Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Πάμπος Παπαγεωργίου
Άγγελος Βότσης Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Γιάννος Λαμάρης  

Το πιο πάνω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 8 Δεκεμβρίου 2011 μαζί με δέκα άλλα προτεινόμενα νομοθετήματα στα πλαίσια των οικονομικών μέτρων που αποφάσισε να λάβει η εκτελεστική εξουσία για αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στον τόπο μας και κηρύχθηκε επείγον από την ολομέλεια του σώματος. Συνεπώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011. Στο στάδιο της εξέτασης του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιόν της ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, ο πρόεδρος της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ) διαβίβασαν γραπτώς τις απόψεις τους στην επιτροπή για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, ώστε να επιτευχθεί καθολικότερη εφαρμογή του, ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων και παράταση της διάρκειας της ισχύος του κατά τέσσερις επιπρόσθετους μήνες, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Πιο συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο προτείνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις αναφορικά με τα ακόλουθα:

1. Την άρση της εξαίρεσης της εφαρμογής του υπό τροποποίηση νόμου που αφορά τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τον πρόεδρο και τα μέλη της ΕΔΥ, καθώς επίσης τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

2. Την επέκταση της εφαρμογής του υπό τροποποίηση νόμου σε αριθμό οργανισμών οι οποίοι δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, αλλά επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό από το κράτος.

3. Την άρση της εξαίρεσης της εφαρμογής του υπό τροποποίηση νόμου σε σχέση με τις συντάξεις που καταβάλλονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

4. Την αύξηση, από χίλια πεντακόσια σε δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ, του κατώτατου ορίου των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών ή και συντάξεων από τις οποίες αποκόπτεται έκτακτη εισφορά.

5. Την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν τη διαφορετική μεταχείριση των ωρομίσθιων εργατών του δημόσιου τομέα, ώστε αυτοί να αντιμετωπίζονται όμοια με τους υπόλοιπους εργαζομένους σε αυτή.

6. Την κατάργηση των διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες η φορολόγηση της καταβλητέας έκτακτης εισφοράς δεν εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα οποιουδήποτε προσώπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν το εν λόγω νομοσχέδιο, στα πλαίσια της λήψης μέτρων για σκοπούς δημοσιονομικής εξυγίανσης της οικονομίας αντίστοιχες ρυθμίσεις αναμένεται να προταθούν και για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου από την επιτροπή ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί και το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων, τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στην πιο πάνω σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς εβδομάδας, καθώς επίσης η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντική κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι και η έγκριση της στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του σώματος, διαβίβασε γραπτώς τις ανησυχίες της δικαστικής εξουσίας από το ενδεχόμενο τα προτεινόμενα μέτρα, καθόσον αφορούν ή επηρεάζουν τα μέλη της Δικαστικής Υπηρεσίας, να ανατρέπουν τη συνταγματική τάξη που αφορά τους όρους υπηρεσίας των μελών της. Επισήμανε περαιτέρω ότι οι σχετικές συνταγματικές πρόνοιες που θεσπίστηκαν στη βάση αρχών έχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Δικαστικής Υπηρεσίας. Υπενθύμισε επίσης ότι η Δικαστική Υπηρεσία έχει ήδη γνωστοποιήσει γραπτώς την ετοιμότητά της για εθελοντική συνεισφορά.

Ο πρόεδρος της ΕΔΥ σε γραπτή επιστολή του διαβίβασε την άποψη της ΕΔΥ ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 124(4) του συντάγματος, ενώ επισήμανε ότι η πιο πάνω θέση είναι θέση αρχής που στοχεύει στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της ΕΔΥ ως συνταγματικά κατοχυρωμένου οργάνου. Παράλληλα, με την πιο πάνω διαπίστωση ο πρόεδρος της ΕΔΥ διαβίβασε την πρόθεση του ιδίου και των μελών της να εξετάσουν θέμα εθελοντικής έκτακτης εισφοράς τους.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφερόμενος στις ανησυχίες που εκφράστηκαν σε σχέση με τυχόν αντισυνταγματικότητα της προτεινόμενης ρύθμισης κατέθεσε σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 31η Αυγούστου 2011, σύμφωνα με την οποία «οι συνταγματικές διατάξεις των Άρθρων 153.12 και 158.3 οι οποίες προνοούν ότι η αντιμισθία και λοιποί όροι υπηρεσίας δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και άλλων δικαστών δε δύνανται να μεταβληθούν δυσμενώς μετά το διορισμό τους, σκοπό έχουν την κατοχύρωση, ανάμεσα σε άλλα, της ανεξαρτησίας των δικαστών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η αντιμισθία τους δεν μπορεί να μειώνεται στις περιπτώσεις όπου, για οποιοδήποτε λόγο, στοχοποιούνται ένεκα των αποφάσεών τους. Συνακόλουθα, οι συνταγματικές αυτές διατάξεις δεν εφαρμόζονται, κατά τη γνώμη μου, εκεί όπου η μείωση των μισθών αφορά γενικά το σύνολο των κρατικών υπαλλήλων, των οποίων η αμοιβή προβλέπεται από τους προϋπολογισμούς του κράτους. Ιδιαίτερα στην παρούσα περίπτωση όπου, όπως προκύπτει και από το προοίμιο του Νόμου που ρυθμίζει την εισφορά κρατικών υπαλλήλων, η ψήφισή του γίνεται για να περιοριστούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, δεν είναι δυνατό να μειώνονται οι αμοιβές των ωρομίσθιων υπαλλήλων και να παραμένουν ανεπηρέαστες οι αμοιβές των πιο ψηλά αμειβόμενων λειτουργών, η αντιμισθία των οποίων καταβάλλεται από το δημόσιο τομέα.

Τα πιο πάνω φυσικά ισχύουν και στην περίπτωση του Άρθρου 124.4 του συντάγματος, αναφορικά με την αντιμισθία και τους άλλους όρους υπηρεσίας των μελών της ΕΔΥ.».

Οι εκπρόσωποι των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας εξέφρασαν τη διαφωνία τους με την προτεινόμενη ρύθμιση, γιατί, όπως οι ίδιοι δήλωσαν, οι μισθοί και όλα τα άλλα ωφελήματά τους καλύπτονται από τα τέλη υπερπτήσεων και, σε περίπτωση που μειωθούν, θα μειωθούν αντίστοιχα και τα έσοδα που λαμβάνει η κυβέρνηση από τα εν λόγω τέλη.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Νίκος Νικολαΐδης και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσαν ότι, χωρίς να τοποθετούνται στο στάδιο αυτό επί του συνόλου του προτεινόμενου νόμου, κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος προτίθενται να καταθέσουν τροπολογία για την τροποποίηση της σχετικής βασικής νομοθεσίας, ώστε να περιληφθεί σ’ αυτήν πρόνοια σύμφωνα με την οποία η έκτακτη εισφορά δημόσιου υπαλλήλου που βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του να αυξάνεται κατά επιπλέον ποσό αντίστοιχο με ποσοστό 0,5% επί των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών του, αφού στις περιπτώσεις αυτές δε θα προκύψει μείωση δαπανών από το μέτρο της παγοποίησης των προσαυξήσεων.

Σημειώνεται επίσης ότι το εν λόγω νομοσχέδιο έχει μερικώς τροποποιηθεί κατόπιν εισήγησης της εκτελεστικής εξουσίας, ώστε να προβλέπεται τελικά ότι η έκτακτη εισφορά υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος, ρύθμιση που προτείνεται από την κυβέρνηση να ισχύσει και για τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα στο αντίστοιχο νομοθέτημα.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

  

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων