Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών του 2012 Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Γιώργος Βαρνάβα, εκπροσωπώντας
Μάριος Μαυρίδης τον κ. Νίκο Νικολαΐδη
Χάρης Γεωργιάδης Νίκος Κουτσού
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και στις 23 Ιανουαρίου 2012. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το 2012 προβλέπει δαπάνες ύψους €30.770.217 και έσοδα ύψους €24.435.901, τα οποία προέρχονται κυρίως από τις συνδρομές μελών (€24.271.101) και από εισπρακτέους τόκους (€164.800). Η διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών και των συνολικών εσόδων (€6.334.316) θα καλυφθεί από πλεονάσματα προηγούμενων ετών.

Όπως είναι γνωστό, ο ΚΟΔΑΠ συστάθηκε στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, με στόχο τη διατήρηση αποθεμάτων πετρελαιοειδών και τη διασφάλιση των ελάχιστων εθνικών αποθεμάτων. Τα αποθέματα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο, ώστε, σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού να αποδεσμεύει τις ανάλογες ποσότητες αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τις κοινοτικές δεσμεύσεις, οι ποσότητες πετρελαϊκών αποθεμάτων που ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να τηρεί πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς για ενενήντα μέρες και για το έτος 2011 ανέρχονται σε 596 340ΜΤ. Συναφώς, δεν αναμένεται τροποποίηση σε σχέση με το ύψος των αποθεμάτων που η Κυπριακή Δημοκρατία υποχρεούται να τηρεί για το έτος 2012.

Ο προϋπολογισμός του ΚΟΔΑΠ για το έτος 2012 προνοεί δαπάνες, οι οποίες αναλύονται ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Αποδοχές προσωπικού και δικαιώματα παράστασης διοικητικού συμβουλίου

€200.723

2. Άλλες δαπάνες

€311.200

3. Κεφαλαιουχικές δαπάνες εκτός αποθεμάτων

€760.000

4. Δαπάνες αγοράς και διατήρησης αποθεμάτων

€29.328.194

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες

€170.000

6. Δημιουργία τερματικού πετρελαιοειδών

€100

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι λειτουργικές δαπάνες αποθήκευσης, ενοικίασης και ασφάλισης αποθεμάτων αναμένεται να φτάσουν το 64,2% των συνολικών δαπανών, ενώ το κόστος διοίκησης του προσωπικού αποτελεί το 1,9% του συνόλου των δαπανών, εξαιρουμένων των κεφαλαιουχικών δαπανών και των μη προβλεπόμενων δαπανών. Περαιτέρω, οι τόκοι και οι αποπληρωμές δανείων αντιπροσωπεύουν το 33,9% των συνολικών δαπανών.

Στον ίδιο προϋπολογισμό έχει επίσης περιληφθεί πρόνοια για κονδύλι ύψους €750.000, που αφορά την αγορά ιδιόκτητου κτιρίου. Όπως έχει κατατεθεί στο στάδιο της συζήτησης, ο ΚΟΔΑΠ καταβάλλει μηνιαίως ποσό ύψους €60.000 για ενοικίαση των κτιρίων στα οποία στεγάζεται.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι εκπρόσωποι του ΚΟΔΑΠ ενημέρωσαν επίσης την επιτροπή ότι μετά το τραγικό συμβάν στο Μαρί η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) δεν είναι σε θέση να τηρεί για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ αποθέματα (Κατηγορία 3 ύψους 135 000ΜΤ) και για τα οποία ο ΚΟΔΑΠ κατέβαλλε ποσό 30/ΜΤ ετησίως. Συνεπώς, οι ποσότητες αποθεμάτων που η ΑΗΚ μπορεί να τηρεί για λογαριασμό του ΚΟΔΑΠ για το 2012 μειώθηκαν σε 60 000ΜΤ και ως αποτέλεσμα κατέστη αναγκαία η αντίστοιχη μείωση της προβλεπόμενης δαπάνης.

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες πετρελαϊκών προϊόντων που ο ΚΟΔΑΠ τηρούσε για το έτος 2011 ήταν οι ακόλουθες:

Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Κυπριακή Εταιρεία Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Λτδ (ΚΕΤΑΠ)

90 700ΜΤ

Ιδιόκτητα αποθέματα αποθηκευμένα στην Ελλάδα (στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Πετρελαίων και Μότορ Όιλ)

137 500ΜΤ

Ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ολλανδία

200 000ΜΤ

Συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων μαζούτ με ΑΗΚ

135 000ΜΤ

Συμφωνία εκχώρησης αποθεμάτων γκαζόιλ με ΑΗΚ

25 000ΜΤ

Ελάχιστα αποθέματα εταιρειών πετρελαιοειδών

56 200ΜΤ

Σημειώνεται περαιτέρω ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής υπέβαλαν ερωτήματα συναφή με το έργο και την αποστολή του ΚΟΔΑΠ, ειδικότερα ως ακολούθως:

1. Ποια είναι τα χρονοδιαγράμματα για υλοποίηση του έργου που αφορά το ενεργειακό κέντρο και ποια είναι τα ποσοστά συμμετοχής των επηρεαζόμενων μερών;

2. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται από το κράτος για την υλοποίηση του έργου που αφορά το τερματικό αποθήκευσης υγρών καυσίμων;

Συναφώς, οι αρμόδιοι του ΚΟΔΑΠ δήλωσαν στην επιτροπή ότι η εμπλοκή του οργανισμού στην υλοποίηση του έργου που αφορά το ενεργειακό κέντρο επικεντρώνεται μόνο στο θέμα που αφορά την αποθήκευση πετρελαιοειδών. Όπως οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν, το Φεβρουάριο του 2011 άρχισε η διαδικασία πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος και ο ΚΟΔΑΠ μετέσχε στην τεχνική επιτροπή που συστάθηκε για αξιολόγηση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπήρξε οποιαδήποτε εξέλιξη.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και του μέλους της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νεές Δυνάμεις, του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, υιοθετεί τους σκοπούς του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΟΔΑΠ για το 2012 όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, ώστε οι συνολικές δαπάνες των οποίων ζητείται έγκριση πληρωμής να μειωθούν στις €28.517.054.

Η πιο πάνω μείωση οφείλεται στην αντίστοιχη, σύμφωνα με τα πιο πάνω, μείωση της δαπάνης της πρόνοιας που αφορά τη συμφωνία του ΚΟΔΑΠ με την ΑΗΚ για την αποθήκευση αποθεμάτων πετρελαιοειδών, καθώς και στην αναγκαία διαφοροποίηση που επήλθε μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που αφορά τη μη παραχώρηση αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και ετήσιων προσαυξήσεων για το έτος 2012.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

24 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων