Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου «Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011»

Παρόντες:

Γιάννος Λαμάρης, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Δημήτρης Συλλούρης
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Αβέρωφ Νεοφύτου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Φειδία Σαρίκα εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΚΕΒΕ) και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, έτσι ώστε η συνολική χρονική διάρκεια πολεοδομικής άδειας, περιλαμβανομένων των παρατάσεων ισχύος της, να αυξηθεί από δώδεκα (12) σε δεκαπέντε (15) έτη για οικοδομική και οικοπεδική ανάπτυξη μικρότερη των εκατό (100) μονάδων και από δεκαοκτώ (18) σε είκοσι πέντε (25) έτη για αναπτύξεις μεγαλύτερες των εκατό (100) μονάδων, από την ημερομηνία χορήγησης της αρχικής άδειας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, η προτεινόμενη τροποποίηση επιβάλλεται λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που έπληξε την κυπριακή οικονομία και των συνεπειών της όσον αφορά την άμεση υλοποίηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων για τα οποία έχουν εκδοθεί πολεοδομικές άδειες, που καθιστούν αναγκαία την επέκταση του συνολικού χρόνου ισχύος των αδειών αυτών, ώστε να παρασχεθεί περαιτέρω χρόνος υλοποίησής τους.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η κυπριακή οικονομία έχει άμεση ανάγκη υλοποίησης αυτών των μεγάλων αναπτυξιακών έργων, ώστε να αναστραφεί το αρνητικό κλίμα, να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες χρηματοοικονομικές και οικοδομικές υπηρεσίες και να προσελκυσθούν ξένες επενδύσεις για την υλοποίησή τους, αναπτύξεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας για εργατικό και επιστημονικό προσωπικό και θα συμβάλουν στη βελτίωση των οικονομικών δεδομένων της Κύπρου.

Οι πρόεδροι της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ σε σχετική επιστολή τους προς την επιτροπή, ημερομηνίας 29ης Νοεμβρίου 2011, ζητούν την κατεπείγουσα προώθηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ώστε, μέσα στα πλαίσια της συλλογικής προσπάθειας προώθησης μεγάλων αναπτυξιακών έργων, να είναι δυνατή η αναγκαία υπό τις περιστάσεις αναδιάρθρωση και επιμήκυνση του προγράμματος υλοποίησης των έργων αυτών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η προώθηση τέτοιων έργων και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους θα βοηθήσει στην αναστροφή των αρνητικών οικονομικών δεδομένων, με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στη δυναμικότητα της κυπριακής οικονομίας, στη διατήρηση και αύξηση των επενδύσεων, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών/τουριστικών/οικοδομικών υπηρεσιών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε όλο το φάσμα των επαγγελμάτων και γενικά στη βελτίωση της παρούσας οικονομικής κατάστασης.

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε ότι δε διαφωνεί με το σκεπτικό της πρότασης νόμου, δεδομένης της οικονομικής κρίσης. Περαιτέρω, ο ίδιος δήλωσε ότι, λόγω των εχεγγύων που προνοούνται στο άρθρο 28 του βασικού νόμου σε σχέση με τη διάρκεια ισχύος των πολεοδομικών αδειών, η ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου δε φαίνεται να δημιουργεί προβλήματα, αλλά αντίθετα μπορεί να εξυπηρετήσει στην αποσυμφόρηση του έργου των αρμόδιων αρχών.

Σε συμπλήρωση των πιο πάνω ο διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του κειμένου της πρότασης νόμου, ώστε:

1. να αυξηθεί η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος πολεοδομικής άδειας, περιλαμβανομένων των παρατάσεων της ισχύος της, μόνο για αναπτύξεις μεγαλύτερες των διακοσίων (200) μονάδων, από δεκαοκτώ (18) χρόνια που ισχύει σήμερα σε είκοσι πέντε (25) χρόνια και

2. να καθοριστεί ο ορισμός του όρου “μονάδα”.

Ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ εξέφρασε επιφυλάξεις σε σχέση με την πραγματική ανάγκη για επέκταση της ισχύος πολεοδομικών αδειών. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι δε θα είχε ένσταση να δοθεί παράταση, αν υπάρχουν πράγματι πολεοδομικές άδειες που λήγουν, χωρίς οι σχετικές αναπτύξεις να έχουν συμπληρωθεί, δεδομένων και των συνθηκών της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, ο ίδιος εισηγήθηκε να δύναται να δοθεί παράταση μόνο σε όσες πολεοδομικές άδειες εκδόθηκαν πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πρόσφατου νόμου για την πολεοδομική αμνηστία, δηλαδή την 8η Απριλίου 2011.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δοθεί η δυνατότητα παράτασης σε πολεοδομικές άδειες, με κλιμακωτή διάρκεια ισχύος, ανάλογα με τον τύπο της πολεοδομικής ανάπτυξης, στις πολεοδομικές άδειες που εκδόθηκαν πριν από την 8η Απριλίου 2011 και για το σκοπό αυτό κάλεσε το Υπουργείο Εσωτερικών να διαμορφώσει ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος εισηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφιση της πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή διαμορφώθηκε.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών θα τοποθετηθούν γύρω από την πρόταση νόμου στην ολομέλεια της Βουλής.

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων