Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Σοφοκλής Φυττής
Ανδρέας Κυπριανού Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Δημήτρης Συλλούρης
Κυριάκος Χατζηγιάννης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου Προγραμματισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας. To Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, παρʼ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 49 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμών, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να αναθεωρηθούν διάφορα τέλη που επιβάλλονται με βάση τους εν λόγω κανονισμούς και επιπρόσθετα να μετατραπούν τα καθοριζόμενα σε αυτούς ποσά των τελών που επιβάλλονται από λίρες σε ευρώ.

Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται οι πιο κάτω τροποποιήσεις:

1. Αύξηση του τέλους που καταβάλλεται για ανανέωση της άδειας για κατασκευή ή ανακατασκευή ή για διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών κ.λπ. σε οχετό οικοδομής, ιδιωτικό υπόνομο οικοδομής ή ιδιωτικό σύστημα διάθεσης λυμάτων από £5 σε €20.

2. Αύξηση του κατώτατου ορίου τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας δύναται να επιβάλλει αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών από £5 σε €20.

3. Αύξηση του τέλους το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας επιβάλλει για τη σύνδεση υποστατικού με το δημόσιο υπόνομο, για καθεμιά σύνδεση με το δημόσιο υπόνομο οικοδομής ή με το δημόσιο υπόνομο από £10 σε €20.

4. Αναπροσαρμογή του αποχετευτικού τέλους που καταβάλλεται ετησίως από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εξυπηρετούνται ή θα εξυπηρετηθούν από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, το οποίο δε θα υπερβαίνει τα €10 για κάθε €1.000 επί της εκτιμημένης αξίας του ακινήτου, από £10 για κάθε £1.000, αντίστοιχα, που προβλέπονται σήμερα.

5. Διαμόρφωση της πρόνοιάς τους που προβλέπει την επιβολή τέλους με βάση την κατανάλωση νερού ως ακολούθως:

α. Παρέχεται η δυνατότητα στο συμβούλιο να επιβάλλει σε κάθε ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που προμηθεύεται νερό από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αγίας Νάπας ή από οποιοδήποτε συμβούλιο υδατοπρομήθειας, το οποίο εξυπηρετείται από το σύστημα αποχέτευσης λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ομοιόμορφο τέλος, που υπολογίζεται με βάση την κατανάλωση νερού από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο υποστατικού ανά περιόδους τις οποίες το ίδιο θα καθορίζει, όποτε το συμβούλιο κρίνει σκόπιμο, αντί κάθε τρεις μήνες, που προβλέπεται σήμερα. Αυτό το τέλος δε θα υπερβαίνει τα σαράντα τρία σεντ του ευρώ (€0,43) για κάθε κυβικό μέτρο νερού το οποίο καταναλώνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο, σύμφωνα με την ένδειξη του υδρομετρητή. Όταν το ανώτατο όριο του πιο πάνω τέλους υπερβαίνει τα δεκαεπτά σεντ του ευρώ (€0,17), το συμβούλιο δε δύναται να επιβάλλει αύξηση πέραν των δέκα σεντ του ευρώ (€0,10) ετησίως.

β. Προβλέπεται όπως το τέλος που δύναται το συμβούλιο να επιβάλλει σε περίπτωση που το υποστατικό προμηθεύεται είτε αποκλειστικά είτε επιπρόσθετα νερό από άλλη πηγή εκτός από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Αγίας Νάπας ή από οποιαδήποτε αρχή υδατοπρομήθειας, το οποίο καθορίζεται από καιρό σε καιρό από το συμβούλιο για κάθε κυβικό μέτρο των λυμάτων ή των βιομηχανικών απορριμματικών υγρών τα οποία απορρίπτονται στον υπόνομο οικοδομής, καταβάλλεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται από το συμβούλιο γι’ αυτό το σκοπό κατά το χρόνο ή τους χρόνους, στον τόπο ή στους τόπους και με τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζει το συμβούλιο με γνωστοποίησή του, η οποία θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες.

6. Αύξηση του ανώτατου ποσού της χρηματικής ποινής η οποία δύναται να επιβληθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε διάταξη των εν λόγω κανονισμών από £200 σε €350.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας επισήμανε στην επιτροπή πως η παροχή δυνατότητας στο συμβούλιο να καθορίζει την περίοδο υπολογισμού της κατανάλωσης του νερού, όποτε το ίδιο κρίνει σκόπιμο, χωρίς να αυτοπεριορίζεται στον υπολογισμό ανά τρίμηνο, όπως προβλέπεται στους υπό τροποποίηση βασικούς κανονισμούς, θα βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του συμβουλίου, αφού ο περιορισμός στον υπολογισμό του εν λόγω τέλους κάθε τρεις μήνες πιθανόν να μη συνάδει με τις περιόδους που η τοπική υδατοπρομήθεια επιβάλλει τέλος χρήσης για λογαριασμό του συμβουλίου. Σχετικά, τόνισε ότι η προτεινόμενη διαγραφή της προθεσμίας του τριμήνου για τον υπολογισμό της κατανάλωσης του νερού είναι η πλέον ουσιώδης τροποποίηση των προτεινόμενων κανονισμών. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, οι προτεινόμενες με τους κανονισμούς αυξήσεις των τελών που επιβάλλονται από το συμβούλιο κρίθηκαν επιβεβλημένες, καθώς δεν προβλέπεται σημαντική αύξηση αυτών των τελών, αφού ουσιαστικά περιορίζονται στην ενσωμάτωση του ευρώ στους βασικούς κανονισμούς και στην αναγκαία αναθεώρησή τους μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, ο ίδιος εκπρόσωπος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας εξαιτίας της μη επανεκτίμησης της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας στην περιοχή.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα οικονομικά και άλλα προβλήματα που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους τα συμβούλια αποχετεύσεων, αποφάσισε την εγγραφή σχετικού αυτεπάγγελτου θέματος που θα εξεταστεί στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών, με πρόθεση να εξεταστεί το πιο πάνω θέμα σε όλες του τις παραμέτρους και να καταβληθεί προσπάθεια να εξευρεθούν λύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η επιτροπή έκρινε ότι οι προτεινόμενες αυξήσεις τόσο του κατώτατου ορίου τέλους, το οποίο το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας δύναται να επιβάλλει αναφορικά με οποιαδήποτε άδεια χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, όσο και του τέλους που καταβάλλεται για ανανέωση οποιασδήποτε άδειας χορηγείται με βάση τις πρόνοιες των υπό τροποποίηση βασικών κανονισμών, είναι ιδιαίτερα μεγάλες, γι’ αυτό και αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή τη μείωσή τους από €20 σε €10. Περαιτέρω, η επιτροπή εισηγείται το επιπρόσθετο τέλος με βάση την κατανάλωση νερού να μην υπερβαίνει τα τριάντα τέσσερα σεντ (€0,34) και όχι τα σαράντα τρία σεντ (€0,43), όπως προτείνεται στους κατατεθέντες κανονισμούς, και, όταν το ανώτατο όριο του πιο πάνω τέλους υπερβαίνει τα δεκαεπτά σεντ (€0,17), το συμβούλιο να μη δύναται να επιβάλλει αύξηση πέραν των εννέα σεντ (€0,09) ετησίως και όχι των δέκα σεντ (€0,10), όπως προτείνεται στους κατατεθέντες κανονισμούς.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τις πιο πάνω εισηγήσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά παρόμοιο τρόπο είχε αποφασίσει και για τους αντίστοιχους κανονισμούς με τον τίτλο «Οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011», που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Βουλής στις 24 Νοεμβρίου 2011, εφόσον έκρινε ότι πρόκειται για πανομοιότυπες περιπτώσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού διαμόρφωσε το κείμενο των προτεινόμενων κανονισμών σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις της, διατύπωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από την επιτροπή.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

24 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων