Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς «Οι περί Προσδιορισμού και Χαρακτηρισμού των Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας και Αξιολόγησης της Ανάγκης Βελτίωσης της Προστασίας τους Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης
Ανδρέας Κυπριανού Γιώργος Περδίκης
Κυριάκος Χατζηγιάννης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της, όπου εξέφρασαν τις απόψεις τους, εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Εξωτερικών, η διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 8 του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, είναι η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2008/114/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και το χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας (ΕΥΖΣ) και την αξιολόγηση της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς θεσπίζεται διαδικασία προσδιορισμού και χαρακτηρισμού των ΕΥΖΣ και καθιερώνεται κοινή προσέγγιση της αξιολόγησης της ανάγκης βελτίωσης της προστασίας τους.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενοι κανονισμοί εφαρμόζονται στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών και στους υποτομείς τους. Παράλληλα όμως, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του προοιμίου της σχετικής Οδηγίας, θα πρέπει να επανεξεταστεί η Οδηγία αυτή με σκοπό την εκτίμηση των επιπτώσεών της και της ανάγκης να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της και άλλοι τομείς, όπως μεταξύ άλλων ο τομέας της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανονισμούς, η συντονιστική αρχή (διοικητής Πολιτικής Άμυνας), σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες, προσδιορίζει τις ενδεχόμενες ΕΥΖΣ που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, ενημερώνει για τα συμπεράσματά της την αρμόδια αρχή (Υπουργό Εσωτερικών) και μέσω αυτής το Υπουργικό Συμβούλιο και χαρακτηρίζει μια υποδομή ως ΕΥΖΣ, έπειτα από συμφωνία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που ενδέχεται να επηρεάζονται σημαντικά από αυτή την υποδομή.

Επιπρόσθετα, η συντονιστική αρχή ελέγχει αν οι χαρακτηριζόμενες ως ΕΥΖΣ διαθέτουν σύνδεσμο ασφάλειας και σχέδια ασφάλειας λειτουργίας και προστασίας των υποδομών τους, τα οποία τίθενται σε εφαρμογή και αναθεωρούνται τακτικά. Τα σχέδια ετοιμάζονται από τους διαχειριστές των υποδομών και υποβάλλονται από τη συντονιστική αρχή στις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες. Η συντονιστική αρχή αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ που συντονίζει την εξέταση των ζητημάτων προστασίας των ΕΥΖΣ εντός της Δημοκρατίας με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Σύμφωνα με τη διοικητή της Πολιτικής Άμυνας, για να χαρακτηριστούν ευρωπαϊκές υποδομές ως ζωτικής σημασίας πρέπει αυτές να βρίσκονται στη Δημοκρατία και η τυχόν διακοπή της λειτουργίας τους να επηρεάζει πέραν του ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς ζωτικής σημασίας που επηρεάζουν τη ζωή των πολιτών της.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που τέθηκε ενώπιον της επιτροπής, με την εφαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών δεν αναμένεται να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις δομές της δημόσιας υπηρεσίας, καθότι θα αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες και πρακτικές. Σημαντικές διαφοροποιήσεις δεν αναμένεται να υπάρξουν ούτε στις δημόσιες δαπάνες, καθότι το θέμα ενδέχεται να αφορά πολύ περιορισμένο αριθμό υποδομών που πιθανόν να χαρακτηριστούν ως ΕΥΖΣ. Συγκεκριμένα, όπως ενημερώθηκε η επιτροπή από τη διοικητή της Πολιτικής Άμυνας, δεν υπάρχει στο παρόν στάδιο στην Κύπρο οποιαδήποτε υποδομή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ΕΥΖΣ. Σημειώνεται όμως ότι οι διαχειριστές των υποδομών αυτών θα υποχρεούνται, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη εκπονήσει, να εκπονούν σχέδια ασφάλειας λειτουργίας και προστασίας των υποδομών αυτών, να τα εφαρμόζουν και να τα αναθεωρούν. Η εκπόνηση των υπό αναφορά σχεδίων συνεπάγεται το ανάλογο κόστος για κάθε υποδομή.

Με βάση την ίδια ενημέρωση, της σύνταξης των προτεινόμενων κανονισμών δεν προηγήθηκε δημόσιος διάλογος, καθότι πρόκειται για ένα εξειδικευμένο θέμα το οποίο άπτεται της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα.

Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 14 Δεκεμβρίου 2011, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 12 της σχετικής Οδηγίας, καθορίζεται ως προθεσμία μεταφοράς της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο η 12η Ιανουαρίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ήδη προειδοποιητική επιστολή προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2011. Επειδή όμως η Κυπριακή Δημοκρατία δε συμμορφώθηκε και παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της εν λόγω Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης, εφιστώντας την προσοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις χρηματικές κυρώσεις τις οποίες δύναται να επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλώντας την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμορφωθεί μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2012. Ως εκ τούτου, παρίσταται ανάγκη για άμεση ψήφιση των προτεινομένων κανονισμών, ώστε αυτοί να δημοσιευθούν πριν από την πιο πάνω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι μέχρι τη στιγμή αυτή μόνο η Κύπρος και το Λουξεμβούργο από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υιοθέτησαν την Οδηγία αυτή.

Όλοι οι παριστάμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των προτεινόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν νομοτεχνικά.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής.

 

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων