Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς «Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 201

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2012. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Ετήσια Ανώτατα Όρια Εκπομπών για Ορισμένους Ατμοσφαιρικούς Ρύπους) Κανονισμών, ώστε να επιτευχθεί πλήρης εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001 σχετικά με τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής αυτών όχι μόνο εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών της.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, η ανάγκη τροποποίησης των κανονισμών προέκυψε μετά την ενημέρωση που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία από τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 1η Απριλίου 2011 ότι το σχετικό άρθρο της Οδηγίας 2001/81/ΕΚ που αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτής δεν έχει ενσωματωθεί ορθά στην εθνική νομοθεσία.

Επιπρόσθετα, ο ίδιος εκπρόσωπος ενημέρωσε την επιτροπή ότι η πιο πάνω Οδηγία εφαρμόζεται στις εκπομπές ορισμένων ουσιών στην ατμόσφαιρα εντός της επικράτειας των κρατών μελών και στις εκπομπές των ουσιών αυτών εντός των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των κρατών μελών. Κατά την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την εν λόγω Οδηγία οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στο κείμενο των κανονισμών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αφού συμφώνησε με τις προτεινόμενες διατάξεις των κανονισμών, εισηγήθηκε μικρής έκτασης νομοτεχνικές βελτιώσεις στο κείμενο των κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών από καθαρά νομοτεχνική άποψη, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, του μέλους της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων