Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τo νομοσχέδιο «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2011 και κηρύχθηκε επείγον, σε δύο συνεδρίες, που πραγματoποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011. Το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος του πακέτου μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής, που αφορούσε την εξέταση του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, έτσι ώστε να μην εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα οι αποδοχές προσώπου που αφορούν μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται εντός του φορολογικού έτους επί των οποίων οι εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής, το Ταμείο Συντάξεων και στο Ταμείο Προνοίας δεν καταβάλλονται στο έτος στο οποίο οφείλονται.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, αυτό αποτελεί ένα από τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και την καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων φορολογιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί και το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στη σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011 και κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή τις μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη όπως για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκριθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012 εντός της προσεχούς βδομάδας, καθώς και η προτεινόμενη αύξηση του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντικό, κατά τον Υπουργό Οικονομικών, είναι και η έγκριση στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα, ενώ υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα υπό συζήτηση νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Η επιτροπή, στο στάδιο της συζήτησης του νομοσχεδίου ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο να το τροποποιήσει σε συνεννόηση και με το αρμόδιο κυβερνητικό τμήμα, έτσι ώστε οι πιο πάνω αποδοχές προσώπων να εκπίπτουν τελικά του φορολογητέου εισοδήματος, εφόσον καταβάλλονται εντός των επόμενων δύο φορολογικών ετών από το έτος από το οποίο οφείλονται.

Πρόσθετα η επιτροπή περιέλαβε στα νομοσχέδια αυτά, σε συνεννόηση και με την πλήρη συμφωνία των εκπροσώπων του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, σχετική ρύθμιση, έτσι ώστε να φορολογείται ως όφελος δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση που παραχωρεί η εταιρεία σε διευθυντή ή μέτοχο άτομο ή στους συζύγους αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι δευτέρου βαθμού. Η πιο πάνω ρύθμιση μεταφέρθηκε από το νομοσχέδιο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 κατόπιν εισήγησης και της ενδιαφερόμενης επαγγελματικής οργάνωσης ΣΕΛΚ, ώστε αντί τα πιο πάνω να φορολογούνται ως μερίσματα, όπως προέβλεπε αρχικά το εν λόγω νομοσχέδιο, να φορολογούνται ως όφελος. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαίο η πιο πάνω ρύθμιση να μεταφερθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο που αφορά το νόμο περί Φορολογίας του Εισοδήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα πιο πάνω, αφού διαμόρφωσε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί επί του συνόλου του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος. Σημειώνεται ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου τροποποιείται επίσης, έτσι ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011».

 

12 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων