Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιώργος Λουκαΐδης
Γεώργιος Γεωργίου Νικόλας Παπαδόπουλος
Άριστος Δαμιανού Αντώνης Αντωνίου

 

Το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 16 Δεκεμβρίου 2010 και παραπέμφθηκε για εξέταση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της παρελθούσας Βουλής, εξετάστηκε σε δύο στάδια. Σε πρώτο στάδιο η εν λόγω επιτροπή προώθησε στην ολομέλεια του σώματος μόνο μέρος του νομοσχεδίου, το οποίο ψηφίστηκε στις 3 Μαρτίου 2011, ενώ άφησε την προώθηση του υπόλοιπου νομοσχεδίου για μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το νομοσχέδιο στη μορφή που αυτό αρχικά κατατέθηκε στόχευε στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τα πυροβόλα και μη πυροβόλα όπλα, αφενός για να εναρμονιστεί με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ και αφετέρου για να βελτιωθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του.

Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι η τότε επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη την έκκληση των κυβερνητικών αρμοδίων για άμεση προώθηση του νομοσχεδίου προς συμμόρφωση της Δημοκρατίας με την πιο πάνω Οδηγία και παράλληλα διαπιστώνοντας ότι δεν παρεχόταν επαρκής χρόνος για την εξέταση των μη εναρμονιστικών προνοιών του, οι οποίες κυρίως λόγω μη προηγούμενης διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς έχρηζαν περαιτέρω μελέτης, προώθησε με τη σύμφωνη γνώμη των πιο πάνω αρμοδίων για ψήφιση σε πρώτο στάδιο το εναρμονιστικό μέρος του νομοσχεδίου, καθώς και τις μη εναρμονιστικές πρόνοιές του που αφορούσαν τα συλλεκτικά όπλα και άφησε το υπόλοιπο μέρος του σε εκκρεμότητα.

Στο παρόν στάδιο η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το εναπομείναν μέρος του νομοσχεδίου σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ της 14ης Σεπτεμβρίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Συνδέσμου Οπλοπωλών Κύπρου, του Συνδέσμου Συλλεκτών Παλαιών και Σπανίων Όπλων και του Ταμείου Θήρας.

Ειδικότερα, οι πρόνοιες του υπό συζήτηση μέρους του νομοσχεδίου που αποσκοπούν στη βελτίωση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τα πυροβόλα και μη πυροβόλα όπλα με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή του διαλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1. Συμπερίληψη του αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου στον ορισμό του όρου “αεροβόλο όπλο”.

2. Παροχή δυνατότητας στον Αρχηγό Αστυνομίας να απαιτεί από τα άτομα που αιτούνται για πρώτη φορά άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου κατηγορίας Δ ή από άτομα που κατά τη γνώμη του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συνέχιση κατοχής όπλου να προσκομίζουν ιατρικό πιστοποιητικό ικανότητας από κυβερνητικό ιατρό με το οποίο θα πιστοποιείται η ψυχική τους υγεία, που αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για έκδοση τέτοιας άδειας.

3. Αναστολή άδειας ξένης κατοχής, δηλαδή άδειας η οποία επιτρέπει κατοχή όπλου από πρόσωπο το οποίο έχει μέχρι και δεύτερου βαθμού συγγένεια με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω όπλου, σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας ξένης κατοχής κατηγορείται για αδίκημα για το οποίο η καταδίκη συνιστά κώλυμα στην έκδοση άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, καθώς και κατάργηση της εν λόγω άδειας, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό κριθεί ένοχο για το εν λόγω αδίκημα.

4. Καθορισμός προθεσμίας τριών μηνών εντός της οποίας πρέπει να εξετάζεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας η αίτηση άδειας οπλοπώλη η οποία, σε περίπτωση που εντός της προθεσμίας αυτής δε ληφθεί απόφαση είτε για χορήγηση της άδειας είτε για απόρριψη της αίτησης, θα θεωρείται ως μη χορηγηθείσα.

5. Προσθήκη ως προϋπόθεσης για την έκδοση άδειας οπλοπώλη από τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε περίπτωση που ο αιτητής είναι πολίτης της Δημοκρατίας, της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων του αιτητή ή νόμιμης απαλλαγής του από αυτές, εφόσον η απαλλαγή αυτή δε βασίζεται σε λόγους ψυχικής υγείας.

6. Έκδοση της άδειας απόκτησης, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης αεροβόλου πιστολιού από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο στάδιο της μελέτης των προνοιών του υπό συζήτηση μέρους του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω ζητήματα:

1. Η παροχή στον Αρχηγό Αστυνομίας εξουσίας να απαιτεί την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας από κυβερνητικό ιατρό, όταν πρόκειται για άτομο που αιτείται για πρώτη φορά άδειας απόκτησης και κατοχής πυροβόλου όπλου ή όταν δεν πληρεί, κατά τη γνώμη του Αρχηγού Αστυνομίας, τις προϋποθέσεις για συνέχιση κατοχής όπλου. Ιδιαίτερα την επιτροπή απασχόλησε το ενδεχόμενο, σε κάθε περίπτωση που άτομο υποβάλλει για πρώτη φορά αίτηση τέτοιας άδειας, να πρέπει να αποδείξει την ψυχική του υγεία μέσω τέτοιου πιστοποιητικού.

Αναφορικά με το ζήτημα αυτό, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η αστυνομία εξέφρασαν την άποψη ότι η εν λόγω πρόνοια είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε σχετική επιστολή του προς την επιτροπή αναφέρει ότι η παραχώρηση άδειας για κατοχή πυροβόλου όπλου Κατηγορίας Δ, στην οποία εμπίπτουν τα κυνηγετικά όπλα, αποτελεί μείζον θέμα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, γι’ αυτό δε θεωρεί δυσανάλογη την απαίτηση προσκόμισης του εν λόγω πιστοποιητικού. Συναφώς, στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι η υφιστάμενη πρακτική στα πλαίσια της οποίας απαιτείται η παρουσίαση απολυτηρίου του στρατού κρίθηκε ανεπαρκής, καθότι υπάρχουν ομάδες προσώπων τα οποία δεν είναι στρατεύσιμα και των οποίων η ψυχική υγεία δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, η σχετική πρόνοια του νομοσχεδίου θεωρείται αναγκαία ως βασική παράμετρος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω θέση για προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και παράλληλα την ανάγκη για διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων και της αξιοπρέπειας του ατόμου, έκρινε σκόπιμη τη διαμόρφωση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου, έτσι ώστε η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού ικανότητας να απαιτείται μόνο από πρόσωπα που κατά την κρίση του Αρχηγού Αστυνομίας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας ή συνέχισης κατοχής όπλου.

2. Η αυτόματη απόρριψη αίτησης άδειας οπλοπώλη, παρά τη μη λήψη σχετικής απόφασης από τον Αρχηγό Αστυνομίας, σε περίπτωση που δεν εξεταστεί η αίτηση εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας των τριών μηνών.

Στην πιο πάνω επιστολή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε σχέση με το ζήτημα αυτό διατυπώνει την άποψη ότι η εντός λογικού χρονικού πλαισίου διεκπεραίωση των αιτήσεων από την αστυνομία επιβάλλεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και για το λόγο αυτό ενδείκνυται η διαγραφή της πρόνοιας αυτής.

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω θέση και παράλληλα έχοντας υπόψη ότι με βάση σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία τα αιτήματα των πολιτών πρέπει να αποφασίζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, έκρινε σκόπιμη τη διαμόρφωση της εν λόγω πρόνοιας, έτσι ώστε, σε περίπτωση που δε λαμβάνεται απόφαση χορήγησης της άδειας ή απόρριψης της αίτησης εντός της τρίμηνης προθεσμίας, η άδεια να θεωρείται ως χορηγηθείσα.

3. Η έκδοση από το Υπουργικό Συμβούλιο της άδειας απόκτησης, κατοχής, μεταφοράς και χρήσης αεροβόλου πιστολιού ή περιστρόφου.

Καθόσον αφορά το ζήτημα αυτό, στην ίδια επιστολή του το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως εκφράζει την άποψη ότι, αφού τα συγκεκριμένα όπλα με βάση άλλη πρόνοια του νομοσχεδίου θα περιλαμβάνονται πλέον στον ορισμό του όρου αεροβόλο όπλο, είναι αποδεκτή η εισήγηση να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία για την αδειοδότησή τους, δηλαδή η άδεια να εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή αποφάσισε τη διαγραφή της πρόνοιας του νομοσχεδίου με βάση την οποία για το σκοπό αυτό η άδεια εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου ηγέρθη το ζήτημα σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο για πυροβόλα όπλα τύπου καραμπίνας και ειδικότερα κατά πόσο ρυθμίζεται η εισαγωγή με σκοπό την επανεξαγωγή για εμπορικούς σκοπούς των εν λόγω όπλων.

Όπως ενημερώθηκε η επιτροπή, με βάση όσα αναφέρονται σε σχετική επιστολή του Αρχηγού Αστυνομίας, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της από τον εκπρόσωπο του Τμήματος Τελωνείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου, η εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή καραμπίνας στην Κύπρο απαγορεύεται. Ειδικότερα, επισημάνθηκε πως η πιο πάνω απαγόρευση προκύπτει από το γεγονός ότι η καραμπίνα δε θεωρείται πολεμικό όπλο, ώστε να εφαρμόζεται για τον πιο πάνω σκοπό η τελωνειακή νομοθεσία, όπως προνοείται σε σχετική εξαίρεση του νόμου για τα πολεμικά όπλα. Παράλληλα, παρ’ όλο που η καραμπίνα χαρακτηρίζεται ως κυνηγετικό όπλο, λόγω της κατασκευής της δεν εντάσσεται στα κυνηγετικά όπλα της Κατηγορίας Δ του νόμου, των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή, κατοχή, μεταφορά και χρήση στη Δημοκρατία κατόπιν σχετικής άδειας, αλλά εμπίπτει στα όπλα της Κατηγορίας Γ, για τα οποία ισχύει πλήρης απαγόρευση.

Συναφώς, στην πιο πάνω επιστολή γίνεται εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή καραμπίνας για σκοπούς επανεξαγωγής μόνο και να ρυθμίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία, νοουμένου ότι για λόγους ασφάλειας τα όπλα θα παραμένουν αποθηκευμένα στα λιμάνια ή αεροδρόμια και μόνο κατ’ εξαίρεση θα μεταφέρονται σε αποθηκευτικούς χώρους εκτός αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα λαμβάνονται από τον εισαγωγέα και το τελωνείο πρόσθετα μέτρα για την ασφαλή μεταφορά και φύλαξη των όπλων.

Περαιτέρω, ο εκπρόσωπος του Τμήματος Τελωνείων εισηγήθηκε όπως περιληφθούν στην πιο πάνω ρύθμιση και τα αεροβόλα όπλα διαμετρήματος πέραν των 4,5 χιλιοστομέτρων και τα προσαρτήματά τους. Ο ίδιος εκπρόσωπος έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την αποθήκευση των εισαγόμενων όπλων με σκοπό την επανεξαγωγή τους σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που βρίσκονται εντός λιμανιού ή αεροδρομίου και σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν στα πλαίσια της συζήτησης που διεξήχθη σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα, καθώς και την πιο πάνω αναφερθείσα εισήγηση του Αρχηγού Αστυνομίας, η επιτροπή έκρινε σκόπιμη την προσθήκη σχετικής πρόνοιας στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του όλου θέματος. Ειδικότερα, η εν λόγω πρόνοια διαλαμβάνει ότι, όταν διενεργείται για εμπορικούς σκοπούς εισαγωγή στη Δημοκρατία από τρίτη χώρα ή από κράτος μέλος με σκοπό την επανεξαγωγή σε κράτος μέλος ή άλλη τρίτη χώρα πυροβόλων όπλων ή πυρομαχικών της Κατηγορίας Γ που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή αεροβόλου όπλου διαμετρήματος πέραν των 4,5 χιλιοστομέτρων και των προσαρτημάτων του, θα εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική δήλωση με βάση τη νομοθεσία αυτή. Περαιτέρω, τα πιο πάνω θα τελούν υπό την αίρεση ότι τα εν λόγω όπλα μέχρι την επανεξαγωγή τους θα παραδίδονται σε αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης που βρίσκονται εντός λιμανιού ή αεροδρομίου της Δημοκρατίας ή θα αποθηκεύονται σε εγκεκριμένες αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης υπό τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζει ο διευθυντής σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία. Σε περίπτωση μη δήλωσης των όπλων, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας τελωνειακής νομοθεσίας αναφορικά με την κατάσχεση προς δήμευση.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο κείμενο του νομοσχεδίου περαιτέρω τροποποιήσεις με σκοπό τη διασαφήνιση των προνοιών του, καθώς και τη βελτίωσή του από νομοτεχνικής άποψης.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως το κείμενό του διαμορφώθηκε στη βάση των πιο πάνω θέσεων της επιτροπής, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011».

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του διαμορφωμένου κειμένου του νομοσχεδίου στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων