Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τα νομοσχέδια «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια, τα οποία κατατέθηκαν στη συνεδρία της ολομέλειας ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2011 και κηρύχθηκαν επείγοντα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 12 Δεκεμβρίου 2011. Τα εν λόγω νομοσχέδια αποτελούν μέρος του πακέτου μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών.

Στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της επιτροπής, που αφορούσε την εξέταση του συνόλου των κατατεθειμένων μέτρων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ο διευθυντής του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ο Έφορος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο διευθυντής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ο διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας, ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΠΕΟ, ΣΕΚ, ΔΕΟΚ, ΠΟΑΣ, εκπρόσωποι των συντεχνιών ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ, οι πρόεδροι της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της ΠΟΒΕΚ και του ΠΑΣΥΜΕ, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντεχνίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΑΣΕΕΚ), εκπρόσωποι της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Εκτάκτων Δημοσίων Υπαλλήλων και ο πρόεδρος της ΠΟΦΕΝ.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε να αυξηθεί ο συντελεστής της έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί των μερισμάτων από 17%, που είναι σήμερα, σε 20%. Η αύξηση αυτή θα εφαρμόζεται αναφορικά με εισοδήματα από μερίσματα που κτώνται ή λογίζεται ότι κτώνται ή προκύπτουν από την ημερομηνία της δημοσίευσης του προτεινόμενου νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου, έτσι ώστε:

1. να αντιμετωπιστεί η αναβολή και η αποφυγή της καταβολής της αμυντικής εισφοράς με παρεμβολή άλλων εταιρειών μεταξύ της εταιρείας που πραγματοποιεί τα κέρδη και του ατόμου-μετόχου και

2. να φορολογούνται ως μερίσματα οι απολήψεις, οι αναλήψεις, τα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποσύρει από την εταιρεία άτομο-μέτοχος αυτής ή οι συγγενείς του μετόχου μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας ή ο/η σύζυγος αυτού, όταν οι απολήψεις, οι αναλήψεις, τα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ως χρεωστικό υπόλοιπο κατά το τέλος έκαστου έτους.

Απώτερος στόχος της προτεινόμενης τροποποίησης είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, αλλά και η καλύτερη διαχείριση των υφιστάμενων φορολογιών.

Στα πλαίσια της εξέτασης του συνόλου των μέτρων που κατατέθηκαν για την οικονομική εξυγίανση, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στο οικονομικό πρόγραμμα που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση για την αποφυγή περαιτέρω υποβαθμίσεων από τους οίκους αξιολόγησης μέσω της διασφάλισης της επίτευξης των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων που έχουν καθοριστεί, το οποίο στο σύνολό του βασίζεται στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών από το σκέλος των δαπανών, αλλά και των εσόδων με αναλογία 2:1. Στη βάση αυτή, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό, το Υπουργείο Οικονομικών προτείνει την εφαρμογή μέτρων τα οποία έχουν συζητηθεί σε επίπεδο Προέδρου της Δημοκρατίας και αρχηγών πολιτικών κομμάτων στις 2 Δεκεμβρίου 2011. Στην εν λόγω συνάντηση επιτεύχθηκε ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων για σειρά θεμάτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός, σε πρώτο στάδιο ετοιμάστηκε και κατατέθηκε στη Βουλή για την εφαρμογή μέρους των μέτρων σειρά νομοσχεδίων στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπό συζήτηση νομοθετήματα. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε επίσης την επιτροπή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η προετοιμασία των υπόλοιπων μέτρων που έχουν συμφωνηθεί στην πιο πάνω σύσκεψη της 2ας Δεκεμβρίου 2011. Επίσης, κατέθεσε στοιχεία σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα ή μειώσεις δαπανών από τα προτεινόμενα συνολικά μέτρα.

Ο Υπουργός Οικονομικών, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της επιτροπής, επισήμανε την επιτακτική ανάγκη, για σκοπούς επιτυχούς αξιολόγησης της χώρας μας από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2012 εντός της προσεχούς βδομάδας, καθώς και της προτεινόμενης αύξησης του ΦΠΑ από 15% σε 17%, η οποία περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο σώμα τον παρελθόντα Αύγουστο. Εξίσου σημαντική κατά τον Υπουργό Οικονομικών είναι και η έγκριση στόχευσης των κοινωνικών παροχών, που αναμένεται να αποφέρει τη μείωση δαπανών συνολικού ύψους €200 εκατομ., μέρος της οποίας περιλαμβάνεται σε δύο νομοσχέδια που εκκρεμούν ενώπιον του σώματος.

Στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη ενώπιον της επιτροπής, τα μέλη της ζήτησαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τα προτεινόμενα νομοθετήματα και υπέβαλαν τις εισηγήσεις τους για βελτιώσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις επί των νομοθετημάτων.

Όλοι όσοι προσκλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής ανέπτυξαν τις θέσεις τους σε σχέση με τα νομοθετήματα που τους αφορούσαν, οι οποίες περιλαμβάνονται αναλυτικά στα αποστενογραφημένα πρακτικά που έχουν τηρηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας της επιτροπής και βρίσκονται κατατεθειμένα στο Αρχείο της Βουλής και στη διάθεση όλων των μελών του σώματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, στα πλαίσια της εξέτασης των προτεινόμενων νομοθετημάτων, υιοθέτησε εισήγηση του εκπροσώπου του ΣΕΛΚ, την οποία αποδέχθηκε και το Υπουργείο Οικονομικών, για τον τρόπο φορολόγησης των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων των διευθυντών και των μετόχων εταιρείας. Σημειώνεται ότι, για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της πιο πάνω εισήγησης, η σχετική ρύθμιση που αφορά τη φορολόγηση, ως μερισμάτων, των απολήψεων, των αναλήψεων, των δανείων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποσύρει από την εταιρεία άτομο-μέτοχος αυτής ή οι συγγενείς του μετόχου μέχρι δεύτερου βαθμού συγγένειας ή ο/η σύζυγος αυτού, όταν οι απολήψεις, οι αναλήψεις, τα δάνεια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ως χρεωστικό υπόλοιπο κατά το τέλος έκαστου έτους, μεταφέρεται στο νομοσχέδιο που αφορά τον περί Φορολογίας των Εισοδημάτων Νόμο, έτσι ώστε τα πιο πάνω να φορολογούνται ως όφελος και όχι ως μερίσματα. Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκφράσει την πλήρη συμφωνία του με τη ρύθμιση αυτή αποστέλλοντας και σχετικό κείμενο προς υλοποίησή της. Σημειώνεται επίσης ότι τα δύο κείμενα των νομοσχεδίων έχουν ενοποιηθεί για νομοτεχνικούς σκοπούς σε ενιαίο κείμενο νόμου με τον τίτλο «Ο περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011» και έχει επίσης καθοριστεί ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου η 1η Ιανουαρίου 2012.

 

 

 

12 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων