Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Αποβλήτων Νόμος του 2011», τους κανονισμούς «Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2011» και την πρόταση νόμου «Ο περί της Συλλογής και Επεξεργασίας των Τηγανελαίων Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χριστάκης Τζιοβάνης
Γιώργος Περδίκης Γιώργος Γεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Ρούλα Μαυρονικόλα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τα πιο πάνω θέματα σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 11 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου και του Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria). Η GREEN DOT CYPRUS, ο Σύνδεσμος Ανακυκλωτών Κύπρου και ο Οργανισμός Ανακύκλωσης Κύπρου, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αντικατάσταση της βασικής νομοθεσίας για τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα με νέα νομοθεσία, ώστε:

1. να επιτευχθεί η εναρμόνισή της με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων Οδηγιών, για σκοπούς δημιουργίας του νομικού πλαισίου για εναρμόνιση, με δευτερογενή νομοθεσία, με άλλες συναφείς Οδηγίες και

2. να τύχει εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 664/2011 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2011.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να έχει εναρμονιστεί με την εν λόγω Οδηγία μέχρι την 26η Δεκεμβρίου 2010, ωστόσο το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 20 Οκτωβρίου 2011. Ας σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε ήδη αιτιολογημένη γνώμη στην Κυπριακή Δημοκρατία για παράβαση του κοινοτικού δικαίου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόνοιες που αφορούν τα ακόλουθα:

1. Τον καταρτισμό σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

2. Την ιεράρχηση, τη σήμανση, τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων.

3. Τις προϋποθέσεις και τους όρους για απόκτηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

4. Τις υποχρεώσεις των κατόχων αποβλήτων, των παραγωγών αποβλήτων και των κατόχων άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

5. Τη συμμετοχή του κοινού στα σχέδια και προγράμματα που αφορούν τα απόβλητα.

6. Την ίδρυση Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ).

7. Τον καθορισμό της αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του νόμου, που είναι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή/και ο Υπουργός Εσωτερικών, ανάλογα με την κατηγορία αποβλήτων.

8. Τον έλεγχο για την εφαρμογή του νόμου και του κοινοτικού κεκτημένου.

9. Την επιβολή ποινών, προστίμων, καθώς και την υποχρέωση καταβολής τελών για την κάλυψη των εξόδων εξέτασης αίτησης για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων.

10. Την έκδοση διαταγμάτων και κανονισμών για καλύτερη ρύθμιση της εφαρμογής του νόμου.

Σκοπός της πρότασης νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Γιώργο Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων τηγανελαίων με απώτερο σκοπό την ανακύκλωσή τους και την παραγωγή βιοκαυσίμων.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου, είναι η κατάργηση των περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Διαχείριση Χρησιμοποιημένων Ορυκτελαίων) Κανονισμών του 2002, ως επακόλουθο της κατάργησης της Οδηγίας 75/439/ΕΟΚ για τη διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ και την ενσωμάτωση των προνοιών της στην τελευταία και κατ’ επέκταση στο νομοσχέδιο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος και το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η προτεινόμενη νομοθεσία αποτελεί το νέο νομικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας το συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της διαχείρισης αυτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκπρόσωπο, το νομοσχέδιο αφορά τη διαχείριση όλων των αποβλήτων, εξαιρουμένων:

1. των αέριων αποβλήτων, του εδάφους, των ραδιενεργών αποβλήτων, των αποχαρακτηρισμένων εκρηκτικών, των περιττωμάτων, υπό όρους, και

2. των υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων, των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά διέπονται από άλλες νομοθεσίες.

Ας σημειωθεί ότι κανονισμοί, διατάγματα, γνωστοποιήσεις, διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, εγκρίσεις πιστοποιητικά ή άλλες πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου εξακολουθούν να ισχύουν στο βαθμό που δε συγκρούονται με τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Επιπλέον οποιεσδήποτε άδειες έχουν εκδοθεί δυνάμει του υπό κατάργηση νόμου παραμένουν σε ισχύ μέχρι τη λήξη, ανάκληση, τροποποίηση, αναστολή ή ανανέωσή τους, η οποία θα γίνει δυνάμει του νομοσχεδίου.

Κατά τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου και των κανονισμών και παράλληλα εξέφρασαν επιμέρους απόψεις και εισηγήσεις επί συγκεκριμένων διατάξεων του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Κυπριακού Ιδρύματος Προστασίας του Περιβάλλοντος (Terra Cypria) με υπομνήματα που κατέθεσαν στην επιτροπή υπέβαλαν σειρά εισηγήσεων επί των διατάξεων του νομοσχεδίου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής αυτών.

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου επισήμανε τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από την εμπλοκή δύο υπουργείων στην εφαρμογή του νόμου.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ, χωρίς να διαφωνεί με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του αναφορικά με το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και κυρώσεων που προωθούνται και επιπρόσθετα εισηγήθηκε τροποποίηση της σχετικής διάταξης του νομοσχεδίου, ώστε εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ να περιληφθεί ως μέλος της ΣΕΔΑ.

Περαιτέρω, ο ίδιος εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, σχετική τροποποίηση για σκοπούς διασφάλισης της αμεροληψίας των προσώπων που προβαίνουν στους ελέγχους που καθορίζει το νομοσχέδιο.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος σχολιάζοντας τις πιο πάνω παρατηρήσεις δήλωσε ότι το ύψος των προστίμων και των κυρώσεων χρειάζεται να είναι τέτοιο, ώστε να καθίσταται αποτρεπτική η παράβαση των προνοιών του νόμου, και διαφώνησε με τη συμμετοχή εκπροσώπου του ΚΕΒΕ ως μέλους της ΣΕΔΑ λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου για επηρεασμό του ανταγωνισμού μέσω της πρόσβασης σε εσωτερικές πληροφορίες από επιχειρήσεις.

Η εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμφώνησε με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αλλά εξέφρασε τη διαφωνία της αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου καταθέτοντας τα ακόλουθα:

1. Η διαχείριση υγρών αποβλήτων δεν μπορεί να επικεντρώνεται προς μόνο μια κατεύθυνση, όπως προβλέπει η υπό συζήτηση πρόταση νόμου, αλλά προς δύο αποδεκτές επιλογές διαχείρισης, την παραγωγή βιοκαυσίμων ή/και την παραγωγή βιοαερίου σε βιολογικούς σταθμούς.

2. Για την παραγωγή βιοκαυσίμων απαιτούνται συγκεκριμένα πρότυπα, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι μπορούν να ικανοποιούνται από βιοκαύσιμα που προέρχονται από χρησιμοποιημένα τηγανέλαια.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Ένωσης Δήμων Κύπρου σχολιάζοντας τις διατάξεις της πρότασης νόμου εξέφρασαν την άποψη ότι τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια εμπίπτουν στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και συναφώς δεν υπάρχει λόγος για την προώθηση ξεχωριστής νομοθεσίας για τη διαχείρισή τους.

Με βάση τα πιο πάνω ο εισηγητής της πρότασης νόμου συμφώνησε να μην εμμείνει στην ψήφισή της από την ολομέλεια του σώματος, νοουμένου ότι θα περιληφθεί στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ο ορισμός του όρου “χρησιμοποιημένα τηγανέλαια” και θα προστεθεί σχετική διάταξη σε αυτό, ώστε η διαχείριση των τηγανελαίων να καθοριστεί με κανονισμούς που θα εκδοθούν δυνάμει του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε μεταγενέστερο στάδιο.

Περαιτέρω, ο ίδιος βουλευτής κάλεσε την εκτελεστική εξουσία όπως επισπεύσει τη διαδικασία για ετοιμασία και κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικών κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τον προτεινόμενο νόμο.

Στο σημείο αυτό το Τμήμα Περιβάλλοντος δεσμεύτηκε όπως προχωρήσει σύντομα με την κατάθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων των πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών.

Στα πλαίσια της περαιτέρω εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή η τελευταία επικεντρώθηκε στη συζήτηση των διατάξεων που αφορούν τις προϋποθέσεις για εξασφάλιση άδειας διαχείρισης αποβλήτων και την ανάρτηση πληροφοριών για ενημέρωση του κοινού στο διαδίκτυο.

Αναφορικά με το πρώτο θέμα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών εισηγήθηκε όπως κατά την υποβολή αίτησης για άδεια διαχείρισης αποβλήτων υποβάλλονται εκτός της πολεοδομικής άδειας και οποιεσδήποτε άλλες άδειες απαιτούνται για αναπτύξεις σύμφωνα με τους περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας και περί Οδών και Οικοδομών Νόμους, άποψη η οποία υιοθετήθηκε και από την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Η εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος, αφού εξέφρασε τις επιφυλάξεις της αναφορικά με την εισήγηση του εκπρόσωπου του Υπουργείου Εσωτερικών, εισηγήθηκε όπως παραχωρηθεί εύλογο χρονικό περιθώριο προς τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις για εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειών, ώστε να αποφευχθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τη λειτουργία τους, ενώ για τις νέες εγκαταστάσεις συμφώνησε όπως απαιτούνται οι απαραίτητες άδειες.

Αναφορικά με το θέμα της πρόσβασης του κοινού σε πληροφορίες μέσω διαδικτύου, οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος ενημέρωσαν την επιτροπή ότι υπάρχουν ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο που προβλέπουν αυτή την πρόσβαση, αλλά δεν μπορεί να τύχουν εφαρμογής για όλα τα είδη πληροφοριών.

Με βάση τους πιο πάνω προβληματισμούς η επιτροπή κάλεσε τους εκπροσώπους του Τμήματος Περιβάλλοντος όπως σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μελετήσουν εκ νέου το κείμενο του νομοσχεδίου και προβούν σε διαμόρφωση του κειμένου του, ώστε να περιληφθούν σε αυτό τα ακόλουθα:

1. O ορισμός του όρου “χρησιμοποιημένα τηγανέλαια”, καθώς και ειδική πρόβλεψη για έκδοση κανονισμών διαχείρισής τους.

2. Η απαίτηση όπως κατά την υποβολή αίτησης για άδεια διαχείρισης αποβλήτων αυτή να συνοδεύεται από πολεοδομική άδεια, εφόσον η προτεινόμενη διαχείριση των αποβλήτων προϋποθέτει ανάπτυξη ακίνητης ιδιοκτησίας για την οποία απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, και τις θετικές απόψεις του Διευθυντή Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στις περιπτώσεις κυβερνητικών τμημάτων ή υπηρεσιών, καθώς και άδεια οικοδομής.

3. Διατάξεις που να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και αμεροληψία των αρμόδιων προσώπων που προβαίνουν σε ελέγχους για αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

4. Σειρά τροποποιήσεων, κυρίως νομοτεχνικής φύσεως, για σκοπούς βελτίωσης του κειμένου του νομοσχεδίου και ορθότερης εφαρμογής αυτού.

Ακολούθως, το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας προχώρησαν σε υλοποίηση των πιο πάνω εισηγήσεων της επιτροπής και ετοίμασαν αναδιαμορφωμένο κείμενο, το οποίο τέθηκε εκ νέου ενώπιόν της για λήψη τελικής απόφασης.

Υπό το φως των πιο πάνω αναθεωρήσεων των διατάξεων του νομοσχεδίου σε σχέση με τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, ο εισηγητής της πρότασης νόμου την αποσύρει, αφού ο σκοπός για τον οποίο κατατέθηκε επιτελείται από το νομοσχέδιο, όπως τελικά διαμορφώνεται.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος τα ακόλουθα:

1. Tην ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω.

2. Την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των διατάξεων του νομοσχεδίου και των κανονισμών κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, δήλωσε ότι διαφωνεί με τη μη συμπερίληψη στις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου που καθορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για χορήγηση άδειας διαχείρισης αποβλήτων της προϋπόθεσης για υποβολή, μαζί με τη σχετική αίτηση, και του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης της εγκατάστασης, γι’ αυτό και προτίθεται να υποβάλει σχετική τροπολογία στην ολομέλεια του σώματος.

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων