Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά-Παρεκκλίσεις για την Εμπορία Μειγμάτων Σπόρων) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου
Γεώργιος Τάσου Νίκος Νικολαδης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 και 19 Ιανουαρίου 2012. Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος”. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και οι αγροτικές οργανώσεις ΕΚΑ και Ευρωαγροτικός, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 14 του περί Σπόρων Νόμου, είναι η θέσπιση δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/60/ΕΕ της Επιτροπής της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών που χρησιμοποιούνται για τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς παραχωρείται στο Τμήμα Γεωργίας η δυνατότητα να εγκρίνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις την εμπορία μειγμάτων σπόρων κτηνοτροφικών φυτών στα πλαίσια των προσπαθειών που καταβάλλονται για τη διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων και τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωργίας ανέφερε ότι οι προτεινόμενες πρόνοιες αναμένεται να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της διατήρησης ορισμένων ντόπιων παραδοσιακών ποικιλιών κτηνοτροφικών φυτών. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εν λόγω μείγματα σπόρων πρέπει να προέρχονται από φυτά που καλλιεργούνται μόνο σε καθορισμένες ειδικές ζώνες διατήρησης, οι οποίες στους προτεινόμενους κανονισμούς έχουν καθοριστεί ως οι περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Φύση 2000”.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία και αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Σπόρων (Κτηνοτροφικά Φυτά - Παρεκκλίσεις για την Εμπορία Μειγμάτων Σπόρων) Κανονισμοί του 201.

 

 

23 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων