Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτουμένων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Άγγελος Βότσης Πάμπος Παπαγεωργίου
Αβέρωφ Νεοφύτου Νίκος Νικολαΐδης
Μάριος Μαυρίδης Νίκος Κουτσού
Χάρης Γεωργιάδης Γιώργος Περδίκης
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας του σώματος και κηρύχθηκε επείγον.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας, με την οποία επιβάλλεται έκτακτη εισφορά προς τη Δημοκρατία επί των ακαθάριστων αποδοχών των εργοδοτουμένων και συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και των αυτοτελώς εργαζομένων.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η καταβολή έκτακτης εισφοράς προς τη Δημοκρατία για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013, ως ακολούθως:

1. Για ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό.

2. Για ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500), (καταβάλλεται) ποσό ίσο με ποσοστό επί των ακαθάριστων αποδοχών ως ακολούθως:

(α) για κάθε ευρώ από δύο χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ (€2.501) και μέχρι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€3.500), (καταβάλλεται) ποσοστό 2,5%, με ελάχιστο ποσό έκτακτης εισφοράς δέκα ευρώ (€10),

(β) για κάθε ευρώ από τρεις χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ (€3.501) και μέχρι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€4.500), (καταβάλλεται) ποσοστό 3% και

(γ) για κάθε ευρώ από τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ένα ευρώ (€4.501) και πάνω, καταβάλλεται ποσοστό 3,5%.

Περαιτέρω, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προτείνονται ρυθμίσεις που αφορούν τη βεβαίωση, επιβολή και καταβολή της έκτακτης εισφοράς ως ακολούθως:

1. Στην περίπτωση μισθωτού και συνταξιούχου του ιδιωτικού τομέα, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα με την οικεία φορολογική νομοθεσία∙ και

2. στην περίπτωση αυτοτελώς εργαζόμενου το ποσό της έκτακτης εισφοράς δηλώνεται, με ίδιον υπολογισμό από το εν λόγω άτομο, σε έντυπο που εγκρίνεται από το διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων και το οποίο καταβάλλεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις ημερομηνίες που προβλέπονται για τις προσωρινές φορολογίες φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμο.

Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση μισθωτού, η έκτακτη εισφορά θα καταβάλλεται εξ ημισείας από τον εργοδότη και το μισθωτό και η καταβλητέα έκτακτη εισφορά θα εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα του προσώπου ή/και του εργοδότη που αυτή αφορά, για σκοπούς φορολόγησης του εισοδήματος.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της επιφύλαξε τις θέσεις όλων των πλευρών της για το στάδιο της συζήτησης του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

13 Δεκεμβρίου 2011

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων