Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ειρήνη Χαραλαμπίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αθηνά Κυριακίδου
Αδάμος Αδάμου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2012. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών και της ΠΑΣΥΔΥ (Κλάδος Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού και Κλάδος Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας). Η Παγκύπρια Συντεχνία Νοσοκόμων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου προτείνονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες τροποποιήσεις στη βασική νομοθεσία:

1. Αύξηση του αριθμού των μελών του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής από εννέα σε έντεκα και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του εν λόγω συμβουλίου.

2. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών σύμφωνα με τις οποίες θα είναι δυνατό να ασκούν τη νοσηλευτική και τη μαιευτική οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα νοσηλευτές και μαίες, αντίστοιχα, μόνο εφόσον κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος, η οποία χορηγείται από το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με την καταβολή από τους ενδιαφερομένους σχετικού τέλους.

3. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών, ώστε η υπό αναφορά άδεια ασκήσεως επαγγέλματος να έχει τετραετή διάρκεια ισχύος και να ανανεώνεται κάθε τέσσερα έτη με την καταβολή από τους ενδιαφερομένους σχετικού τέλους.

4. Διαμόρφωση της διάταξής της που προβλέπει τη διενέργεια από τον έφορο των αναγκαίων μεταβολών στα μητρώα στα οποία τηρούνται τα στοιχεία των νοσηλευτών και των μαιών, ώστε να διαγράφονται από αυτά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ανανεώσει την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός τους.

5. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες προβλέπεται η δημιουργία Ταμείου του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής.

6. Εισαγωγή σε αυτήν προνοιών με τις οποίες συστήνεται πειθαρχικό συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους νοσηλευτές και μαίες και εκσυγχρονισμός των διατάξεών της με τις οποίες καθορίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι πειθαρχικές ποινές που είναι δυνατό να επιβληθούν.

7. Διαμόρφωση των διατάξεών της με τις οποίες παραχωρείται στο Υπουργικό Συμβούλιο η δυνατότητα έκδοσης κανονιστικών διοικητικών πράξεων για την καλύτερη εφαρμογή της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε να παρέχεται εξουσιοδότηση σε αυτό για έκδοση κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης επαγγελματικής πρακτικής στη νοσηλευτική, περιγράμματος αρμοδιοτήτων των νοσηλευτών, κώδικα μαιευτικής δεοντολογίας, κώδικα πρότυπης επαγγελματικής συμπεριφοράς των μαιών και κώδικα επαγγελματικών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των μαιών, που να δεσμεύουν τους νοσηλευτές και τις μαίες ανάλογα με την περίπτωση.

Σημειώνεται ότι το υπό εξέταση νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή μαζί με τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Διαδικασία Εγγραφής στα Μητρώα και Χορήγησης και Ανανέωσης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος) Κανονισμοί του 2011» και «Οι περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική, Περίγραμμα Αρμοδιοτήτων των Νοσηλευτών και Κώδικας Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικας Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς των Μαιών και Κώδικας Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών) Κανονισμοί του 2011», οι οποίοι μελετήθηκαν ταυτόχρονα από την επιτροπή. Ωστόσο, για καθαρά νομικούς λόγους και ειδικότερα για σκοπούς παροχής από τον προτεινόμενο νόμο σχετικής εξουσιοδότησης έκδοσης των υπό αναφορά κανονισμών, κρίνεται σκόπιμο όπως οι εν λόγω κανονισμοί τεθούν ενώπιον της ολομέλειας του σώματος σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού προηγηθεί η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, οι προτεινόμενες με το νομοσχέδιο τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες, για να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εφαρμογή της. Περαιτέρω, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, με την εισαγωγή προνοιών σε σχέση με την υποχρέωση των νοσηλευτών και των μαιών να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, προκειμένου να μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους, καθώς και με τη χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη θέσπιση κανονισμών που μεταξύ άλλων θα καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την ανανέωση της εν λόγω άδειας και θα περιλαμβάνουν τους πιο πάνω αναφερόμενους κώδικες, θα διασφαλιστεί η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών από τους εν λόγω επαγγελματίες υγείας, καθώς και η προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με τη συναίνεση των εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, εισηγήθηκε περιορισμένες νομοτεχνικές και άλλες διορθώσεις στο προτεινόμενο κείμενο, τις οποίες κατέθεσε στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις εισηγήσεις που υπέβαλαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατά πλειοψηφία του προέδρου της βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

17 Ιανουαρίου 2012

 

 

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων