Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2011 και κηρύχθηκε επείγον, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2011. To νομοσχέδιο αποτελεί μέρος του πακέτου μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών και για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης αυτής, που αφορούσε την εξέταση του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η μη παραχώρηση προσαυξήσεων και τιμαριθμικών αυξήσεων στις απολαβές και η μη παραχώρηση τιμαριθμικών αυξήσεων στις συντάξεις που καταβάλλονται σε αξιωματούχους, εργοδοτουμένους και συνταξιούχους της κρατικής υπηρεσίας, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών για τη διετία 2012-2013.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους αρμοδίους, λόγω της δύσκολης οικονομικής περιόδου την οποία διέρχεται η Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα και προς αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης της δημοσιονομικής κατάστασης, επιβάλλεται να περιοριστούν οι δαπάνες του δημόσιου τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των σχολικών εφοριών και το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, αυτό προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Την παγοποίηση για τη διετία από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 του τιμαριθμικού επιδόματος στο ύψος που ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2011 για σκοπούς υπολογισμού των απολαβών ή επιδομάτων ή άλλων οικονομικών ωφελημάτων αξιωματούχων ή εργοδοτουμένων ή της σύνταξης που χορηγείται σε συνταξιούχους. Διευκρινίζεται ότι η αναθεώρηση του τιμαριθμικού επιδόματος με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα βασιστεί στη διαφοροποίηση του τιμαριθμικού δείκτη από την 1η Ιουλίου 2013 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, όπως θα καθοριστεί από τον Υπουργό Οικονομικών.

2. Τη μη παραχώρηση προσαυξήσεων στους μισθούς για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013. Διευκρινίζεται ότι η περίοδος υπηρεσίας αξιωματούχου ή εργοδοτουμένου πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό συζήτηση νομοσχεδίου λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς συμπλήρωσης δωδεκάμηνης υπηρεσίας, ώστε να παραχωρηθεί προσαύξηση μετά τη λήξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, σύμφωνα με τον κατά περίπτωση νόμο ή κανονισμό ή διοικητική ρύθμιση ή πρακτική. Περαιτέρω, σύμφωνα με σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου, σε περίπτωση προαγωγής εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της ισχύος του προτεινόμενου νόμου θα παραχωρείται σε αυτόν προσαύξηση, σύμφωνα με τον κατά περίπτωση νόμο ή κανονισμό ή διοικητική ρύθμιση ή πρακτική που ίσχυε πριν από την ψήφιση του προτεινόμενου νόμου, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

α. Για σκοπούς υπολογισμού της κατάλληλης προσαύξησης στην κλίμακα της θέσης του υπαλλήλου πριν από την προαγωγή, θα λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που κερδήθηκε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

β. Για σκοπούς υπολογισμού της υπηρεσίας υπαλλήλου επί του ανώτατου σημείου της κλίμακας της θέσης πριν από την προαγωγή ή, ανάλογα με την περίπτωση, επί πάγιου μισθού, θα λαμβάνεται υπόψη η υπηρεσία που κερδήθηκε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.

3. Τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος του προτεινόμενου νόμου όσο και μετά τη λήξη της ισχύος του, για σκοπούς θεμελίωσης προσόντων για προαγωγή σε θέση για την οποία απαιτείται ελάχιστη υπηρεσία στην ανώτερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης, υπάλληλος ο οποίος διαφορετικά θα έφθανε στην ανώτερη κλίμακα θα λογίζεται ότι υπηρέτησε στην ανώτερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της κατώτερης θέσης για αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ως εάν να μην τύγχανε εφαρμογής η μη παραχώρηση προσαύξησης τη διετία 2012-2013.

4. Άδεια απουσίας χωρίς απολαβές για συνολική περίοδο που υπερβαίνει τις δεκαπέντε μέρες στο έτος υπηρεσίας του υπαλλήλου η οποία δε δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος και η οποία θα παραχωρηθεί σε υπάλληλο εντός της διετίας 2012-2013 θα αφαιρείται από την υπηρεσία του εργοδοτουμένου για σκοπούς παραχώρησης προσαύξησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και η ημερομηνία προσαύξησης θα μετατίθεται για τόσο χρονικό διάστημα όσο και η συνολική άδεια απουσίας του εργοδοτουμένου χωρίς απολαβές.

5. Σε περίπτωση εργοδοτουμένου του οποίου έχει κατακρατηθεί προσαύξηση λόγω μη επιτυχίας σε οποιαδήποτε καθορισμένη εξέταση ή διαγωνισμό πριν από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου και ο οποίος θα πετύχει στην εν λόγω εξέταση ή διαγωνισμό μέσα στη διετία 2012-2013, θα του παραχωρείται αναδρομικά προσαύξηση είτε μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία από την οποία θα έπρεπε να του χορηγηθεί προσαύξηση είτε σε δύο εξεταστικές περιόδους, οποιοδήποτε από τα δύο είναι ευνοϊκότερο για τον εργοδοτούμενο.

6. Οι πειθαρχικές ποινές της διακοπής της προσαύξησης ή της αναβολής της προσαύξησης που επιβλήθηκαν σε εργοδοτούμενο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 και οι οποίες θα λήξουν εντός της διετίας 2012-2013 θα ισχύσουν ως έχουν επιβληθεί από το αρμόδιο όργανο.

7. Η προτεινόμενη παγοποίηση των ακαθάριστων απολαβών και συντάξεων αφορά το σύνολο των αξιωματούχων και εργοδοτουμένων που απασχολούνται σε μόνιμη, έκτακτη και ωρομίσθια βάση και των συνταξιούχων του κρατικού τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και των σχολικών εφοριών.

8. Με σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου ανατίθεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή του προτεινόμενου νόμου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί και το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στην πιο πάνω σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως, για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς βδομάδας, καθώς επίσης η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντική κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι και η έγκριση στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων που παρέστησαν στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι τα νομοθετικά μέτρα που τους αφορούν ετοιμάστηκαν και κατατέθηκαν στη Βουλή χωρίς να προηγηθεί ο καθιερωμένος κοινωνικός διάλογος, που πάντοτε διεξάγεται πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων που αφορούν τους μισθωτούς.

Στα πλαίσια της εξέτασης του θέματος αυτού, τα μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για τον περιορισμό της μείωσης των δαπανών που προκύπτει, λόγω του γεγονότος ότι αριθμός υπαλλήλων βρίσκεται ήδη στο υψηλότερο σημείο της βαθμίδας της θέσης του και συνεπώς δε λαμβάνει προσαυξήσεις, ώστε αυτές να παγοποιούνται.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ κ. Νίκος Νικολαΐδης και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος των Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργος Περδίκης δήλωσαν στην επιτροπή ότι προτίθενται να ρυθμίσουν το πιο πάνω ζήτημα, γι’ αυτό και θα υποβάλουν σχετική τροπολογία στο νομοσχέδιο που αφορά την έκτακτη εισφορά των αξιωματούχων, εργοδοτουμένων και συνταξιούχων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την τροπολογία αυτή τα δύο μέλη της επιτροπής θα εισηγηθούν όπως πρόσωπο που βρίσκεται στο ανώτατο σημείο της βαθμίδας της θέσης του και συνεπώς δε λαμβάνει προσαυξήσεις καταβάλλει, επιπλέον του ποσού της προβλεπόμενης έκτακτης εισφοράς που του αναλογεί, πρόσθετο ποσό που θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί των ακαθάριστων μηνιαίων απολαβών του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων