Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς «Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Μετάκληση Καθηγητών) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ευθύμιος Δίπλαρος, αναπλ. πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Προκοπίου
Γιώργος Γεωργίου Νίκος Κουτσού
Αντρέας Καυκαλιάς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε αυθημερόν σε έκτακτη συνεδρία της τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι κατατέθηκαν στη σημερινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής και κηρύχθηκαν ως επείγοντες. Στα πλαίσια της πιο πάνω έκτακτης συνεδρίας, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τα άρθρα 24(5), 25(2) και 38 του περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, παρέχεται το νομικό πλαίσιο στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) να προσελκύει και να εντάσσει στο Ακαδημαϊκό Προσωπικό του επιστήμονες αδιαμφισβήτητου κύρους και διεθνούς εμβέλειας χωρίς να χρειάζεται να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία της εκλογής. Επισημαίνεται ότι στα άρθρα 24(5), 25(2) και 38 του υφιστάμενου νόμου για το ΤΕΠΑΚ, γίνεται πρόνοια για τη θέσπιση των πιο πάνω κανονισμών για σκοπούς πλήρωσης θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες όμως δεν προκηρύσσονται και πληρούνται, μεταξύ άλλων, με μετάκληση.

Επιπρόσθετα, με τους πιο πάνω κανονισμούς παρέχεται το νομικό υπόβαθρο στο ΤΕΠΑΚ, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτονόμησής του. Ειδικότερα με βάση τις πρόνοιες του υφιστάμενου νόμου παρ’ όλο που προβλέπεται ότι ο πρώτος Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ μπορεί να είναι και ακαδημαϊκός, που δεν ανήκει στο διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, δεν ορίζεται παράλληλα και η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε μια τέτοια περίπτωση. Γι’ αυτό και οι προτεινόμενοι κανονισμοί κρίνονται απαραίτητοι, ώστε να ρυθμιστεί η αναγκαία διαδικασία πλήρωσης θέσεων με μετάκληση.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω κανονισμών η επιτροπή είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί πιο αναλυτικά για την ανάγκη προώθησης της έγκρισής τους από τη Βουλή, επειδή το πρόσωπο το οποίο έχει ήδη εκλεγεί ως πρώτος Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, δεν ανήκει στο ακαδημαϊκό προσωπικό του και γι’ αυτό θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της μετάκλησης μέσω των προτεινόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια επίσης της συζήτησης ενώπιον της επιτροπής, επικρίθηκε από πλευράς ορισμένων μελών της το γεγονός ότι, ενώ ήταν γνωστό ότι υφίστατο νομοθετικό κενό, σε σχέση με την απουσία σχετικών κανονισμών που να ρυθμίζουν το θέμα της μετάκλησης καθηγητών, το υπουργείο δεν προώθησε έγκαιρα την ετοιμασία και την υποβολή τους ενώπιον της Βουλής.

Το αρμόδιο υπουργείο αναφορικά με την καθυστέρηση που σημειώθηκε ως προς την ετοιμασία των κανονισμών, επισήμανε ότι το ΤΕΠΑΚ είναι ένα νέο Πανεπιστήμιο συγκριτικά με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και γι’ αυτό εκκρεμεί ενώπιόν του η ετοιμασία μεγάλου αριθμού κανονισμών. Στο παρόν στάδιο προέκυψε η ανάγκη θέσπισης της συγκεκριμένης διαδικασίας, αφού οι εκλογές για τις πρώτες Πρυτανικές αρχές έγιναν πρόσφατα, πριν από δυο μήνες περίπου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή επειδή δεν κατέστη δυνατό να διαμορφώσει έγκαιρα τις τελικές της θέσεις, υποβάλλει το κείμενο των κανονισμών στην ολομέλεια της Βουλής, για λήψη τελικής απόφασης.

 

8 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων