Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς «Οι περί Ελεγχόμενων Ειδών (Ενδοκοινοτική Μεταφορά Προϊόντων Συνδεόμενων με τον Τομέα της Άμυνας) Κανονισμοί του 2011»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Αντώνης Αντωνίου
Άριστος Δαμιανού Μη μέλη της επιτροπής:
Γιώργος Λουκαΐδης Γιώργος Περδίκης
Νικόλας Παπαδόπουλος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρείς συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Νοεμβρίου και στις 5 Δεκεμβρίου 2011. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας, του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Γεωργίας και της Υπηρεσίας Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Γενικού Χημείου του Υπουργείου Υγείας, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Η ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των υπό συζήτηση κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 21 του περί της Εισαγωγής και Εξαγωγής Ελεγχόμενων Ειδών και της Διενέργειας Ελεγχόμενων Δραστηριοτήτων Νόμου, είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της κοινότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, με τους προτεινόμενους κανονισμούς θα αντικατασταθεί ο τρόπος ρύθμισης της ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, ο οποίος σήμερα διενεργείται σύμφωνα με το περί Άμυνας (Ρύθμιση Εξαγωγής Στρατιωτικού Εξοπλισμού) Διάταγμα του 2005 (ΚΔΠ 257/2005).

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, σύμφωνα με την πιο πάνω Οδηγία καθίσταται αναγκαίο όπως απλουστευθούν οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την ενδοκοινοτική μεταφορά προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτευχθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η εναρμόνιση των σχετικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, με τους προτεινόμενους κανονισμούς θεσπίζονται τα είδη αδειών ενδοκοινοτικής μεταφοράς προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της κοινότητας και καθορίζονται ο τρόπος υποβολής αίτησης και τα σχετικά έντυπα για έκδοση των αδειών, τα κριτήρια εξέτασης των αιτήσεων, οι υποχρεώσεις των προμηθευτών των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων, η πιστοποίηση των παραληπτών των υπό αναφορά προϊόντων, οι εξαγωγικοί περιορισμοί και οι τελωνειακές διαδικασίες. Περαιτέρω, στους κανονισμούς αυτούς περιλαμβάνονται πρόνοιες για τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής που θα συνδράμει την αρμόδια αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθώς και πρόνοιες που καθορίζουν αδικήματα και την εξουσία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για έκδοση διαταγμάτων.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί δεν εφαρμόζονται αναφορικά με προϊόντα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων της Δημοκρατίας που μεταφέρονται προσωρινά σε άλλα κράτη μέλη.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 18 της πιο πάνω Οδηγίας, τα κράτη μέλη όφειλαν να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις συμμόρφωσής τους με την εν λόγω Οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011 και οι εν λόγω διατάξεις να τεθούν σε εφαρμογή στις 30 Ιουνίου 2012. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

Σημειώνεται περαιτέρω ότι, με βάση την πληροφόρηση που είχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, αλλά και τα όσα κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει προειδοποιητική επιστολή ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2011 για τη μη συμμόρφωση της Δημοκρατίας προς την υποχρέωση για μεταφορά της σχετικής Οδηγίας στο εθνικό μας δίκαιο.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησε κυρίως η πρόνοια για σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής, που θα συνδράμει την αρμόδια αρχή, που είναι ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με το σχετικό νόμο και τους κανονισμούς, και η οποία επιτροπή θα απαρτίζεται από λειτουργούς του πιο πάνω υπουργείου, καθώς και από εκπροσώπους διάφορων καθοριζόμενων υπουργείων, κυβερνητικών τμημάτων και υπηρεσιών της Δημοκρατίας.

Σε σχέση με το πιο πάνω ζήτημα εκφράστηκε η άποψη από εκπροσώπους ορισμένων τμημάτων ότι δεν έχουν πάντοτε άμεση εμπλοκή στα υπό εξέταση ζητήματα όλα τα κυβερνητικά τμήματα που καθορίζονται στη σχετική πρόνοια των κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγήθηκαν όπως γίνει σχετική τροποποίηση στους κανονισμούς, ώστε, όταν συγκαλείται η συμβουλευτική επιτροπή, να παρέχεται η δυνατότητα αυτή να απαρτίζεται από λειτουργούς και εκπροσώπους των κυβερνητικών τμημάτων που σχετίζονται με το υπό εξέταση κάθε φορά θέμα. Σημειώνεται ότι η επιτροπή συμφώνησε με την πιο πάνω εισήγηση.

Ως εκ τούτου, η επιτροπή κάλεσε την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όπως, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, επιφέρει στο κείμενο των κανονισμών τροποποιήσεις στη βάση της πιο πάνω εισήγησης.

Ανταποκρινόμενη στην πιο πάνω παράκληση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας κατέθεσε διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τα αναφερθέντα πιο πάνω.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επέφερε στο διαμορφωμένο κείμενο των κανονισμών περαιτέρω τροποποιήσεις νομοτεχνικής φύσεως, με σκοπό τη βελτίωση της διατύπωσης των διατάξεών του.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί, σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

6 Δεκεμβρίου 2011

 

     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων