Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς «Οι περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Γιαννάκης Γαβριήλ, πρόεδρος Ευθύμιος Δίπλαρος
Αντρέας Καυκαλιάς Σοφοκλής Φυττής
Αντρέας Φακοντής Αντώνης Αντωνίου

       

         

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου, καθώς και στις 10, 17 και 24 Νοεμβρίου 2011.  Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Γεωπόνων του ίδιου υπουργείου, ο Εθνικός Συντονιστής για την Αμοιβαία Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Γεωπόνων, καθώς και εκπρόσωποι των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, “Αγροτική”, “Παναγροτικός Σύνδεσμος” και “Ευρωαγροτικός”.

          Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 30 του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου, είναι η κατάργηση των υφιστάμενων περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμών και η θέσπιση νέας δευτερογενούς νομοθεσίας, ώστε να επιτευχθούν ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών και η πιο εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου Γεωπόνων, καθώς και η εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και πιο συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και με την Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

          Ειδικότερα, στους κανονισμούς περιλαμβάνονται πρόνοιες αναφορικά με τα ακόλουθα:

1.         Τον καθορισμό του τρόπου πλήρωσης των κενών θέσεων στο Συμβούλιο Γεωπόνων και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται κατά τις συνεδρίες του.

2.         Τον καθορισμό των καθ ηκόντων του προέδρου, του γραμματέα και του ταμία του πιο πάνω συμβουλίου.

3.         Τον εκσυγχρονισμό των διάφορων εντύπων και την αύξηση των αντίστοιχων τελών που απαιτούνται δυνάμει των κανονισμών.

4.         Την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Γεωπόνων να καταρτίζει και να δημοσιεύει κριτήρια εγγραφής γεωπόνων κατά ειδικότητα και περιορισμούς αναφορικά με την άσκηση γεωπονίας.

          Σημειώνεται ότι οι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή μαζί με το νομοσχέδιο «Ο περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμος του 2011» και έτυχαν ταυτόχρονης μελέτης από την επιτροπή.  Ωστόσο, το νομοσχέδιο, επειδή αφορούσε μεταξύ άλλων την παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης των κανονισμών, έχει ήδη ψηφιστεί από την ολομέλεια του σώματος σε νόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, η προτεινόμενη αύξηση των τελών αναμένεται ότι θα καταστήσει το Συμβούλιο Γεωπόνων πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενο και ως εκ τούτου δε θα υφίσταται ανάγκη για καταβολή οποιασδήποτε κρατικής χορηγίας προς αυτό.

          Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τις προτεινόμενες πρόνοιες.

          Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών, η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Γεωπόνων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, αποφάσισε να απαλείψει από αυτούς ορισμένες πρόνοιες, καθώς έκρινε ότι αυτές βρίσκονται σε αντίθεση με το πνεύμα του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου, δυνάμει του οποίου εκδίδονται οι προτεινόμενοι κανονισμοί.  Η πρώτη πρόνοια αναφέρεται στην ανάγκη γραπτής εξουσιοδότησης του αντιπροέδρου  του συμβουλίου από τον πρόεδρό του, ώστε ο πρώτος να δύναται να αναπληρεί τον δεύτερο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.  Η δεύτερη πρόνοια αφορά στην εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Γεωπόνων να καταρτίζει και να δημοσιεύει κριτήρια εγγραφής γεωπόνων κατά ειδικότητα και περιορισμούς.  Ειδικότερα, για τη δεύτερη πρόνοια η επιτροπή έκρινε σκόπιμο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε κριτήρια εγγραφής γεωπόνων θα είναι δυνατό να υιοθετηθούν, μόνο εφόσον καταρτιστούν υπό τη μορφή δευτερογενούς νομοθεσίας και εγκριθούν από τη Βουλή. 

          Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών όπως αυτοί διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Εγγραφής Γεωπόνων Κανονισμοί του 2012».

 

 

10 Ιανουαρίου 2012

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων