση του εργοδότη να εκδίδει και να παραδίδει σε κάθε μισθωτό, πριν από την έναρξη της απασχόλησής του, βεβαίωση έναρξης απασχόλησης στον καθορισμένο από τον διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τύπο. Επιπλέον, οι δεύτεροι κανονισμοί προβλέπουν ότι η παράλειψη του εργοδότη να εξασφαλίσει για κάθε μισθωτό του βεβαίωση έναρξης απασχόλησης συνιστά αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης.

Σημειώνεται ότι για καθαρά νομικούς λόγους κρίνεται σκόπιμο όπως οι προαναφερόμενοι κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος για έγκριση σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί η ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου σε νόμο και η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με το νομοσχέδιο δίδεται η εξουσία σε επιθεωρητή των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικήματος που διέπραξε εργοδότης με την καταβολή από τον εργοδότη ποσού ύψους 200 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του νομοσχεδίου, ο επιθεωρητής δικαιούται να προβαίνει σε εξώδικη ρύθμιση αδικήματος, σε περίπτωση που έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εργοδότης διέπραξε αδίκημα κατά παράβαση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και νοουμένου ότι το συγκεκριμένο αδίκημα καθορίζεται ρητά στο νόμο ή στους κανονισμούς ως αδίκημα δεκτικό εξώδικης ρύθμισης. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, σε περίπτωση διάπραξης του ίδιου αδικήματος για δεύτερη φορά από τον ίδιο εργοδότη ή σε περίπτωση μη τερματισμού της σχετικής παράνομης πράξης ή παράλειψης συμμόρφωσης εντός του καθορισμένου χρόνου από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης εξωδίκου, τότε ο επιθεωρητής επιβάλλει διπλάσιο εξώδικο πρόστιμο, δηλαδή 400 ευρώ, και σε περίπτωσή επανάληψης για τρίτη φορά του αδικήματος, τότε ο επιθεωρητής προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον δικαστηρίου.

Περαιτέρω, αναφερόμενος στην τροποποίηση των διατάξεων που ρυθμίζουν τη μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων υπαλλήλων που εργάζονται σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εναρμονίστηκε με τον Κανονισμό ΕΟΚ 259/68 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άρθρο 11 του Παραρτήματος VIII της Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την ψήφιση τροποποιητικού του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου [Ν. 93(Ι)/2009] στις 24 Ιουλίου 2009.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά την ετοιμασία των κανονισμών για καθορισμό του τρόπου πίστωσης του ασφαλιστικού λογαριασμού του ασφαλισμένου και του τρόπου υπολογισμού του ποσού που μεταφέρεται σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων διαπιστώθηκε, μετά από μελέτη αντίστοιχων νομοθεσιών άλλων κρατών μελών, ότι υπάρχει η δυνατότητα πιο πρακτικού και δικαιότερου τρόπου υπολογισμού του ποσού των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που μεταφέρονται από το ταμείο σε σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντί του αναλογιστικά ισοδύναμου που προνοούσε ο εναρμονιστικός νόμος. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, έτσι ώστε το ποσό που θα μεταφέρεται σε συνταξιοδοτικό σχέδιο οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων να βασίζεται στις εισφορές που καταβλήθηκαν αντί σε ένα αναλογιστικά ισοδύναμο ποσό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, καθώς και ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού τροποποίησε τον τίτλο του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012», κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο όπως αυτό έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

31η Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων