Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2011» και τους κανονισμούς «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Αρ. 2) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Τα πιο πάνω προτεινόμενα νομοθετήματα κατατέθηκαν στη Βουλή στις 8 Δεκεμβρίου 2011, μαζί με άλλα προτεινόμενα νομοθετήματα στα πλαίσια των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε να λάβει η εκτελεστική εξουσία για αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στον τόπο μας και κηρύχθηκαν επείγοντα από την ολομέλεια του σώματος. Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα εν λόγω νομοθετήματα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011.

Στο στάδιο της εξέτασης του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων, κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εκπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών Κύπρου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε τα υποκείμενα στον εν λόγω φόρο πρόσωπα να υποχρεούνται να εκδίδουν και να παραδίνουν νόμιμη απόδειξη για συναλλαγές που αφορούν λιανική πώληση σε μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 1Α του Δέκατου Παραρτήματος του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να καθοριστούν τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται στις πιο πάνω αναφερθείσες νόμιμες αποδείξεις, καθώς επίσης να εισαχθεί υποχρέωση για τα υποκείμενα στον εν λόγω φόρο πρόσωπα να διατηρούν αντίγραφα των πιο πάνω αποδείξεων για χρονική περίοδο επτά ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τα υπό εξέταση νομοθετήματα, οι πιο πάνω νομοθετικές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς διασφάλισης της καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και αναμένεται ότι θα συμβάλουν σημαντικά στη μείωση της φοροδιαφυγής.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί και το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή, για την εφαρμογή μέρους των μέτρων, σειρά νομοσχεδίων στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στην πιο πάνω σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως, για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς βδομάδας, καθώς επίσης η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντικό κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι και η έγκριση στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα προτεινόμενα νομοθετήματα, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Στα πλαίσια της εξέτασης των εν λόγω νομοθετημάτων από την επιτροπή, διευκρινίστηκε ότι η πιο πάνω υποχρέωση έκδοσης απόδειξης βαρύνει μόνο τα υποκείμενα στο ΦΠΑ πρόσωπα και όχι τους καταναλωτές, ενώ συζητήθηκε επίσης το ύψος της προτεινόμενης χρηματικής επιβάρυνσης που κρίθηκε από κάποιες πλευρές της επιτροπής ως υπερβολικό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των δύο προτεινόμενων νομοθετημάτων στην ολομέλεια του σώματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για νομοτεχνικούς σκοπούς, σε περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου σε νόμο και έγκρισης των κανονισμών, θα τροποποιηθούν, αντίστοιχα, οι τίτλοι των δύο νομοθετημάτων, ώστε να αναφέρονται ως «Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011» και «Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011». Παράλληλα, καθορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της προτεινόμενης νομοθεσίας η 16η Ιανουαρίου 2012.

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων