Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Τα πιο πάνω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Δεκεμβρίου 2011 μαζί με άλλα προτεινόμενα νομοθετήματα, στα πλαίσια των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε να λάβει η εκτελεστική εξουσία για αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στον τόπο μας, και κηρύχθηκαν επείγοντα από την ολομέλεια του σώματος. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα εν λόγω νομοσχέδια σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011. Στο στάδιο της εξέτασης του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων κατά την πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Έκτακτων Δημόσιων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός των προτεινόμενων νόμων είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμου και του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, αντίστοιχα, ώστε να επιτευχθεί ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία, στα πλαίσια και του ευρύτερου στόχου για εκσυγχρονισμό της τελευταίας.

Πιο συγκεκριμένα, με το πρώτο νομοσχέδιο προτείνεται η παραχώρηση δυνατότητας στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων, καθώς και στους προϊσταμένους των ανεξάρτητων γραφείων ή υπηρεσιών υπό ορισμένες προϋποθέσεις να μετακινούν εργοδοτουμένους αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο υπουργείο τους ή σε τμήμα ή υπηρεσία αυτού σε άλλο τμήμα ή υπηρεσία του υπουργείου τους ή στο υπουργείο τους, εντός της ίδιας επαρχίας, αλλά και να τους αναθέτουν καθήκοντα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό του ίδιου μισθοδοτικού επιπέδου, όταν υπάρχει κενή μόνιμη θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη.

Με το δεύτερο νομοσχέδιο προτείνεται η παραχώρηση δυνατότητας στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων να μετακινούν εντός του υπουργείου τους ή σε τμήματά του μέλη της δημόσιας υπηρεσίας που είναι κάτοχοι εναλλάξιμων θέσεων και είναι τοποθετημένοι στο εν λόγω υπουργείο ή σε οποιοδήποτε τμήμα του και να αναθέτουν υπό ορισμένες προϋποθέσεις καθήκοντα σε υπαλλήλους που κατέχουν μη εναλλάξιμες θέσεις στο οικείο υπουργείο ή γραφείο ή υπηρεσία, αντίστοιχα, όταν υπάρχει κενή θέση ή υπηρεσιακή ανάγκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τα νομοσχέδια, οι πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις αποσκοπούν όχι μόνο στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, αλλά και στην εκπλήρωση προηγούμενης δέσμευσης του Υπουργού Οικονομικών προς την επιτροπή αναφορικά με τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή της εναλλαξιμότητας στη δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, στα ίδια στοιχεία αναφέρεται ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν το εναλλάξιμο προσωπικό επιτυγχάνεται αποκέντρωση της διαχείρισης του υφιστάμενου προσωπικού, που ανήκει στις κατηγορίες του γενικού διοικητικού προσωπικού, του γενικού γραμματειακού προσωπικού και του γενικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς η εν λόγω διαχείριση, που στο παρόν στάδιο γίνεται αποκλειστικά από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, θα δύναται να διενεργηθεί και από τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων ή προϊσταμένους των ανεξάρτητων γραφείων ή υπηρεσιών του δημοσίου.

Περαιτέρω, στα πιο πάνω στοιχεία σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες διατάξεις που αφορούν την ανάθεση καθηκόντων από τους γενικούς διευθυντές σε δημόσιους υπαλλήλους που κατέχουν μη εναλλάξιμες θέσεις βασίζονται σε παρόμοιες υφιστάμενες διατάξεις που σχετίζονται με την απόσπαση υπαλλήλου και συνεπώς παρέχεται στους γενικούς διευθυντές ή προϊσταμένους, ανάλογα με την περίπτωση, η δυνατότητα κάλυψης κενού που προκύπτει στο υπουργείο τους, γραφείο ή υπηρεσία από κενή θέση ή άλλη υπηρεσιακή ανάγκη. Η εν λόγω ανάθεση καθηκόντων θα είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μόνο για θέσεις στο βαθμό εισδοχής, περιορισμός που όπως επισημαίνεται υφίσταται και στην προαναφερθείσα περίπτωση της απόσπασης υπαλλήλου. Παράλληλα, όπως διευκρινίζεται, ο εργαζόμενος στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα θα εξακολουθεί να κατέχει οργανικά τη θέση στην οποία διορίστηκε, για σκοπούς αποφυγής επηρεασμού της υπηρεσιακής ανέλιξής του.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης, μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί, και το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στη σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως, για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς βδομάδας, καθώς και η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντική, κατά τον Υπουργό Οικονομικών, είναι και η έγκριση στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρέστησαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι τα νομοθετικά μέτρα που τους αφορούν ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς να προηγηθεί ο καθιερωμένος κοινωνικός διάλογος που πάντοτε διεξάγεται πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που αφορούν τους μισθωτούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων