Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο «Ο περί της Συμφωνίας Πλαίσιο για Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη Μέση Γραμμή (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Αδάμος Αδάμου
Χρήστος Στυλιανίδης Σοφοκλής Φυττής
Γιώργος Λουκαΐδης Φειδίας Σαρίκας
Χρίστος Μέσης Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο εξετάστηκε και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών της παρελθούσας Βουλής σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 18 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου 2009, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιανουαρίου 2012. Στα πλαίσια των πιο πάνω συνεδριάσεων κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και εκπρόσωποι της ίδιας υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό συζήτηση νομοσχεδίου είναι η δυνάμει του άρθρου 169.2 του συντάγματος κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Αναφορικά με την Ανάπτυξη Υδρογονανθρακικών Πόρων που Εκτείνονται Εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, η οποία υπογράφτηκε στις 4 Μαΐου 2006 στην Αίγυπτο.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε στις 17 Φεβρουαρίου 2003 τη Συμφωνία για την Οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η οποία κυρώθηκε με νόμο [Ν. 15(ΙΙΙ)/2003]. Το άρθρο 2 της συμφωνίας αυτής απαιτεί συνεργασία των δύο μερών αναφορικά με την εκμετάλλευση φυσικών πόρων που εκτείνονται εκατέρωθεν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) κάθε μέρους, κάτι που επιδιώκεται με την υπό κύρωση συμφωνία.

Σύμφωνα πάντα με την πιο πάνω εισηγητική έκθεση, η υπό κύρωση συμφωνία εδραιώνει τις αρχές της συνεργασίας μεταξύ των μερών αναφορικά με την ανάπτυξη πόρων υδρογονανθράκων, σε περίπτωση που τέτοιοι πόροι εκτείνονται εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες που αφορούν τα εξής:

1. Τη σύναψη συμφωνίας για κοινή ανάπτυξη και εκμετάλλευση ταμιευτήρα, σε περίπτωση που αυτός εκτείνεται εκατέρωθεν της Μέσης Γραμμής (συμφωνία καταμερισμού).

2. Τη συμμόρφωση με απαιτήσεις που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

3. Την πρόσβαση και επιθεώρηση από εξουσιοδοτημένους λειτουργούς και στις δύο πλευρές της Μέσης Γραμμής μέχρι την έκταση του κοινού ταμιευτήρα.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας καθορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία τα δύο μέρη θα έχουν ενημερώσει ότι όλες οι αναγκαίες εσωτερικές απαιτήσεις έχουν εκπληρωθεί, νοουμένου ότι έχει υπογραφεί συμφωνία εμπιστευτικότητας. Τέτοια συμφωνία έχει ήδη υπογραφεί στις 4 Μαΐου 2006.

Στα πλαίσια της περαιτέρω συζήτησης του νομοσχεδίου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ενημέρωσε την επιτροπή ότι η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου έχει ήδη κυρώσει τη συμφωνία.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης του νομοσχεδίου την επιτροπή απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα του άρθρου 10 της συμφωνίας, το οποίο προβλέπει ότι οποιαδήποτε συμφωνία καταμερισμού θα συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα κράτη, σε αντίθεση με το άρθρο 4 της συμφωνίας, το οποίο προβλέπει ότι τέτοιες συμφωνίες συνάπτονται από τους ενδιαφερόμενους αδειούχους (δηλαδή τις εταιρείες που εξασφάλισαν άδεια ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του σχετικού ταμιευτήρα), με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία καταμερισμού θα εγκριθεί από τα μέρη.

Τοποθετούμενος επί του θέματος αυτού, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ενέργειας και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα συμφώνησαν ότι το άρθρο 10 δεν επηρεάζει τη σωστή ερμηνεία της σύμβασης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ότι η συμφωνία δεν είναι λεπτομερής, αλλά συμφωνία πλαίσιο που θέτει τις γενικές αρχές της συνεργασίας.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη επικύρωσης της συμφωνίας αυτής, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι σημαντικός αριθμός των σχετικών οικοπέδων της Δημοκρατίας συνορεύουν με την ΑΟΖ της Αιγύπτου.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Στη βάση των πιο πάνω, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια της Βουλής για σκοπούς λήψης τελικής απόφασης.

17 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων